• Najkreatívnešia vianočná ozdoba

     • Milí žiaci,

      každoročne vedúca školskej knižnice vyhlasuje v predvianočnom čase celoškolskú súťaž O najkreatívnejšiu vianočnú ozdobu.  Rovnako to bude aj v tomto školskom roku.

      Podmienky súťaže sú jednoduché:

      1. Ozdobu vyrábate sami ( alebo s minimálnou pomocou rodičov).
      2. Môžete použiť akýkoľvek materiál.
      3. Ozdobu donesiete do 1. A triedy p. u. Lajošovej. Tam dostanete číslo, ktoré pripevníte na ozdobu ( myslite na to vopred).
      4. Ozdobu zavesíte na stromček vedľa školskej  knižnice.
      5. Posledný dátum odovzdania ozdôb je 13. 12. 2021, t. j. v pondelok.
      6. Vyhlásenie výsledkov a odmeňovanie víťazov bude tesne pred odchodom na zimné prázdniny.

      Želám veľa kreatívnych nápadov a šikovné ruky pri výrobe ozdôb.

       

      Mgr. Viera Lajošová

     • Návrat do školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Vám oznamuje, že žiakom 6.B triedy sa dnešným dňom skončila 10 - dňová karanténa, preto sa od zajtrajšieho dňa / 2.12.2021 / budú ďalej vzdelávať prezenčnou formou.

      Pred zajtrajším návratom do školských lavíc nezabudnite na povinnosť rodiča - podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti".

      Ďakujem

      Mgr. Jaroslav Lajoš

       

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Vážení rodičia.

      Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a ÚVZ Vám oznamujeme, že od zajtrajšieho dňa      / 30.11.2021 / prechádzajú triedy 5.A, 7.A, 7.B a 8.A na dištančné vzdelávanie.

      Tieto triedy sa budú počas nasledujúcich 10 dní vzdelávať podľa redukovaného rozvrhu hodín, ktorý bude pre jednotlivé triedy zverejnený na EduPage.

      Naďalej na dištančnom vzdelávaní ostávajú aj žiaci 6.B triedy / do 2.12.2021 / ale aj žiaci 6.A triedy / do 5.12.2021 /.

       

      Žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - 5.B a žiaci 9.A triedy sa učia bez zmeny - prezenčnou formou / zajtra riadne do školy /

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno - žiaci II.stupňa ZŠ

     • Riaditeľ školy Vám týmto oznamuje, že zajtra ( 29.11:2021 ) udeľuje žiakom 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triede riaditeľské voľno.

      Žiaci týchto tried nebudú mať 29.11.2021 ani dištančné vzdelávanie.

       

      Žiaci I. stupňa ZŠ - 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a žiaci 4.B-5.B sa učia riadne - prezenčnou formou.

       

      V utorok ( 30.11.2021 ) výučba bude prebiehať na celej škole riadne - prezenčnou formou. Prípadné zmeny sa rodičia a žiaci včas dozvedia.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Prevádzka školy - oznam

     • Vážení rodičia.

      V poslednej dobe sa veľmi často šíria poplašné informácie o tom, že  v ZŠ s MŠ v Novosade sa prerušuje vyučovanie z dôvodu šírenia sa COVID - 19.

      Do pozornosti dávam fakt, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť len Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, riaditeľ školy alebo Ministerstvo školstva SR svojím rozhodnutím.

      Ďalej upozorňujem na to, že takáto informácia sa podáva rodičom žiakov  a zamestnancom školy výlučne prostredníctvom oficiálnej stránky školy / www.zsnovosad.edupage.org / resp. prostredníctvom EduPage./ nie ústnym alebo telefonickým podaním /

      Pokiaľ nebude takáto informácia zverejnená triede, triedám alebo celej škole na vyššie uvedených stránkach, tak trieda, triedy ako aj ZŠ s MŠ v Novosade funguje v nezmenenom režime t.j. VYUČOVANIE PREBIEHA RIADNOU PREZENČNOU FORMOU

      Prajem pekný víkend.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam - zatvorenie MŠ

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade týmto oznamuje, že z dôvodu veľkej chorobnosti detí, bude od zajtra / 23.11.2021 /  do konca týždňa / 26.11.2021 / materská škola zatvorená.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Oznam Ag - testy

     • Vážení rodičia.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade  oznamuje, že od 19.11.2021 / od 8:00 hod. /, si môžu rodičia, tí ktorí prejavili písomný záujem na začiatku školského roka,  vyzdvihnúť ďalšiu sadu Ag - testov / 5ks / u p.Maďarovej. 

      Testy sa vydávajú len do rúk rodičov oproti ich  podpisu.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • KOMPARO

     •                  Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách. 

               11. novembra 2021 si aj  naši deviataci vyskúšali prípravné testovanie KOMPARO, ktoré pozostávalo z 2 testov zameraných na hlavné testované predmety v oficiálnom testovaní T9, teda na matematiku a slovenský jazyk. Všetci pracovali ako včielky, počítali, čítali, rozmýšľali, uvažovali...

                Výsledky testovania budú zverejnené na stránke www.komparo.sk 9. decembra tohto roka. Písomné vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých žiakov, ale aj tried a školy môžeme očakávať v januári 2022.

                      Naša škola príspevkom na účastnícky poplatok za testovanie KOMPARO podporuje vzdelávanie a sebahodnotenie svojich žiakov     v rámci Slovenska aj v medzinárodnom meradle.

       

       

      PaedDr. Martina Hriciková

       

     • Vyhodnotenie zberu gaštanov

     • J E S E Ň 2021 

                        Dňa 22.X.2021 bol ukončený zber gaštanov. Do zberu sa zapojilo 7 žiakov a 3 triedy. Víťazom 14. ročníka zberu gaštanov sa stal žiak III. A triedy Emanuel Mendeľ, na druhom mieste sa umiestnila minuloročná víťazka, žiačka III. A triedy Laura Geletková a na treťom mieste sa umiestnili žiačka IV. A triedy Adriana Pajtášová a žiačka V. A triedy Viktória Pajtášová. Spolu priniesli žiaci do zberu 386 kilogramov gaštanov.

                   Zároveň so zberom gaštanov na škole stále prebieha aj zber papiera - do 17.12.2021. Jeho priebežné výsledky sú v priloženej prílohe.

                         Aj napriek tomu, že to bola v doterajšej histórii druhá najslabšia sezóna, chcem sa poďakovať všetkým žiačkam a žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ako aj všetkým rodičom a starým rodičom. Víťazovi, ako aj ostatným medailistom, srdečne blahoželám. Každý, kto sa do zberu zapojil, bude odmenený vecnou cenou.


      Podrobný a presný rozpis víťazov zberu gaštanov od roku 2007 si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

      Zber_gastanov___vyhodnotenie.pdf​​​​​​​


      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ ľkoly

     • Geografická exkurzia Slanské vrchy – Bogota 2021

     •             V pondelok 4.10.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili geografickej exkurzie, ktorej cieľom bol výstup na vrch Bogota v Slanských vrchoch. Exkurzia bola určená predovšetkým pre žiakov 8. ročníka, v ktorom sa v predmete geografia preberá učivo o Slovensku. Nakoľko kvôli pandemickej situácii sa v minulom školskom roku exkurzia neuskutočnila, zúčastnili sa je aj žiaci 9.ročníka. Doplnilo ich niekoľko siedmakov. Celkovo sa exkurzie zúčastnilo 29 žiakov. Pedagogický dozor zabezpečili p. uč. Dobošová, p. uč. Ujhelyi a p. uč. Juroš. Žiakov čakala dvojhodinová túra z Dargovského priesmyku krásnou jesennou prírodou až na vrchol Bogoty (856 m.n.m.), kde na nich čakal výhľad, z ktorého bolo vidieť ako na dlani oblasť Novosadu a okolitých obcí , Zemplínskych vrchov, Stuchlej a vzdialenejších kopcov až v okolí Kráľovského Chlmca. Žiaci sa zároveň oboznámil s faunou a flórou Slanských vrchov a ich geologickým zložením. Exkurzii prialo aj príjemné počasie, ktoré umocnilo celkový dojem exkurzie.

       

       

                                                                                                                                                           Mgr. Martin Ujhelyi

     • Účelové cvičenie – 26. – 27. 10. 2021

     • V dňoch 26. a 27. októbra sa na druhom stupni našej školy uskutočnilo účelové cvičenie. Bolo rozdelené do dvoch dní. V prvý deň (utorok, 26.10.) sa realizovala prvá časť. Žiaci postupne absolvovali päť hodín, ktorých obsah bol zameraný na vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy, zdravotníckej výchovy, pohybu a pobytu v prírode, riešenia mimoriadnych situácií a výchovy k bezpečnému správaniu. Obsah jednotlivých hodín bol prispôsobený veku žiakov v jednotlivých ročníkoch. Činnosť žiakov a vyučujúcich počas druhého dňa bola prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii. Úlohou žiakov spolu s triednymi učiteľmi bolo absolvovať vychádzku do okolia školy. Činnosť  žiakov v cieli ich vychádzky bola v réžii triednych učiteľov. Väčšinou bola zameraná na loptové hry a spríjemnená opekačkou, čomu prialo aj príjemné jesenné počasie

       

      Mgr. Martin Ujhelyi

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – školské kolo

     •           Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálnu epidemiologickú situáciu a   školské kolo OSJL (kategória C) sa uskutočnilo 15. októbra 2021 dištančnou formou.

             Súťaž prebehla prostredníctvom online testu v platforme EduPage. Zúčastnili sa jej žiačky 9. ročníka Cynthia Lazorová, Vanesa Reháčková, Anna Hisemová, Lenka Repická, Daniela Jakabová a Katarína Naďová.

                Test pozostával z troch textov, rôznych úloh zameraných  na čitateľskú gramotnosť a teoretických úloh. Čas na vypracovanie online testu bol 35 minút. Takýto spôsob písania testu zo slovenského jazyka a literatúry bol pre dievčatá  nový. A napriek tomu, že nepostúpili do ďalšieho kola, získali cenné skúsenosti, ktoré môžu zúročiť v ďalších súťažiach.

      PaedDr. M. Hriciková

     • Nástup do školy po jesenných prázdninách.

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Jesenné prázdniny sú za nami a zajtra / 2.11.2021 / žiaci nastupujú na riadne vyučovanie do školy. S nástupom do školy je však spojený aj administratívny úkon zo strany zákonných zástupcov, a to podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti", kedže žiaci neboli v škole 3 a viac dní za sebou.

      Preto Vás chcem touto cestou požiadať, aby ste písomné vyhlásenie podali v priebehu dnešného dňa / bez neho nemôže byť žiak vpustený do priestorov školy /.

      Za ochotu a porozumenie ďakujem.

      S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa

      RNDr. Ľuboš Maňko - ZRŠ

       

     • Beseda so slovenskou spisovateľkou, rodáčkou z Novosadu, Ingrid Zambovou

     • Tajomstvo Degasových Baletiek

      22. septembra 2021 k nám zavítala z Ivanky pri Dunaji slovenská spisovateľka Ingrid Zambová. Stretnutie s ňou zorganizovala pani učiteľka Eva Martinková, ktorá ho zároveň aj moderovala.

      Na stretnutie s pani spisovateľkou sme sa my deviataci pripravovali dlhšiu dobu. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme si čítali z Tajomstva Degasových Baletiek a pripravovali si otázky, na ktoré sme chceli vedieť odpoveď.

      Pani spisovateľka nám prečítala úryvky zo svojej knihy a nasledovala beseda. Dozvedeli sme sa mnoho informácií a zaujímavostí z autorkinho života.

      Autorka pochádza z dedinky Novosad. Ako malej jej starý otec rozprával príbehy zo svojho detstva. Novosad patril k Maďarsku a on musel počas 2. svetovej vojny narukovať do maďarskej armády. Trikrát sa ocitol v zajatí a trikrát ušiel. Ďalšie príbehy jej rozprávali rodičia a tie ju tiež inšpirovali k napísaniu knihy.

      Príbeh pôsobí ako mini sága rodiny z Ujlaku, dnešného Novosadu. Autorka s veľkým citom a zmyslom pre pravdu opisuje prostredníctvom štyroch generácií žien Eleny, Martiny, Veroniky a Katky udalosti II. svetovej vojny, povojnové obdobie, rok 1968, 1989 až po rok 2009. Celou knihou sa nenápadne tiahne ich tajomstvo, tajomstvo Degasových Baletiek.

      Autorka nikdy nechcela byť spisovateľka. Vyštudovala výtvarnú výchovu a tá ju vždy lákala. Dokonca nám priniesla ukázať niečo zo svojej tvorby a my sme si s veľkým obdivom poprezerali autorkine umelecké kresby, ktoré  boli naozaj pozoruhodné.

      V závere jej pani učiteľka dala za nás všetkých darček, ktorý snáď využije pri ďalšej tvorbe.

      Stretnutie sa ukončilo spoločným fotením a podpisovaním kníh.  Sme veľmi šťastní, že sme mali možnosť stretnúť sa s naozajstnou spisovateľkou, nahliadnuť do jej života, jej tvorby, ba možno aj jej snov.

      žiaci 9. A a p.uč. Hriciková

     • Oznam - poistenie žiakov

     • Tak ako každý školský rok, tak aj v tomto školskom roku 2021/2022 je možné poistiť svoje dieťa pre prípad:

      1/ úrazu v škole 

      2/ pre prípad krádeže

      Poistka sa však nevzťahuje na veci, ktoré do školy nepatria, napr,: šperky, mobilné telefóny, iné drahocennosti.

      Pre preplatenie poistného plnenia musí byť splnená podmienka - zamknutá šatňa, trieda a pod.

      Celková výška poistného / krádež + úraz / na školský rok za jedno dieťa je 2 EUR.

      Peniaze za poistku je možné vyplatiť na ekonomickom úseku školy u p.Maďarovej resp. p.Uhrinovej do 15.10.2021.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam o karanténe

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  žiaci 6.B triedy od 6.10.2021 ostávajú v karanténe. Budú sa vzdelávať dištančnou formou cez školský EduPage podľa upraveného rozvrhu hodín  / viď príloha /.

      Žiakom 6.B triedy je nariadená karanténa najmenej 10 dní. 

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

      upravený rozvrh  :    6_B.pdf

     • Zber gaštanov

     • Zlatolistá jeseň je tu a s ňou aj zber jesenných plodov. Pondelok - 4.októbra 2021 začína zber gaštanov v priestoroch ZŠ. Gaštany sa budú odoberať denne od 7:07 do 7:44 hod.

      Prosím, aby gaštany neboli mokré.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Domáce samotestovanie - výzva

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade vyzýva všetkých rodičov, ktorí si v škole vyzdvihli "Domáce sady Ag samotestov", aby v priebehu dnešného dňa / 23.09.2021 / otestovali svoje deti a výsledok / pozitívny alebo negatívny / nahlásili svojmu triednemu učiteľovi cez EduPage, sms, telefonicky ...

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam - elektronické dokumenty

     • Vážení rodičia.

      Aj v tomto školskom roku je potrebné vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID - 19 plniť si povinnosti zákonných zástupcov žiakov ZŠ s MŠ Novosad.

      Jednou zo základných podmienok pre vstup žiaka do priestorov školy je odovzdanie dokumentu "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Platné od 1.9.2021"

      Dané vyhlásenie podáva rodič pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po vynechaných 3 dní za sebou / vrátanie víkendu /. 

      Ak sa preukáže, že žiak nemá dané vyhlásenie / rodič si nesplnil túto povinnosť /, žiak nemôže byť vpustený do priestorov školy.

      Ďalšie dokumenty, ktoré je rodič povinný odovzdať, aby riadne mohol prebiehať vyučovací proces, sú :

      1/ Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

      2/ Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

       

      Zároveň upozorňujem, že fotografie alebo videozáznami sa budú zverejňovať len na oficiálnej stránke školy.

      Všetky tieto dokumenty sa podávajú elektronicky / platí pre tých, ktorí majú prístup k internetu /, rodičia ich nájdu v sekcii ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.

      Všetkým ostatným budú tieto dokumenty doručené na podpis v papierovej forme.

       

      Všetkým rodičom, ktorí si už túto povinnosť splnili, ďakujeme za spoluprácu a zároveň žiadame tých, ktorí tak ešte neurobili, aby tieto dokumenty / vyhlásenia / podali čím skôr.

      Za pochopenie ďakujeme.

      Vedenie ZŠ s MŠ Novosad

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje