• Vyučovanie v ZŠ s MŠ v Novosade od 1.3.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe odporúčania RÚVZ ( regionálneho úradu verejného zdravotníctva ) v Trebišove a na základe odporúčania okresného úradu v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa a taktiež z dôvodu pokračujúcej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID -19 v okrese Trebišov sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade naďalej posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že deti z MŠ a žiaci zo ZŠ od 1.3.2021 ostávajú doma a pokračuje dištančné vyučovanie ako doteraz. V prevádzke teda naďalej od 1.3.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Dejepisná olympiáda - 1. miesto

     • Úspešné okresné kolo olympiády z dejepisu

       

              Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo DO.

      Našu školu reprezentovala Martina Hriciková žiačka 9. ročníka, ktorá obsadila krásne 1. miesto a  zabezpečila si tak postup do krajského kola DO.

      Srdečne jej všetci blahoželáme a prajeme ďalšiu úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                       

                                                                                                                                                    Mgr. Daniela Sikorová

     • Pekný úspech našich matematikov


     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 70. ročník,

      školský rok 2020/2021


      Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

      V tomto školskom roku Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k okresným kolám Matematickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní pokynov brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období, a preto úlohy boli distribuované emailom priamo súťažiacim v deň súťaže. Žiaci úlohy riešili doma, a to na papieri. Najneskôr 10 minút po konci súťaže súťažiaci poslali na vopred dohodnutý e-mail skeny alebo fotografie svojich riešení a čestné prehlásenia žiaka, že pracoval úplne samostatne čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok. Ďalej už okresná komisia MO postupovala štandardne podľa Organizačného poriadku MO.

      V stredu 27.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategóriach Z5 a Z9, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Našu školu reprezentovali žiaci Domaracký Šimon a Geletka Matúš z 5.A triedy a Hriciková Martina z 9.A triedy. Najviac sa darilo Martinke Hricikovej, ktorá obsadila medailové 3. miesto a Matúšovi Geletkovi, ktorý obsadil 4. miesto.

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.


                                                                                                                                              Mgr. Monika Semanová

     • Ešte jeden, aj keď starší úspech Martinky Hricikovej

     •  

      Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka

       

      Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Keďže epidemická situácia bola nepriaznivá, test písali žiaci online prostredníctvom www.onlineolympiady.sk.

      Test obsahoval 25 úloh. Všetky úlohy boli s výberom odpovede a mali vždy iba jednu správnu odpoveď. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 30 minút.

      Na takúto formu písania testu žiaci neboli zvyknutí, ale aspoň si vyskúšali nové možnosti.

      Našu školu reprezentovala žiačka 9. A triedy Martinka Hriciková, ktorá sa úspešne popasovala s testom a obsadila 2. miesto.

      Martinke srdečne blahoželáme a veríme, že si aj naďalej zachová pozitívny postoj k nášmu materinskému jazyku.

       

      PaedDr. Martina Hriciková

     • ŠKD v ZŠ s MŠ v Novosade

     •  

      ŠKD v Novosade PREZENČNE AJ DIŠTANČNE

       

      V oboch oddeleniach školského klubu detí ( ŠKD Novosad a ŠKD Slniečka) sa pilne a zaujímavo pracovalo počas prezenčnej výučby od začiatku školského roka 2020/2021, ale naši žiaci v družinách pracujú so svojimi vychovávateľkami aj z domu teda dištančne. Spolupráca vychovávateliek v ŠKD a ich žiakov bola a aj v tejto ťažkej situácii a dobe spôsobenej epidémiou koronavírusu je na výbornej úrovni, o čom svedčia aj všetky ich aktivity, do ktorých sa spolu aj s rodičmi aktívne všetci zapájajú, za čo im všetkým patrí veľká vďaka, uznanie a obrovská pochvala od vedenia školy a Vás všetkých.

      Všetky ich aktivity, výtvory a výsledky žiakov a vychovávateliek si môžete pozrieť na ich facebookových profiloch.

      Ich linky sú hore na lište ŠKD Slniečka a ŠKD Novosad.

       

       

     • Vyučovanie v ZŠ s MŠ v Novosade od 8.2.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe odporúčania RÚVZ ( regionálneho úradu verejného zdravotníctva ) v Trebišove a na základe odporúčania okresného úradu v Trebišove a z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID -19 v okrese Trebišov sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že deti z MŠ a žiaci zo ZŠ od 8.2.2021 ostávajú doma a pokračuje dištančné vyučovanie ako doteraz. V prevádzke  teda od 8.2.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

       

      Zatiaľ ponechávame rodičom k dispozícii Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov pre žiaka a rodiča, ktoré  bude predložiť pri návrate do školy.

       

      Ziak_a_zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

       

      Ziak_a_zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

       

     • Vianoce a Nový rok 2021

     • Príjemné, šťastné, pokojné, veselé a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody a veľa zdravia, síl, trpezlivosti, pokoja, elánu a úspechov v práci a vo vašich rodinách v novom roku 2021 Vám všetkým praje vedenie školy v ZŠ s MŠ v Novosade.

     • Vianočné prázdniny

     •  

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje,

      že na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

       

     • Vzdelávanie v ZŠ s MŠ v Novosade od 7.12.2020

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne a kolegovia,

      na základe konzultácie so zriaďovateľom školy a na základe súčasných podmienok, ktoré nedovoľujú umožnenie prezenčného vzdelávania žiakom 5. až 9. ročníka v škole vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu celého pavilónu 1 a teda aj z technických a bezpečnostných príčin, sa vedenie školy spolu so zriaďovateľom rozhodlo, že žiaci 5. až 9. ročníka budú od 7.12.2020 pokračovať vo vzdelávaní z domu DIŠTANČNE.

      To znamená že žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka bežných tried sa naďalej učia doma až do odvolania respektíve až dovtedy, kým sa situácia nezmení.

      Žiaci, ktorí mali doteraz prezenčné vyučovanie v škole ( žiaci 1. - 4. ročníka, žiaci s ŠVVP, žiaci špeciálnych tried a žiaci so SZP ), teda všetci tí, ktorí chodili do školy riadne aj doteraz, tak tí pokračujú vo vyučovaní v škole aj naďalej, teda riadne aj od 7.12.2020.

      V prípade zmeny nástupu žiakov 5. - 9. ročníka (teda 2. stupňa ZŠ) do školy na prezenčné vzdelávanie v škole, sa budú informácie aktualizovať. Taktiež aj o spôsobe a podmienkach nástupu a tiež prípadnom testovaní žiakov 2. stupňa, ich rodičov a učiteľov, ktorí učia z domu.

      Momentálne je táto situácia nastavená tak, že žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí boli aj doteraz doma a vzdelávali sa DIŠTANČNE, sa budú vzdelávať DIŠTANČNE pravdepodobne až do Vianoc.

      Pokiaľ sa situácia nezmení.

      Informácie sa budú priebežne aktualizovať.

      Ďakujeme za pochopenie

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • GESTO PRE MESTO - Hlasovanie za náš projekt

     •  

      Vážené kolegyne, kolegovia, milí rodičia, známi a priatelia,

      naša škola ZŠ s MŠ Novosad sa zapojila do Projektu GESTO PRE MESTO, v ktorom sa usilujeme získať podporu pre náš školský projekt s názvom EXKURZIA DO KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV pre žiakov našej školy. 

      V našej škole sme exkurziu do koncentračného tábora Osvienčim plánovali už viackrát, žiaľ, mnoho detí si poplatok za ňu nemôže dovoliť. Veľa z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a takáto exkurzia je pre rodiny týchto detí finančne neúnosná. Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí získať potrebné finančné prostriedky a túto exkurziu uskutočniť a pozrieť si miesta, ktoré sa tak bolestivo dotkli a dotýkajú aj našej spoločnosti.

      Chceli by sme všetkých Vás požiadať o pomoc pri hlasovaní za tento projekt pre naše a vaše deti, aby sme naplnili náš cieľ, o ktorý sa usilujeme už dlhší čas.

      Hlasovanie prebieha do 30.11.2020 vrátane až do 24:00. Hlasujte na tomto linku https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trebisov, pre ZŠ s MŠ Novosad

      Vopred Vám všetkým ďakujeme za každý Váš hlas.

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trebisov

       

     • Vyučovanie v ZŠ s MŠ v Novosade od 10.11.2020

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      od zajtra, t.j. od utorka 10.11.2020 sa obnovuje prezenčná výučba v škole pre žiakov 1. stupňa ZŠ a pre žiakov špeciálnych tried a tiež aj prevádzka v materskej škole (MŠ). To znamená pre triedy 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 3.B-4.B a 5.C-9.B a triedy MŠ.

      Plnohodnotne bude v prevádzke aj ŠKD a školské stravovanie v ŠJ. Vyučovanie pre žiakov 1. stupňa bude od 10.11.2020 prebiehať riadne podľa platného rozvrhu v plnom rozsahu od 7:45 hod až do poslednej vyučovacej hodiny v rozvrhu respektíve v ŠKD, ktorý bude riadne fungovať do 15:45 hod.

      Každý žiak ráno prejde zdravotným filtrom a dezinfekciou. Žiak je povinný mať so sebou 2 rúška, ktoré mu zabezpečí rodič. Žiak je povinný priniesť so sebou do školy aj vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( je k stiahnutiu pod textom).

      Žiaci sa budú prezúvať podľa pokynov asistenta učiteľa a triedneho učiteľa. Vyučujúcimi budú všetci učitelia 1. stupňa s negatívnym výsledkom COVID testu a tiež tí, ktorí nie sú v karanténe. Učitelia respektíve triedni učitelia 1. stupňa ZŠ a špeciálnych tried o týchto skutočnostiach informujú svojich žiakov a ich rodičov.

      Z toho vyplýva, že všetci ostatní žiaci majú dištančné vzdelávanie spolu s vyučujúcimi 2. stupňa ZŠ.

      Učitelia 2. stupňa ZŠ budú vyučovať ONLINE a dištančne ďalšími spôsobmi z pracoviska od 16.11.2020.

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť.

       

      RNDr. Daniel Kenderka

      riaditeľ školy

       

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu__o_bezinfekcnosti.pdf

     • Dištančné vzdelávanie - pokračovanie

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu súčasnú epidemiologickú situáciu v ZŠ a tiež v MŠ v Novosade a tiež z technických príčin (oprava kúrenia v šatniach 1. stupňa), nie je možné zabezpečiť výchovnovzdelávací proces pre žiakov 1. stupňa ZŠ prezenčnou formou, teda v škole. Preto v týždni od 3.11.2020 do 5.11.2020 sa všetci žiaci školy, teda aj 1. až 4. ročník ZŠ, budú vzdelávať len DIŠTANČNE - z domu a to formou, ktorú Vám predstavia triedni učitelia respektíve vyučujúci. Takisto Vás poinformujú o rozvrhu a ONLINE spôsobe vzdelávania.

      V pondelok 2.11.2020, v piatok 6.11.2020  a v pondelok 9.11.2020 sú jesenné prázdniny.

      Žiaci 1. až 4. ročníka a deti v MŠ by sa mali vrátiť do školy respektíve do škôlky od 10.11.2020 (utorok).

      Súčasťou dištančného vzdelávania bude aj ONLINE vzdelávanie, a to viacerými spôsobmi respektíve modulmi alebo aplikáciami (Google Meet, ZOOM, MS TEAMS, mesenger a pod. ). Podrobnosti Vám vysvetlia vyučujúci respektíve triedni učitelia. 

      Ďakujem pekne za pochopenie.

      Prajem Vám veľa zdravia, pozitívnej energie a elánu, zdaru, trpezlivosti, a chuti sa vzdelávať.


      RNDr. Daniel Kenderka

                riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      od zajtra t.j. 26.10.2020 sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu začína DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE všetkých žiakov našej školy. Zatiaľ sa bude realizovať od pondelka 26.10.2020 do štvrtka 29.10.2020 formou, ktorú Vám predstavia triedni učitelia respektíve vyučujúci.

      V piatok 30.10.2020 a v pondelok 2.11.2020 sú jesenné prázdniny.

      Od 3.11.2020 (utorok) v dištančnom vzdelávaní budú pokračovať už len žiaci 2. stupňa ZŠ, teda triedy a ročníky 5. - 9. 

      Žiaci 1. až 4. ročníka sa od utorka 3.11.2020 vrátia do školy na prezenčnú, klasickú formu vyučovania.

      Súčasťou dištančného vzdelávania bude aj ONLINE vzdelávanie, a to viacerými spôsobmi respektíve modulmi alebo aplikáciami (Google Meet, ZOOM, MS TEAMS, mesenger a pod. ). Podrobnosti Vám vysvetlia vyučujúci respektíve triedni učitelia. 

      Ďakujem pekne za pochopenie.

      Prajem Vám veľa zdravia, elánu, zdaru, trpezlivosti, a chuti sa vzdelávať.

       

                                                                                                                       RNDr. Daniel Kenderka

                                                                                                                                riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     •  

      Vážené kolegyne a kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci a milé deti.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade Vám oznamuje, že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v našej škole je pozastavená prezenčná forma vyučovania (priamo v škole a materskej škole) v ZŠ a tiež v MŠ a to z dôvodu karantény na obdobie od 23.10.2020 (piatok) až do 29.10.2020 (štvrtok).

      O ONLINE vzdelávaní - z domu (dištančná forma vyučovania), budú rodičia žiakov a žiaci ZŠ informovaní v najbližších dňoch cez Edupage, triednymi učiteľmi a ďalšími možnými spôsobmi.

      V piatok 30.10.2020 a v pondelok 2.11.2020 sú jesenné prázdniny.

      Vyučovanie bude riadne - prezenčne v ZŠ a MŠ pokračovať pre deti v MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ po skončení karantény a jesenných prázdnin v utorok 3.11.2020. Online vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ bude oznámené v najbližších dňoch.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ sa budú vzdelávať dištančne respektíve ONLINE od 26.10.2020 (pondelok) až do 27.11.2020 (piatok).

       

                                                                                                                        RNDr. Daniel Kenderka

                                                                                                                                  riaditeľ školy

     • Mlieko je náš kamarát

     •  

      Mlieko je náš kamarát

       

      Dňa 25.09.2020 sme si na našej škole pripomenuli, aký význam má pre náš život a organizmus mlieko, keďže 28. september je vyhlásený za Deň mlieka. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to aj spôsob, ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

      Na tento deň sme sa pripravovali už celý týždeň. 1. oddelenie vyrobilo z odpadového materiálu kravičku Elzu a potom spoločne sme sa pustili  Mliečnou cestičkou. Deti sa dozvedeli veľmi veľa užitočných vecí a zasa ja som sa niečo nové dozvedela od nich. ŠKD Slniečka pripravil pre deti veľa zaujímavých aktivít, nechýbal ani pohyb, ktorý je pre naše zdravie veľmi potrebný a dôležitý. Za odmenu dostali mliečne pokušenie.

       

      Serbinová Henrieta

      vychovávateľka

     • ZBER ELEKTROODPADU

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia!

      Od  1. 10. 2020  sa uskutoční v našej Základnej  škole v Novosade opäť

       

      ZBER ELEKTROODPADU,

       

       ktorého vývoz nám zabezpečuje firma likvidujúca elektroodpad.

       

       Za elektroodpad získavame určitý počet bodov, ktoré vymieňame za rôzne pomôcky pre školu.


      Odpad je možné priniesť  do budovy našej školy. Zber bude trvať do konca novembra 2020.

       

       

       

     • Celoškolské rodičovské združenie

     •  

      Vážení rodičia,

      v stredu 30. septembra 2020 sa uskutoční plenárne zasadnutie Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Novosade so začiatkom o 16:30 hod. Zasadnutie sa uskutoční iba formou triednických aktívov v triedach, pričom budú dodržané všetky podmienky plenárneho zasadnutia a všetky epidemiologické opatrenia pri hromadnom stretnutí.

      Vzhľadom na zdravotné respektíve epidemiologické opatrenia je potrebné, aby ste pri vstupe do budovy odovzdali vyplnený dotazník, ktorý je v prílohe.

      Taktiež je potrebné sa podrobiť pri vstupe do budovy zmeraniu teploty a dezinfekcii rúk poverenými zamestnancami.

      Týmito opatreniami rešpektujeme všetky aktuálne zadané pokyny.

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

       

      Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_30.9.2020.docx

      Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_30.9.2020.pdf

     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     •  

      Milí žiaci,

      zopár oznamov o školskej knižnici v tomto školskom roku.

       

        Tak ako po minulé roky, aj tento rok bude školská knižnica otvorená 2 dni v týždni:

       

      v    pondelok     od     11,30    do    15,00 hod

       

      a    vo    štvrtok     od       12,30     do   15,00   hod

       

       Tento rok budú pre návštevníkov knižnice platiť prísnejšie hygienické pravidlá.

       Okrem toho, že je žiak povinný byť prezutý, nesmie v knižnici jesť a piť, musí si

      pred vstupom dezinfikovať ruky a tvár ( dýchacie cesty ) musí mať prekryté

      rúškom.

      Ostatné pravidlá, ktoré platia pri požičiavaní kníh, už poznáte.

       Do pondelka  (21. septembra 2020 ) si ešte stále môžete objednať niektorý z časopisov na celý školský rok – ponuka  spolu s cenníkom je na nástenke pri knižnici.

       

      Pre istotu pridávame predplatné na tento školský rok.

       

       

       

       

      Predplatné časopisov na škol. rok 2020/ 2021

       

      Pre 1. a 2. ročník

      Časopis                                                                      Cena                                       Počet čísel

       

      Vrabček                                                                        8,50                                            10

       

      Adamko                                                                       10,00                                           10

       

      Zornička                                                                       10,00                                          10

       

      Včielka + prázdninové číslo                                          11,00                                          11

       

      Zvonček + prázdninové číslo                                          7,50                                          11

       

      Zvonček                                                                          6,50                                          10

       

      Pre 3. a 4. ročník

       

       

      Maxík + prázdninové číslo                                             9,50                                           11

       

      Maxík                                                                             8,50                                           10

       

      Rebrík                                                                          17,50                                           10

       

      Fifík                                                                              10,45                                           10

       

      Fifík – letný magazín                                                      2,45                                            1

       

      Slniečko                                                                         8,50                                            10

       

      Pre 5. ročník a starších

       

       

      Kamarát                                                                        15,00                                           10

       

      Kamarát - POSTER                                                       9,00                                             1

       

      Fľak                                                                              13,09                                            10

       

      PC Revue                                                                     26,00                                           10

       

      Iné

       

       

      Hádajko                                                                         5,10                                               6

       

      Detské doplňovačky                                                      5,10                                               6

       

      Hlavička                                                                         5,41                                               6

       

       

                                                                                                                                         Mgr. Lajošová Viera

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje