Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Novosad
Adresa školyLetná 90, 076 02 Novosad
Telefón056 6794332
E-mailskola@skolanovosad.sk
WWW stránkahttps://zsnovosad.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr.Jaroslav Lajoš  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 254

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11212221113
počet žiakov223428292528303028254
z toho v ŠKD71515107    54

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1AJBIOCVMCvSJDEJDSIDACETVETVFYZGEGHUVHPVCHE
MŠ1               
MŠ2               
2.A            1,06  
3.A1,46           1  
3.B3           1,36  
4.A2,3           1,13  
5.A2,06 2,29  2,06     2,531,17  
6.A2,38 2,56  2,63    2,752,631,25  
6.B3 3,38  3,31    3,383,381,86  
7.A2,44 3,19  3,19    3,2531,44 2,94
7.B2,67 2,93  3,27    3,273,071,4 3
8.A2,78 3,17  3,17    3,833,271,1 3,89
9.A1,95 2,35  2,45    2,32,4  2,05
4.B - 5.B            1  
1.A            1,08  

TriedaILSILCIVZIFVINFMATNBVNBV-GNBV-RNBV-RefNBV/ETVNEJNJDOBNOV
MŠ1               
MŠ2               
2.A    1,121,35         
3.A    1,152,08         
3.B    1,53,29         
4.A    12,29         
5.A    1,222,39       1,35 
6.A    1,382,81       1,75 
6.B    2,073,64       2,69 
7.A    1,193,13     3,38 1,88 
7.B    1,873,27     3 1,67 
8.A    2,273,73     2,78 2,23 
9.A    1,12,5     2 1,4 
4.B - 5.B    11,86         
1.A     2,17         

TriedaOZŽPVCXCBXCGXCHPRVPrPDAPVORGEREVREVRNPRGZRGP
MŠ1               
MŠ2               
2.A        1,24     1
3.A 1     2,08       
3.B 1,5     3,08       
4.A 1     2,22       
5.A 1             
6.A               
6.B 3             
7.A               
7.B 1,67             
8.A 2             
9.A               
4.B - 5.B 1             
1.A        2,08      

TriedaRGZRKSRKSRVRRSZRŠFRUJ2RJAJsGEOsCHEsINFsMATsNJsPVs
MŠ1               
MŠ2               
2.A   1           
3.A               
3.B               
4.A               
5.A               
6.A               
6.B               
7.A               
7.B               
8.A      3,11        
9.A      2        
4.B - 5.B               
1.A               

TriedaRJsSJLsSLYSJLSPRSEESPHTchVTHDTSVTEVThTYUVUCVRS
MŠ1               
MŠ2               
2.A   1,591,06    1,06     
3.A   21    1     
3.B   3,211,07    1,36   1,5 
4.A   2,381    1     
5.A   2,51   1,181,17     
6.A   2,561   1,251,25     
6.B   3,431,13   1,641,86     
7.A   2,751   1,061,67     
7.B   2,931,47   1,332     
8.A   3,231,16   1,561,66     
9.A   2,31   1,051,28     
4.B - 5.B   1,711    1,14   1 
1.A   2,671    1,08     

TriedaVLAVYUVYVZZVZMV
MŠ1      
MŠ2      
2.A  1,06   
3.A2,31 1   
3.B3,17 1,57   
4.A2,42 1,17   
5.A1 1   
6.A  1   
6.B4 1,93   
7.A  1,06   
7.B  1,13   
8.A  1,5   
9.A  1,05   
4.B - 5.B1,5 1   
1.A  1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MŠ1100010
MŠ2150015
2.A201703
3.A131300
3.B131400
4.A262232
5.A211803
6.A171511
6.B141410
7.A191243
7.B171333
8.A3424117
9.A212808
4.B - 5.B8800
1.A12931

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Šikovníček13 Mgr. Darina Kujbušová
1.A · Krúžok0 RNDr. Ľuboš Maňko
Aranžérsky krúžok12 Mgr. Eva Martinková
Florbalový krúžok16 Mgr. Jaroslav Lajoš
Fotografický krúžok31 Mgr. Diana Lendelová
Futbalový krúžok 1-4. ročník20 Mgr. Jakub Juroš
Futbalový krúžok 5 - 9. ročník30 Mgr. Jakub Juroš
Kreatívny svet10 Mgr. Viera Marošníková
Malý speváčik8 PaedDr. Danka Kenderková
Minihádzaná7 RNDr. Ľuboš Maňko
Mladí záchranári7 Mgr. Tatiana Dobošová
Nebojte sa matematiky15 PaedDr. Martina Hriciková
Rozprávková hodinka7 Mgr. Viera Lajošová
Strelecký7 Mgr. Martin Ujhelyi
Šikovné ruky14 Mgr. Daniela Sikorová
ŠKD26 Bc. Henrieta Serbinová
Tanečno - pohybový krúžok13 Mgr. Marieta Černejová
Z každého rožka troška7 Mgr. Gabriela Kačová

Záver

Vypracoval: Mgr.Jaroslav Lajoš

V Novosade, 20. marca 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje