• LETNÁ ŠKOLA 2020

     • Vážení rodičia,

      počas týchto letných prázdnin sa naši žiaci prvýkrát stretnú na Letnej škole, ktorá sa bude realizovať v dvoch turnusoch.

      1. turnus - 10. – 14. 08. 2020
      2. turnus – 17. – 21. 08. 2020

      Tento čas strávený v škole bude zameraný na prehĺbenie a upevnenie  vedomostí žiakov cez rôzne didaktické a športové hry v areáli školy. Žiaci si vyskúšajú vyučovanie v areáli kúpeľov Byšta a to cez projektové vyučovanie  na rôzne témy. Čaká nás spoznávanie nášho okolia a to výletom na vyhliadkovú vežu, prírodné jazero Morské oko. Navštívime  Jasovskú jaskyňu a farmu Veľaty.  

      Veríme, že čas, ktorý spoločne strávime bude príjemný pre všetkých účastníkov.

     • Záver školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Oznamujeme Vám, že ukončenie a vyhodnotenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční najprv na školskom dvore a potom odovzdávanie vysvedčení vo svojich triedach

      dňa 30. júna 2020 ( utorok) v čase od 8:00 do 9:30 hod.

       

      Milí žiaci, prajeme Vám krásne prázdniny.

     • OZNAM - Cestovné, fotografovanie, knihy z knižnice

     •  

      Vážení rodičia a milí žiaci,

       

      Od 22.6.2020 (pondelok) až do 25.6.2020 (štvrtok) má každá trieda urobený rozpis na daný deň a hodinu, kedy má žiak prísť odovzdať učebnice. V tento deň sa usktoční aj fotenie žiakov triedy spolu s triednym učiteľom, ďalej v tento daný deň bude vyplácané aj cestovné dochádzajúcim žiakom a taktiež je potrebné doniesť vrátiť požičané knihy zo školskej knižnice pani vedúcej školskej knižnice.

       

       

     • Letná škola 2019/2020

     •  

      Milí rodičia,

       

           ZŠ s MŠ v Novosade v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravuje pre všetkých žiakov našej školy Letnú školu. Letná škola je dobrovoľná a jej zámerom je poskytnúť deťom zmysluplné využitie času počas letných prázdnin a zároveň im pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach spôsobené prerušením vyučovania počas koronakrízy.

      Jednotlivé činnosti Letnej školy sú prispôsobené  veku a úrovni jednotlivých detí a okrem vzdelávacích  činností zahŕňajú aj pohybové aktivity, tak, aby celistvo rozvíjali osobnosť dieťaťa. Obed pre všetkých účastníkov je zabezpečený a Letná škola je zdarma.

       

      Prosíme Vás, aby ste vyjadrili záujem/ nezáujem svojho dieťaťa na letnej škole a vybrali si termín, ktorý vám vyhovuje ( vaše dieťa sa môže zúčastniť aj obidvoch turnusov)

       

       Letná škola sa bude realizovať v týchto termínoch:

      •  10.08. – 14. 08. 2020      I. turnus
      •  17.08. – 21. 08. 2020     II. turnus

       

      Svoj záujem potvrďte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa alebo vypísaním a doručením návratky alebo mailom na skola@zsnovosad.edu.sk prípadne telefonicky na 0915 845 880, 056 6794332-333 a to najneskôr do 22.6.2020.

      Podrobnejšie informácie o Letnej škole dostanete na webovej adrese https://ucimenadialku.sk/usmernenia/letne-skoly.

      Letna_skola_-_navratka.docx

      Letna_skola_-_navratka.pdf

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     • Vážení rodičia,

      vyučovanie na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je od 22.6. až do 30.6.2020 sprístupnené všetkým žiakom školy vo všetkých ročníkoch, teda pre 1. - 9. ročník. Vyučovanie bude prebiehať podobným spôsobom ako tomu je teraz pre žiakov 1. - 5. ročníka od 1.6.2020, len s tým rozdielom, že vyučovacia doba žiakov 6. - 9. ročníka bude od 8:00 do 12:30. Potom bude nasledovať obed a odchod žiakov domov. Žiadame Vás, aby ste pred nástupom do školy prihlásili Vaše dieťa do ŠJ a to do 19.6.2020. 

      Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. V tomto týždni (22.6. - 26.6.2020) sa budú odovzdávať učebnice podľa Harmonogramu, ktorý je zverejnený nižšie na stránke školy a zároveň v ten deň by sa uskutočnilo krátke spoločné fotografovanie žiakov triedy spolu s triednym učiteľom. Preto by bolo veľmi dobré, aby Vaše deti v ten deň na danú hodinu do školy prišli všetky a zrealizovali tieto aktivity resp. povinnosti v krátkom čase a za nastavených hygienických pravidiel.

      Pri vstupe do školy žiak predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Tešíme sa na návrat všetkých žiakov.

     • Odovzdávanie učebníc - harmonogram

     • Oznam pre všetkých žiakov, rodičov a učiteľov.

      Vedenie školy pripravilo harmonogram pre odovzdávanie učebníc za školský rok 2019/2020.

      Triedy budú prichádzať v určených dátumoch a časových intervaloch. Je potrebné a nutné, aby sa tento harmonogram dodržiaval.
      V prípade, že nebude nariadené dovtedy inak, tak bude potrebné dodržiavať aj hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Pri vstupe do budovy školy použiť dezinfekciu a mať pripravené rúško. Ak by sa niečo v tomto menilo, informácie budú doplnené včas. Zároveň je potrebné dodržiavať pokyny stanovené školou. Zodpovední za plnenie a dodržiavanie všetkých pravidiel a podmienok pri odovzdávaní učebníc budú triedni učitelia, pedagogický dozor, asistentky učiteľa a zástupca riaditeľa školy.
      HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA UČEBNÍC:

      22.6.2020:

      2.A v čase 8:10 - 8:40
      3.A v čase 8:55 - 9:25
      4.A v čase 9:40 - 10:10
      3.B/4.B v čase 10:25 - 10:55

      23.6.2020:

      5.A v čase 8:10 - 8:55
      5.B v čase 9:10 - 9:55
      6.A v čase 10:10 - 10:55
      6.B v čase 11:10 - 11:55

      24.6.2020:

      7.A v čase 8:10 - 8:55
      7.B v čase 9:10 - 9:55
      8.A v čase 10:10 - 10:55
      8.B v čase 11:10 - 11:55

      25.6.2020:

      9.A v čase 8:10 - 8:55
      8.C/9.B v čase 9:10 - 9:55

       

     • Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

     • 30. 4. 2020

      Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

       

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novosade oznamuje, že v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie zo dňa 6.4.2020, aktualizovaným dňa 20.4.2020, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní dňa 28.4.2020 na pedagogickej rade sa v tomto období bude pri hodnotení žiakov postupovať nasledovne:

      1. Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka, že sa v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
      2. Oznamujem zákonným zástupcom žiakov 2. - 9. ročníka, že v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách sa v 2. polroku  školského roka  2019/2020 z dôvodu nemožnosti napĺňania cieľov predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikovať predmety:

      pracovné vyučovanie, technika, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská/etická výchova.

      Všetky tieto predmety budú hodnotené formou „absolvoval/a“ alebo „neabsolvoval/a“.

         3.  Oznamujem zákonným zástupcom žiakov 2. - 9. ročníka, že všetky ostatné predmety budú hodnotené známkou. 

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      Na základe Usmernenia Ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 upozorňujeme na spôsob postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      • V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.
      • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      • V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      UPOZORNENIE:

      Žiadame, aby žiaci zodpovedne plnili pokyny a zadania vyučujúcich všetkých predmetov (bez ohľadu na to, či sú klasifikované alebo neklasifikované).

      V prípade neplnenia si povinností zadávaných na diaľku, môže byť žiak na základe rozhodnutia pedagogickej rady komisionálne preskúšaný.                    

      Vyučovanie bolo počas mimoriadnej situácie prerušené, no pokračuje inými formami. Ak žiak má problém s niektorou z foriem, oznámi to vyučujúcemu. Rodič, žiak a učiteľ spoločne nájdu riešenie, aby sa mohol vzdelávať každý žiak.  

      Ďakujem všetkým rodičom a žiakom, ktorí k plneniu povinností pristupujú zodpovedne.

       

       

                                                                                           RNDr. Daniel Kenderka

                                                                                                riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - pokračovanie

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad

       

      Oznam pre žiakov a rodičov - dištančné vzdelávanie.

       

      Vážení rodičia a žiaci,

      riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom ZŠ s MŠ v Novosade, ktorí sa nezúčastňujú od 1.6.2020 výchovnovzdelávacieho procesu (VVP) priamo v škole, že naďalej sú povinní vzdelávať sa dištančne, teda z domu až do 30.6.2020, a to v tak nastavených podmienkach ako tomu bolo doteraz teda do 1.6.2020.

       

                                                                                                                     RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy

       

     • Organizácia vyučovania od 1.6.2020 - 1. - 4. ročník

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad
       

      OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV  1. - 4. ročníka ZŠ
       
       
      Vážení rodičia,

      na základe uznesenia vlády SR a rozhodnutia Obce Novosad od 1. júna 2020, budú môcť žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ opätovne navštevovať našu školu. Výchovnovzdelávacia činnosť pre žiakov 1. - 4. ročníka bude prebiehať od 1. júna 2020. Žiaci budú zaradení do 5 skupín (tried), v ktorej bude max. 20 žiakov.

      Výchovnovzdelávací proces (VVP) prebieha: od 8:00 do 11:30 hod. Po skončení VVP, podľa záujmu, nasleduje výchovná činnosť v ŠKD max. do 16:00 hod. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá možnosť stravy v školskej jedálni za prísnych hygienických noriem. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať a pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Žiak prichádza do školy s rodičom (zákonným zástupcom) alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti cca od 7:30 a podrobí sa rannému filtru a vstupuje do školy cez určený vchod (cez spojovaciu chodbu). Žiak odchádza zo školy s rodičom (zákonným zástupcom) alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti v presne stanovenom čase a to hneď po vyučovaní alebo po obede alebo po skončení činnosti v ŠKD.

      Rodičovi (zákonnému zástupcovi) alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.  Žiak v pondelok 1.6.2020 pri vstupe do školy predloží Vyhlásenie viď. Príloha č.1. Škola neumožní žiakovi účasť v prípade ak: 

      1. nedodrží určený času príchodu,

      2. pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37°C, strata čuchu, vyrážky/

      3. ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky, 
       
      Ak škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na základnú školu.  V prípade, že žiak bude chýbať viac ako 3 dni, škola bude žiadať písomné odôvodnenie lekára a Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave opakovane. Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID19 v základnej škole.    
       
      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

       
      Žiaci 1. - 4. ročníka budú v 5 skupinách (triedach) v maximálnom počte 20 žiakov v skupine (triede).

      Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, aby nedochádzalo k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K spájaniu skupín žiakov môže dôjsť len v prípade, ak počet žiakov v skupine klesne, ale stále až v pondelok – nasledujúci týždeň.

      Vyučovací proces pre žiakov 1. - 4.ročníka bude každý deň v rozsahu štyroch vyučovacích hodín, do 11:30 hod.

      Celý vyučovací proces bude prebiehať presne podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

      Organizácia stravovania a ŠKD:
       
      1. žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni a nenavštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy v čase od 11:35 hod. – do 11:50 hod.

      2. žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a nenavštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy  v čase od 12:00 hod – do 12:20 hod.

      3. žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a navštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy najskôr v čase od 13:30 hod.

      Vyberanie žiakov z ŠKD bude prebiehať len po telefonickom kontakte s vychovávateľom, prípadne povereným učiteľom, ktorý bude v danej skupine (oddelení) prevádzať činnosť v ŠKD. 
       

      Príloha č.1:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.doc

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

       

                                                                                                                    RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy

       

     • Organizácia vyučovania od 1.6.2020 - 5. ročník

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad
       

      OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV  5. ročníka
       
       
      Vážení rodičia,

      na základe uznesenia vlády SR a rozhodnutia Obce Novosad od 1. júna 2020, budú môcť žiaci 5. ročníka ZŠ opätovne navštevovať našu školu. Výchovnovzdelávacia činnosť pre žiakov 5. ročníka bude prebiehať od 1. júna 2020. Žiaci budú zaradení do 1 triedy, v ktorej bude max. 20 žiakov.

      Výchovnovzdelávací proces (VVP) prebieha: od 8:00 do 11:30 hod. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá možnosť stravy v školskej jedálni za prísnych hygienických noriem. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať a pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Žiak prichádza do školy s rodičom (zákonným zástupcom) alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti cca od 7:30 a podrobí sa rannému filtru a vstupuje do školy cez určený vchod (cez spojovaciu chodbu). Žiak odchádza zo školy s rodičom alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti v presne stanovenom čase a to hneď po vyučovaní alebo po obede.

      Rodičovi (zákonnému zástupcovi) alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.  Žiak v pondelok 1.6.2020 pri vstupe do školy predloží Vyhlásenie viď. Príloha č.1. Škola neumožní žiakovi účasť v prípade ak: 

      1. nedodrží určený času príchodu,

      2. pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37°C, strata čuchu, vyrážky/

      3. ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky, 
       
      Ak škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na základnú školu.  V prípade, že žiak bude chýbať viac ako 3 dni, škola bude žiadať písomné odôvodnenie lekára a Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave opakovane. Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID19 v základnej škole.    
       
      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

       
      Žiaci 5. ročníka budú v jednej skupine (triede) v maximálnom počte 20 žiakov v skupine (triede).

      Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, aby nedochádzalo k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K spájaniu skupín žiakov môže dôjsť len v prípade, ak počet žiakov v skupine klesne na 7 žiakov (a menej), ale stále až v pondelok – nasledujúci týždeň.

      Vyučovací proces pre žiakov 5.ročníka bude každý deň v rozsahu štyroch vyučovacích hodín, do 11:30 hod.

      Celý vyučovací proces bude prebiehať presne podľa usmernenia MŠVVaŠ SR 

      Príloha č.1:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.doc

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

       

                                                                                                                     RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy

     • Zápis do MŠ v Novosade 2020/2021

     • dná škola s materskou školou v Novosade, oznamuje, že

      ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      pre školský rok 2020/2021  sa uskutoční od 30.4.2020 do 31. 5. 2020.

      Žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné :

      -stiahnuť elektronicky zo stránky MŠ (https://www.facebook.com/Novosad-1713838002167417/) a zaslať na mail materskaskola.novosad@trenet.sk, alebo poštou na adresu MŠ Zimná 278, Novosad 07602,

      -prípadne si vyzdvihnúť v materskej škole  aj osobne v týždni od 25.5.do 29.5. 2020 v čase od 9:00 do12:00 hod. Viac informácií na tel. č.: 0911794117 / lekárske potvrdenie zatiaľ nie je nutné, bude dodatočne priložené /

      Čo materská škola deťom ponúka ?

      .kvalitné predprimárne vzdelávanie s pestrou ponukou edukačného procesu,

      .100% kvalifikovanosť, odbornosť a profesionalitu pedagogických zamestnancov,

      .estetické, podnetné a tvorivé prostredie,

      .materiálno-technické vybavenie interiéru a exteriéru školy,

      .rodinnú atmosféru s láskavým prístupom,

      .kvalitnú prípravu na vstup na primárne vzdelávanie.

       

      Rozhodujúcim pri prijatí je dátum podania žiadosti.

      Tešíme sa na Vás !


      Žiadosť a lekárske potvrdenie nájdete tu:


      Ziadost-na-predprimarne-vzdelavanie-MS-Novosad.doc

      Lekarske-potvrdenie-k-ziadosti-do-MS-v-Novosade.doc

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021

     • OZNAM - Zápis do 1. ročníka 2020/2021

       

         Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje rodičom detí, ktoré v školskom roku 2020/2021 majú nastúpiť do 1. ročníka, že Zápis do 1. ročníka sa uskutoční priamo v škole za prísnych hygienických podmienok súvisiacich s epidemiologickými opatreniami proti šíreniu koronavírusu ( COVID-19 ) v termíne od 20.4.2020 do 24.4.2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. Rodičia prídu deti zapísať samostatne bez sprievodu dieťaťa.

       

      Dieťa je možné zapísať aj v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 a to pomocou formulára, ktorý je rodič povinný vyplniť a doručiť do školy mailom, poštou, do schránky školy alebo osobne ( osobne len v termíne 20.4.2020 - 24.4.2020 !!! ).

      Formulár nájdete tu: Zapis_do_1._rocnika.rtf 

       

      Dieťa je tiež možné zapísať v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 aj elektronicky, a to Elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na stránke školy v menu naľavo dole ako Elektronická prihláška: Zápis do 1. ročníka 2020/2021 alebo ju nájdete priamo tu.

      Elektronickú prihlášku je potrebné správne vyplniť a odoslať.

       

      Poznámka: Rodičia sú povinní zapísať aj dieťa, ktoré v školskom roku 2019/2020 mali odklad povinnej školskej dochádzky.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • skola@zsnovosad.edu.sk
    • 056 6794332 056 6794333
    • Letná 90 07602 Novosad
  • Fotogaléria