Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Novosad
Adresa školyLetná 90, 076 02 Novosad
Telefón056 6794332
E-mailzsklasns@zsnovosad.edu.sk
WWW stránkazsnovosad.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Daniel Kenderka   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 304

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21112222215
počet žiakov252624273347284116267
z toho ŠVVP124661598253
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1AJBIOCVMCvSJDEJDSIDACEVETVFYZGEGHUVHPVCHE
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A            1  
2.A            1,11  
3.A1,73           1  
4.A2           1,28  
5.A 1,641,55  1,55     2,091  
5.B 2,712,71  2,57     2,791  
6.A 2,152,45  2,3    2,52,71,33  
6.B 2,833,25  3,42    3,923,51,15  
7.A 2,212,26  2,53    2,742,371 2,53
8.A 2,82,87  2,8    3,532,531 3,2
8.B 2,713  2,82    3,592,291 3,35
9.A 1,811,94  2,38    2,252,19  2,06
Špeciálna trieda 1  3,17  2,5    3,173,671  
Špeciálna trieda 2            1,29  
0               
1.B               

TriedaILSILCIFVINFMATNBVNBV-GNBV-RNBV-RefNBV/ETVNEJNJDOBNOVOZŽ
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A    2,5          
2.A   1,121,63          
3.A   1,182,24          
4.A  1,2 2,56          
5.A   12,18       1,36  
5.B   1,312,43       1,43  
6.A   1,292,76       1,2  
6.B   2,083,67       1,42  
7.A   2,212,89      2,631,37  
8.A   2,273,4      2,252,2  
8.B   2,183,24      3,171,41  
9.A   1,192,31      2,091,31  
Špeciálna trieda 1  433,33       2  
Špeciálna trieda 2   2,711,71          
0               
1.B               

TriedaPVCXCBXCGXCHPrPDAPVORGEREVREVRNPRGZRGZRKSRŠF
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A      1,78        
2.A1     1,47    3 3 
3.A1    2,13         
4.A1,5    2,2     3 3 
5.A               
5.B               
6.A1              
6.B               
7.A               
8.A               
8.B               
9.A               
Špeciálna trieda 11,67              
Špeciálna trieda 21              
0               
1.B               

TriedaRUJ2RJAJsGEOsCHEsINFsMATsNJsPVsRJsSJLsSLYSJLSPRSEE
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A            2,611 
2.A            1,891,05 
3.A            2,291 
4.A            2,561,28 
5.A            2,181 
5.B            2,711,21 
6.A            2,381,19 
6.B            3,251,54 
7.A 2,73          2,161,16 
8.A 2,71          2,731,13 
8.B 2,6          2,351,06 
9.A 2          2,0611
Špeciálna trieda 1            2,831,832
Špeciálna trieda 2            21,29 
0               
1.B               

TriedaSPHTchVTHDTSVTEVThTYUVUCVRSVLAVYUVYVZZVZMV
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A   1       1,33   
2.A   1   2,5   1   
3.A   1,06   2,5 2,2 1,06   
4.A    1,17  3 2,41 1,39   
5.A  11,1       1   
5.B  11,38       1   
6.A  11,15     2 1   
6.B  1,081,5       1,17   
7.A  11,05       1,05   
8.A  1,531       1,13   
8.B  11,13       1,24   
9.A   1      1    
Špeciálna trieda 1   2,254      1,5   
Špeciálna trieda 2   1,86     1,71 1   
0               
1.B               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Materská škola 1180018
Materská škola 210019
1.A241536
2.A241905
3.A241707
4.A261808
5.A131003
5.B151302
6.A221912
6.B181116
7.A231634
8.A15951
8.B131201
9.A0000
Špeciálna trieda 14310
Špeciálna trieda 27700
00000
1.B0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Materská škola 11800,0000,0000,00
Materská škola 2100,0000,0000,00
1.A242373139,832232131,831418,00
2.A242666140,322523132,791437,53
3.A241874113,631770107,311046,32
4.A263095171,942865159,1723012,78
5.A131219121,901217121,7020,20
5.B151567120,541567120,5400,00
6.A222725139,652723139,5420,11
6.B182935254,622877249,42585,20
7.A232478130,422431127,95472,47
8.A152285163,212272162,29130,93
8.B131549135,331549135,3300,00
9.A000,0000,0000,00
Špeciálna trieda 14995248,75902225,509323,25
Špeciálna trieda 271284193,171207180,487712,69
0000,0000,0000,00
1.B000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21112222215
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Domov a práca16 Mgr. Daniela Sikorová
Florbal 1. - 4. ročník10 Mgr. Jaroslav Lajoš
Florbal 5. - 9. ročník17 Mgr. Jaroslav Lajoš
Let´s talk! - konverzácie v AJ9 Mgr. Eva Martinková
Matematika hrou0 Mgr. Monika Semanová
Mladí záchranári10 Mgr. Tatiana Dobošová
O koliesko viac11 Mgr. Dominika Baňacká
Počítač môj kamarát28 Mgr. Darina Kujbušová
Počítačový 5. - 9. ročník17 RNDr. Ľuboš Maňko
Rozprávková hodinka16 Mgr. Viera Lajošová
Ručné práce11 Mgr. Viera Marošníková
Spevácky7 PaedDr. Danka Kenderková
Strelecký6 Mgr. Martin Ujhelyi
Šikovné ruky28 PaedDr. Miroslava Bajusová
Športové hry22 Mgr. Dušan Bajus
Športový45 RNDr. Daniel Kenderka
Tanečno - pohybový13 Mgr. Marieta Černejová
Tvorivé literárne dielne11 PaedDr. Martina Hriciková

Záver

Vypracoval: RNDr. Daniel Kenderka

V Novosade, 16. januára 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Novosad
    Letná 90
    07602 Novosad
  • 056 6794332
    056 6794333

Fotogaléria