Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk 1AJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno - pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova - Gr NBV-G
Náboženská výchova - R NBV-R
Náboženská výchova - Ref NBV-Ref
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMV

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Novosad
    Letná 90
    07602 Novosad
  • 056 6794332
    056 6794333

Fotogaléria