Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Novosad
Adresa školyLetná 90, 076 02 Novosad
Telefón056 6794332
E-mailskola@skolanovosad.sk
WWW stránkahttps://zsnovosad.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr.Jaroslav Lajoš  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 255

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11121222113
počet žiakov312524323027313322255
z toho v ŠKD16897     40

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1AJBIOCVMCvSJDEJDSIDACETVETVFYZGEGHUVHPVCHE
Slniečka               
Včielky               
3.A1,79           1,11  
4.A1,67           1  
4.B3,22           1,17  
5.A2,07 2,29  2,5     2,431,18  
6.A2,38 2,82  2,82    3,052,821,36  
7.A2,33 2,67  2,6    2,5321,33 2,27
7.B2,5 3,67  3,6    3,673,331 3,53
8.A2,53 3,27  3,13    3,673,471 3,47
8.B2,93 3,39  3,28    3,443,221,06 3,2
9.A2,28 2,55  2,45    3,12,45  2,45
5.B-6.B            1  
1.A            1  
2.A            1  

TriedaILSILCIVZIFVINFMATNBVNBV-GNBV-RNBV-RefNBV/ETVNEJNJDOBNOV
Slniečka               
Včielky               
3.A    1,161,79         
4.A    1,172         
4.B    23,44         
5.A    1,322,39       1,68 
6.A    1,413       2,27 
7.A    1,332,8     2 2 
7.B    1,63,87     4 3,13 
8.A    1,273,4     2,6 2,8 
8.B    1,333,39     3 3,06 
9.A    1,52,8     2 2,3 
5.B-6.B    1,831,86         
1.A     1,57         
2.A    1,082         

TriedaOZŽPVCXCBXCGXCHPRVPrPDAPVORGEREVREVRNPRGZRGP
Slniečka               
Včielky               
3.A 1,11     1,63       
4.A 1,08     1,92       
4.B 1,72     3,33       
5.A               
6.A               
7.A               
7.B               
8.A               
8.B               
9.A               
5.B-6.B 1             
1.A        1,17      
2.A        2,08      

TriedaRGZRKSRKSRVRRSZRŠFRUJ2RJAJsGEOsCHEsINFsMATsNJsPVs
Slniečka               
Včielky               
3.A               
4.A               
4.B               
5.A               
6.A               
7.A      2,57        
7.B      2,57        
8.A               
8.B               
9.A      2,44        
5.B-6.B               
1.A               
2.A               

TriedaRJsSJLsSLYSJLSPRSEESPHTchVTHDTSVTEVThTYUVUCVRS
Slniečka               
Včielky               
3.A   21    1,17     
4.A   21    1,17     
4.B   3,441,44    2,11     
5.A   2,891   11,29     
6.A   2,91   1,231,67     
7.A   2,671,07   1,21,47     
7.B   3,61,44   1,331,73     
8.A   2,731   1,21,42     
8.B   3,331,17   1,762,18     
9.A   2,551   11,25     
5.B-6.B   2,711,5    1,29     
1.A   1,71    1     
2.A   2,51    1,08     

TriedaVLAVYUVYVZZVZMV
Slniečka      
Včielky      
3.A1,89 1,11   
4.A2,42 1   
4.B3,44 1,72   
5.A  1   
6.A  1,68   
7.A  1,2   
7.B  1,33   
8.A  1   
8.B  1,06   
9.A  1,05   
5.B-6.B2 1   
1.A  1,13   
2.A  1,33   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Slniečka100010
Včielky150015
3.A201901
4.A121200
4.B181800
5.A282710
6.A221930
7.A151410
7.B161330
8.A151320
8.B171610
9.A212100
5.B-6.B8800
1.A232210
2.A121200

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aranžérsko - kreatívny11 Mgr. Eva Martinková
Biblický krúžok6 Mgr. Vladimír Geletka
Cyklisticko turistický8 Mgr. Andrea Geletková
Florbalový krúžok 5. - 9. ročník10 Mgr. Jaroslav Lajoš
Florbalový krúžok 1. - 4. ročník11 Mgr. Jaroslav Lajoš
Futbalový krúžok 1-4. ročník22 Mgr. Jakub Juroš
Futbalový krúžok 5 - 9. ročník38 Mgr. Jakub Juroš
Hádzaná4 Mgr. Jakub Juroš
Kreaktívny svet10 Mgr. Viera Marošníková
Malý speváčik10 PaedDr. Danka Kenderková
Mladí záchranári17 Mgr. Tatiana Dobošová
Mladý novinár7 PaedDr. Martina Hriciková
Nebojte sa matematiky11 Mgr. Monika Semanová
Rómske piesne a tance12 Terézia Tancošová
Rozprávková hodinka7 Mgr. Viera Lajošová
Strelecký17 Mgr. Martin Ujhelyi
Šikovné ruky12 Mgr. Daniela Sikorová
Šikovníček16 Mgr. Darina Kujbušová
ŠKD 120 Bc. Henrieta Serbinová
ŠKD 214 Bc. Viktória Hoks Vasiľová
Školský klub detí 215 Mgr. Slavomíra Uhrinová
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 255 Mgr. Gabriela Kačová
Tanečno - pohybový20 Mgr. Marieta Černejová
Tárajko 6 Mgr. Jaroslava Palková
Z každého rožka troška9 Mgr. Gabriela Kačová

Záver

Vypracoval: Mgr.Jaroslav Lajoš

V Novosade, 1. októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje