• Voľba do Školskej rady - oznam

     • Vážení rodičia.

       

      Do Školskej rady treba doplniť dvoch členov z radov rodičov. Buďte tak dobrí a vyberte meno a

      priezvisko toho kandidáta z kandidačnej listiny, pre ktorého ste sa rozhodli ( vyberte minimálne jedného kadidáta ale maximálne dvoch kandidátov ).

       

      Hlasovať môžete do 03.10.2023  (vrátane), do 12,00 hod.

       

      Voľba kandidátov prebieha online, po prihlásení sa do rodičovského konta EduPage, pomocou ankety.  

       

      Ďakujem Vám.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Biela pastelka

     • Len si to predstav.....aké to je, veci si len predstavovať..... 

      Pre nevidiacich a slabozrakých je to každodenná súčasť života.  

      Od r. 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zbierku Biela pastelka, ktorá  zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.  Aj vďaka vášmu príspevku tak môže únia bezplatne pomáhať  ľuďom zo zdravotným postihnutím po celom Slovensku. 

      Zbierka Biela pastelka sa na našej škole a v okolitých obciach uskutoční zajtra, 22.9.2023, prostredníctvom našich deviatakov. Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť ľubovoľnou sumou a prispieť tak na dobrú vec. 

       

     • Záložky do knihy spájajú školy.

     • Milí žiaci,

      Október je mesiacom školských knižníc už niekoľko rokov, napriek tomu sme sa do našej prvej aktivity zapojili už teraz.

      Tento  projekt  je vyhlásený pre všetky školy na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dokonca sa zapájajú aj stredné školy.

      Mnohí to už poznáte – je to projekt

                                        Záložky do knihy spájajú školy.

      Viac o projekte sa dozviete z priloženého súboru: Zalozky_.pdf

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA - oznam

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novosade oznamuje, že školský rok 2023/2024

      bude slávnostne otvorený 4. septembra 2023 na školskom dvore so začiatkom o 8,30 hod.

      Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozídu do tried.

      Školská jedáleň a školský klub začínajú prevádzku v stredu 6.septembra 2023.

      V utorok 5. septembra 2023 v dôsledku celodenného výpadku elektrickej energie bude skrátené vyučovanie. Od 8,00 hod do 10,30 budú žiakom rozdané učebnice a následne budú odchádzať domov.

      V týždni od 5. do 9. septembra budú mať žiaci ročníkov 1. - 4. štyri vyučovacie hodiny a žiaci  

      5. až 9. ročníka päť vyučovacích hodín.

      Upozornenie:

      Keďže v škole prebiehajú rekonštrukčné práce, venujte prosím zvýšenú pozornosť pri pohybe na školskom dvore a nevchádzajte prosím autami na školský dvor. 

       

       

      31.VIII.2023                                                               Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade

     • Strava na školský rok 2023/2024 - oznam

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, aby prihlásili svoje dieťa na stravu aj na školský rok 2023/2024 ( obedy zadarmo )

      Prihlásiť dieťa môžu:

      1) u vedúcej školskej jedálni

      2) elektronicky pomocou EduPage - žiadosť - zápisný lístok s návratkou ( do pondelka 28.08.2023 )

       

      Pozor!!! IBAN nie je potrebné vypĺňať.

       

      Obedy pre žiakov v školskom roku 2023/2024 sú naďalej "zadarmo".

       

      Pre MŠ sa zápisný lístok s návratkou týka len PREDŠKOLÁKOV.

       

      Rodičia, ktorí už prihlášku s návratkou odoslali, tých sa tento oznam už netýka.

     • Opravné skúšky - oznam

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľ školy Vám oznamuje, že v dňoch

      25.08.2023 a 28.08.2023 sa konajú opravné skúšky so začiatkom o 9:00hod. 

       

      Zároveň Vás upozorňujem na zvýšenú opatrnosť pri príchode do školy, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu hlavnej budovy školy.

       

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Noc v škole

     • V dňoch 27. – 28. 06. 2023 bola pripravená pre deti z nášho ŠKD veľmi zaujímavá aktivita. 17 detí nocovalo v škole. Niektoré z nich nocovali prvýkrát niekde bez rodičov. Keďže počasie nám neprialo tak, ako sme čakali, pre deti boli pripravené športové a iné zaujímavé aktivity, z ktorých sa tešili a užívali si ich plným dúškom. Karimatky, spacáky, hygienické potreby a pyžamo boli výbavou každého spáča. Nepovinnú výbavu tvorili koláče, sušienky, cukríky, voda a to najhlavnejšie – hot dog. K nášmu oddychu patrila neplánovaná návšteva „HAPPY PARK“ v Trebišove, kde sa deti vyšantili do sýtosti. Vo večerných hodinách sa unavené, ale plné elánu vrátili a dokončili hľadanie pokladu, po nájdení ktorého na nich čakala sladká odmena. Neskoro večer si spoločne pozreli rozprávku „Monkova továreň na čokoládu“ a nechýbala ani poriadna zábava plná smiechu a preťahovanie lanom.

      Okolo polnoci už deti boli unavené, ale stihli vykonať osobnú hygienu a pobrali sa na spánok. Ráno ich prebudila pesnička od M. Jaroša „Dobré ráno, vstávame!“ a na stole ich čakali raňajky - croissant a teplé mlieko. Pomaly  sa pobalili a odchádzali k svojim triednym učiteľkám.

                                                                                                                    Bc. Serbinová Henrieta

                                                                                                                    Bc. Vasiľová Viktória

     • Policajné kone

     • Nezabudnuteľný zážitok si odniesol nejeden žiak z našej školy, keď sa v stredu 29.06.2023 konala ukážka JAZDECKEJ POLÍCIE (policajná hipológia) a preventívny program pre žiakov spojený s ukážkou práce policajného zboru.

      Na úvod sa pani mjr.Ing. Irena Hankoščáková, ktorá má na starosti prevenciu v okrese Trebišov, prihovorila našim žiakom a formou diskusie poukázala na dôležitosť a zmysel policajného oddelenia. Do plodnej diskusie sa zapájali tí najmenší žiaci až po tých najstarších.

      Policajné kone sa žiakom predviedli v ukážke poslušnosti, kde nám dokázali svoju vycvičenosť a poslušnosť napriek rôznym prekážkam – oheň, hádzanie cudzích predmetov či rôznym silným zvukom, akými sú napríklad výstrely či siréna.

      Policajné autá ukázali svoj interiér a spôsoby svetelnej a zvukovej signalizácie pri rôznych typoch zásahov. Žiaci mali možnosť previesť sa v policajnom aute, vyskúšať si policajné majáky

      či nasadzovanie pút.

      Srdečne ďakujeme Policajnému zboru v Michaľanoch, Policajnej hipológii z Ke a mjr. Ing. Hankoščákovej z Trebišova, že prijali naše pozvanie a spríjemnili nám posledné dni školského roka.

                                                                                                                                                      Mgr. Gabriela Kačová

     • ENGLISH STAR

     • ENGLISH STAR - je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

      Usporiadateľom súťaže je LEXICON SLOVAKIA o.z.. Tím organizátorov pripravuje každoročne deväť testov rôznej úrovne náročnosti. Národní organizátori priraďujú tieto testy jednotlivým vekovým kategóriám s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých školských systémov. Testy sú zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie. Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich kreativitu.

       

      V školskom roku 2022/2023 sa aj naša škola zapojila do súťaže. Dňa 27. apríla 2023 písali test 19 žiaci . Štyria žiaci 5. ročníka. Dvaja žiaci zo 6. ročníka. Štyria žiaci zo 7. ročníka, dvaja z 8. ročníka a siedmi žiaci z 9. ročníka. Až 16 žiakov získalo viac ako 80% bodov. Každý súťažiaci dostal diplom. Účastníci, ktorí získali viac ako 80% bodov, dostali diplom s vyobrazenou zlatou medailou. 11 žiakov malo viac ako 90% bodov a piati žiaci , menovite Zuzana Gojdanová, Margaréta Režuchová, Silvia Feketeová, Nina Chomišáková a Šimon Domaracký mali viac ako 95% a boli odmenení anglickou knižkou.

      Súťaž Englishstar oslovila našich žiakov a splnila aj ich očakávania. Mohli si overiť úroveň svojich vedomostí aj z cudzieho jazyka.

      Súťaž hodnotíme veľmi pozitívne, žiakom blahoželáme za skvelé výkony  a tešíme sa na ďalší ročník.                                                                                                

                                                                                                                                                           

                                                                                         Mgr. Tatiana Dobošová

     • Strava na školský rok 2023/2024 - oznam

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, aby prihlásili svoje dieťa na stravu aj na školský rok 2023/2024.

      Prihlásiť dieťa môžu:

      1) u vedúcej školskej jedálni

      2) elektronicky pomocou EduPage - žiadosť - zápisný lístok s návratkou

       

      Pozor!!! IBAN nie je potrbné vypĺňať.

       

      Obedy pre žiakov v školskom roku 2023/2024 sú naďalej "zadarmo".

       

      Pre MŠ sa zápisný lístok s návratkuo týka len PREDŠKOLÁKOV.

       

       

     • Škola v prírode

     • V dňoch 19.6. – 23.6.2023 sa zúčastnilo sedemnásť žiakov druhého až štvrtého ročníka Školy v prírode v nádhernom prostredí v Ľubovnianskych kúpeľoch, v penzióne Dinda.

      Nádherné slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého týždňa, s výnimkou jedného poobedia, kedy nám trošku spŕchlo. Absolvovali sme  vychádzky do blízkeho okolia spojenú s výchovno – vzdelávacou aktivitou v prírode. Prešli sme sa  Náučným chodníkom, navštívili sme blízku obec Nová Ľubovňa, kde sme sa osviežili zmrzlinou. Každé popoludnie mali žiaci  osobné voľno. Dvakrát sme si zaplávali na plavárni v susednom hoteli. Navštívili sme Ľubovniansky hrad, kde sme si okrem pamiatok hradu pozreli aj vystúpenie sokoliarov. Pri výstupe na hrad sme obdivovali aj vojenskú expozíciu popri ceste. Po prehliadke hradu sme navštívili aj blízky skanzen, kde si žiaci  zakúpili  suveníry. Adrenalín nám dal zabrať v krásnom prostredí Viktóriiných záhrad - v bludisku, z ktorého sme sa nakoniec všetci šťastne dostali. Celý týždeň bol nabitý množstvom aktivít, či už športových alebo tvorivých, ktoré si deti naplno užili.

      Samozrejme na konci nášho pobytu nemohla chýbať diskotéka spojená s celkovým vyhodnotením celého týždňa. Po nádhernom a aktívne prežitom týždni v malebnom prostredí  sme sa všetci v zdraví vrátili domov v nádejí, že o rok znova pôjdeme do Školy v prírode načerpať novú energiu a nazbierať kopu nových zážitkov.

       

                                                                                                                PaedDr. Danka Kenderková

     • Spoločná cykloturistika

     • V pondelok 26. júna sme zažili pocit slobody zvanej cykloturistika. V sprievode hliadky PZ sme spoločne s rodičmi a žiakmi spoznávali mŕtve ramená Latorice. Po zodpovednej a bezpečnej jazde sme si vypočuli zaujímavú prednášku od pána Beslera, ktorý nás oboznámil s funkciou čerpacej stanice a odkryl nám zákutia povodňového systému. Odmenou nám bola opekačka na brehu Latorice, ktorú sme strávili v pohodovej a priateľskej atmosfére.  

      Ďakujem všetkým rodičom a kolegom, ktorí prispeli k pokojnému priebehu celej cyklotúry.

      Mgr.Andrea Geletková

     • Naša škola má svoj hotel

     • Hmyz je zásadnou súčasťou úspešnej záhradky. Prospešný hmyz pomáha zbaviť sa škodcov, ktoré napádajú rastliny a pomáha udržať v záhrade rovnováhu. Zároveň opeľuje kvietky, okrasné i tie, z ktorých vyrastú zeleninové či ovocné plody.

      Existuje niekoľko druhov voľne žijúcich divých  včiel, ktoré sa podieľajú na cennom a často podceňovanom opeľovaní pestovaných rastlín. I vďaka nim záhrady prinášajú úrodu. Sú ešte usilovnejšie ako včely medonosné z úľov včelárov a dokonca im neprekáža nepriazeň počasia ako dážď, chlad či príliš teplo.

                  Mnohé z nich  sú na červenom zozname ohrozených živočíchov. Na rozdiel od medonosných včiel si nestavajú príbytky, ale vyhľadávajú otvory v dreve, v malte starých stien, v tehlách, skalkách alebo v pieskovci. Milujú duté stonky rastlín, ktoré sa priemerom približujú veľkosti ich tela. Nepotrebujú ich na prespávanie, ale na reprodukciu a prezimovanie. Práve ony sú častými užívateľmi hotela pre hmyz, kde nájdu hneď niekoľko preferovaných materiálov v malom priestore.

      Preto sme i my pozvali  na náš školský dvor pomocníkov, ktorí  svojou neviditeľnou prácou prispievajú k rastu.

                  Náš šikovný a zručný žiak Adam Šikora z 8.A triedy im  postavil hotel. Ruku k dielu pridali aj jeho spolužiaci. Na náš školský hotel pre hmyz využili naši žiaci drevo vyplnené rôznymi druhmi prírodných materiálov ako sú šišky, konáriky stromov, seno, svoje uplatnenie našla aj nepotrebná tehla, ktorá sa povaľovala na smetisku. Výsledok stojí za to - posúďte sami.

       

                                                                  Adam Šikora, žiaci 8. A triedy a p. uč. Sikorová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje