• Geografická exkurzia Slanské vrchy – Bogota 2021

     •             V pondelok 4.10.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili geografickej exkurzie, ktorej cieľom bol výstup na vrch Bogota v Slanských vrchoch. Exkurzia bola určená predovšetkým pre žiakov 8. ročníka, v ktorom sa v predmete geografia preberá učivo o Slovensku. Nakoľko kvôli pandemickej situácii sa v minulom školskom roku exkurzia neuskutočnila, zúčastnili sa je aj žiaci 9.ročníka. Doplnilo ich niekoľko siedmakov. Celkovo sa exkurzie zúčastnilo 29 žiakov. Pedagogický dozor zabezpečili p. uč. Dobošová, p. uč. Ujhelyi a p. uč. Juroš. Žiakov čakala dvojhodinová túra z Dargovského priesmyku krásnou jesennou prírodou až na vrchol Bogoty (856 m.n.m.), kde na nich čakal výhľad, z ktorého bolo vidieť ako na dlani oblasť Novosadu a okolitých obcí , Zemplínskych vrchov, Stuchlej a vzdialenejších kopcov až v okolí Kráľovského Chlmca. Žiaci sa zároveň oboznámil s faunou a flórou Slanských vrchov a ich geologickým zložením. Exkurzii prialo aj príjemné počasie, ktoré umocnilo celkový dojem exkurzie.

       

       

                                                                                                                                                           Mgr. Martin Ujhelyi

     • Účelové cvičenie – 26. – 27. 10. 2021

     • V dňoch 26. a 27. októbra sa na druhom stupni našej školy uskutočnilo účelové cvičenie. Bolo rozdelené do dvoch dní. V prvý deň (utorok, 26.10.) sa realizovala prvá časť. Žiaci postupne absolvovali päť hodín, ktorých obsah bol zameraný na vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy, zdravotníckej výchovy, pohybu a pobytu v prírode, riešenia mimoriadnych situácií a výchovy k bezpečnému správaniu. Obsah jednotlivých hodín bol prispôsobený veku žiakov v jednotlivých ročníkoch. Činnosť žiakov a vyučujúcich počas druhého dňa bola prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii. Úlohou žiakov spolu s triednymi učiteľmi bolo absolvovať vychádzku do okolia školy. Činnosť  žiakov v cieli ich vychádzky bola v réžii triednych učiteľov. Väčšinou bola zameraná na loptové hry a spríjemnená opekačkou, čomu prialo aj príjemné jesenné počasie

       

      Mgr. Martin Ujhelyi

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – školské kolo

     •           Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálnu epidemiologickú situáciu a   školské kolo OSJL (kategória C) sa uskutočnilo 15. októbra 2021 dištančnou formou.

             Súťaž prebehla prostredníctvom online testu v platforme EduPage. Zúčastnili sa jej žiačky 9. ročníka Cynthia Lazorová, Vanesa Reháčková, Anna Hisemová, Lenka Repická, Daniela Jakabová a Katarína Naďová.

                Test pozostával z troch textov, rôznych úloh zameraných  na čitateľskú gramotnosť a teoretických úloh. Čas na vypracovanie online testu bol 35 minút. Takýto spôsob písania testu zo slovenského jazyka a literatúry bol pre dievčatá  nový. A napriek tomu, že nepostúpili do ďalšieho kola, získali cenné skúsenosti, ktoré môžu zúročiť v ďalších súťažiach.

      PaedDr. M. Hriciková

     • Nástup do školy po jesenných prázdninách.

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Jesenné prázdniny sú za nami a zajtra / 2.11.2021 / žiaci nastupujú na riadne vyučovanie do školy. S nástupom do školy je však spojený aj administratívny úkon zo strany zákonných zástupcov, a to podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti", kedže žiaci neboli v škole 3 a viac dní za sebou.

      Preto Vás chcem touto cestou požiadať, aby ste písomné vyhlásenie podali v priebehu dnešného dňa / bez neho nemôže byť žiak vpustený do priestorov školy /.

      Za ochotu a porozumenie ďakujem.

      S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa

      RNDr. Ľuboš Maňko - ZRŠ

       

     • Beseda so slovenskou spisovateľkou, rodáčkou z Novosadu, Ingrid Zambovou

     • Tajomstvo Degasových Baletiek

      22. septembra 2021 k nám zavítala z Ivanky pri Dunaji slovenská spisovateľka Ingrid Zambová. Stretnutie s ňou zorganizovala pani učiteľka Eva Martinková, ktorá ho zároveň aj moderovala.

      Na stretnutie s pani spisovateľkou sme sa my deviataci pripravovali dlhšiu dobu. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme si čítali z Tajomstva Degasových Baletiek a pripravovali si otázky, na ktoré sme chceli vedieť odpoveď.

      Pani spisovateľka nám prečítala úryvky zo svojej knihy a nasledovala beseda. Dozvedeli sme sa mnoho informácií a zaujímavostí z autorkinho života.

      Autorka pochádza z dedinky Novosad. Ako malej jej starý otec rozprával príbehy zo svojho detstva. Novosad patril k Maďarsku a on musel počas 2. svetovej vojny narukovať do maďarskej armády. Trikrát sa ocitol v zajatí a trikrát ušiel. Ďalšie príbehy jej rozprávali rodičia a tie ju tiež inšpirovali k napísaniu knihy.

      Príbeh pôsobí ako mini sága rodiny z Ujlaku, dnešného Novosadu. Autorka s veľkým citom a zmyslom pre pravdu opisuje prostredníctvom štyroch generácií žien Eleny, Martiny, Veroniky a Katky udalosti II. svetovej vojny, povojnové obdobie, rok 1968, 1989 až po rok 2009. Celou knihou sa nenápadne tiahne ich tajomstvo, tajomstvo Degasových Baletiek.

      Autorka nikdy nechcela byť spisovateľka. Vyštudovala výtvarnú výchovu a tá ju vždy lákala. Dokonca nám priniesla ukázať niečo zo svojej tvorby a my sme si s veľkým obdivom poprezerali autorkine umelecké kresby, ktoré  boli naozaj pozoruhodné.

      V závere jej pani učiteľka dala za nás všetkých darček, ktorý snáď využije pri ďalšej tvorbe.

      Stretnutie sa ukončilo spoločným fotením a podpisovaním kníh.  Sme veľmi šťastní, že sme mali možnosť stretnúť sa s naozajstnou spisovateľkou, nahliadnuť do jej života, jej tvorby, ba možno aj jej snov.

      žiaci 9. A a p.uč. Hriciková

     • Oznam - poistenie žiakov

     • Tak ako každý školský rok, tak aj v tomto školskom roku 2021/2022 je možné poistiť svoje dieťa pre prípad:

      1/ úrazu v škole 

      2/ pre prípad krádeže

      Poistka sa však nevzťahuje na veci, ktoré do školy nepatria, napr,: šperky, mobilné telefóny, iné drahocennosti.

      Pre preplatenie poistného plnenia musí byť splnená podmienka - zamknutá šatňa, trieda a pod.

      Celková výška poistného / krádež + úraz / na školský rok za jedno dieťa je 2 EUR.

      Peniaze za poistku je možné vyplatiť na ekonomickom úseku školy u p.Maďarovej resp. p.Uhrinovej do 15.10.2021.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam o karanténe

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  žiaci 6.B triedy od 6.10.2021 ostávajú v karanténe. Budú sa vzdelávať dištančnou formou cez školský EduPage podľa upraveného rozvrhu hodín  / viď príloha /.

      Žiakom 6.B triedy je nariadená karanténa najmenej 10 dní. 

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

      upravený rozvrh  :    6_B.pdf

     • Zber gaštanov

     • Zlatolistá jeseň je tu a s ňou aj zber jesenných plodov. Pondelok - 4.októbra 2021 začína zber gaštanov v priestoroch ZŠ. Gaštany sa budú odoberať denne od 7:07 do 7:44 hod.

      Prosím, aby gaštany neboli mokré.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Domáce samotestovanie - výzva

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade vyzýva všetkých rodičov, ktorí si v škole vyzdvihli "Domáce sady Ag samotestov", aby v priebehu dnešného dňa / 23.09.2021 / otestovali svoje deti a výsledok / pozitívny alebo negatívny / nahlásili svojmu triednemu učiteľovi cez EduPage, sms, telefonicky ...

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam - elektronické dokumenty

     • Vážení rodičia.

      Aj v tomto školskom roku je potrebné vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID - 19 plniť si povinnosti zákonných zástupcov žiakov ZŠ s MŠ Novosad.

      Jednou zo základných podmienok pre vstup žiaka do priestorov školy je odovzdanie dokumentu "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Platné od 1.9.2021"

      Dané vyhlásenie podáva rodič pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po vynechaných 3 dní za sebou / vrátanie víkendu /. 

      Ak sa preukáže, že žiak nemá dané vyhlásenie / rodič si nesplnil túto povinnosť /, žiak nemôže byť vpustený do priestorov školy.

      Ďalšie dokumenty, ktoré je rodič povinný odovzdať, aby riadne mohol prebiehať vyučovací proces, sú :

      1/ Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

      2/ Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

       

      Zároveň upozorňujem, že fotografie alebo videozáznami sa budú zverejňovať len na oficiálnej stránke školy.

      Všetky tieto dokumenty sa podávajú elektronicky / platí pre tých, ktorí majú prístup k internetu /, rodičia ich nájdu v sekcii ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.

      Všetkým ostatným budú tieto dokumenty doručené na podpis v papierovej forme.

       

      Všetkým rodičom, ktorí si už túto povinnosť splnili, ďakujeme za spoluprácu a zároveň žiadame tých, ktorí tak ešte neurobili, aby tieto dokumenty / vyhlásenia / podali čím skôr.

      Za pochopenie ďakujeme.

      Vedenie ZŠ s MŠ Novosad

       

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov školy

     • Rodičia žiakov školy si môžu na príslušných Obecných úradoch vyzdvihnúť tlačivo o bezpríznakovosti / týka sa to tých, ktorí nemajú prístup na internet /. Ostatní rodičia podávajú vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez rodičovské konto v EduPage.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy, je žiak povinný sa preukázať týmto prehlásením.

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novosad oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 so začiatkom o 8:30 hod. na školskom dvore.

      V prípade zlého počasia sa žiaci presunú na chodbu I.pavilónu.

      Všetci žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu vstúpiť do vnútorných priestorov školy len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

     • Letná škola 2021

     • Milí rodičia,

      Aj tento rok naša škola usporiada Letnú školu, ktorej je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

       

      Letná škola 2021 na našej škole sa bude realizovať od 9.8.2021 (pondelok) do 13.8.2021 (piatok) s týmto programom:

       

      Pondelok:

      8.00 – 16.00

      Privítanie, registrácia, rozdelenie žiakov do skupín, didakticko – edukačné hry v areáli školy.

      Utorok:

      8.00 – 13.00

      Realizácia projektových vyučovaní:  „Príroda nám, my prírode“, “Malý kuchár“

      Streda:

      8.00 – 16.00

      Didaktické, edukačno – športové aktivity  na tému Olympijské hry

      Štvrtok:

      8.00 – 19.00

      Prírodovedná exkurzia v okolí Veľkej Domaše

      Piatok:

      8.00 – 13.00

      Tvorivé dielne, zumba, vodné hry, vyhodnotenie týždňa

       

      Dňa 12. 08. 2021 sa všetci účastníci Letnej školy zúčastnia prírodovednej exkurzie v okolí Veľkej Domaše.

       

      Časový harmonogram  prírodovednej exkurzie:

       

      08.00  -   príchod žiakov do školy, ranný kruh

      08.30  -   odchod autobusu do obce Sedliská – miestna časť Podčičva

      10.00 -    desiata, výstup k zrúcaninám hradu, prehliadka hradu

      12.00 -    obed, oddychové činnosti

      14.00 -  náučná okružná plavba po Domaši, počas viac ako hodinovej plavby žiaci spoznajú  krásy Domaše a dozvedia sa zaujímavosti v zvukovom dokumente pod názvom „Míľníky histórie vodného diela v kontexte doby“

      15.40 -  olovrant, obhliadka časti Domaše Kvakovce, v prípade horúceho počasia možnosť osviežiť sa v Domaši. Voda nie je hlboká a vaše deti budú nonstop pod prísnym pedagogickým dozorom, nemusíte sa báť J

      19.00 -  predpokladaný návrat pred budovu školy v Novosade, odkiaľ si svoje dieťa prevezmete

      Žiaci majú zabezpečené:

      • Dopravu autobusom tam a späť
      • Desiatu, obed a olovrant
      • Pitný režim
      • Pedagogický dozor

      So sebou je potrebné si doniesť:

      • Kartičku poistenca, malé deti odovzdajú svojim vychovávateľkám
      • Športové oblečenie, pršiplášť alebo dáždnik
      • Pevnú obuv, potrebnú na výstup na hrad
      • Vreckové, ale nie veľký obnos peňazí, za tieto peniaze zodpovedá každé dieťa samo
      • ( max. 5 eur stačí)
      • Poprípade plavky a uterák

       

       Ak by ste čokoľvek potrebovali kontaktujte nás na týchto telefónnych číslach.

      0918 459 332   - Henrieta Serbinová

      0918 517 587   - Soňa Bulová

      0902 100 324   - Andrea Geletková

       

      Všetci sa na tento týždeň  veľmi tešíme a veríme, že nám bude spolu fajn.

     • Deň detí v 5.A

     • Deň detí v 5.A

      Dňa 1. 6. 2021 bol sviatkom všetkých detí – takže aj náš.  My sme si ho užili úžasne. Všetci sme sa zhodli na tom, že tento deň chceme prežiť spolu a v prírode. Z Novosadu sme išli do Kysty, a potom poľnou cestou k viniciam medzi Kystou a Hrčeľom.  Cestou sme si nazbierali suché drevo a rozložili oheň.  Po ceste sme si trochu oddýchli, ale nie dlho J.  Chlapci rozložili oheň a dievčatá chystali dobroty na opekanie.  Pri opekaní sme si spievali a rozprávali vtipné príhody.  Po opekačke sme  spoznávali okolitý les. Hrali sme hry, behali, schovávali sa, liezli po stromoch. Mali sme aj malú spoločníčku Bellu.  Hrali sme sa s ňou na skrývačky a robili všelijaké kúsky.  Pred odchodom sme všetko upratali, aby po nás neostali žiadne odpadky, tie svoje sme si so sebou zobrali. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

      Bolo nám super

     • Deň víťazstva nad fašizmom

     •  

      Deň víťazstva nad fašizmom – 8.5.

      a pripomenutie si Dňa oslobodenia obce – 1.10.

       

      Dňa 17. mája 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na oslave pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a oslobodenia obce, ktoré bolo kvôli zlej epidemiologickej situácii odložené. Zároveň sme si spoločne uctili pamiatku padlých vojakov kladením  venca k pamätníku za účasti starostu obce Jozefa Jastraba, predsedu  Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pána Kseňáka a pozvaných hostí.

      Po krátkom príhovore starostu obce, predsedu odbojárov pána Kseňáka a člena ZO SZPB nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci 7., 8., a  9. ročníka a pod vedením p.uč. D. Kenderkovej a asistentky učiteľa p.Terézie Tancošovej zaspievali piesne s vojnovou tematikou. Básne o hrôzach vojny zarecitovala žiačka Martina Dobošová.

      Kultúrny program ukončil ďakovnou rečou pán Kseňák.

                                                                                                                                   PaedDr. D. Kenderková

     • Návšteva u prvákov

     •  

      Návšteva u prvákov

           Školský rok je pre mnohých našich žiakov už známa klasika, pre prvákov je to však veľký krok na ceste za vedomosťami, skúsenosťami, zručnosťami i novými priateľstvami.

           V 1.A sa stretla „partia“ šikovných, veselých a  múdrych  detí, ktoré s radosťou otvárajú denne svoj šlabikár, „lúskajú“ hlásky a bojujú s prvými tvarmi písmen. Pomáha im v tom kráľ „Abecedár“ so svojimi pomocníkmi a Mimo. Na hodinách matematiky smelo riešia pracovné listy, počítajú a zoznamujú sa s tajomstvami čísel. Každú hodinu si spestria riekankou, básničkou a pesničkou. Na výtvarnej výchove najradšej maľujú, ale nedajú zaháľať ani nožniciam a lepidlu. K ich obľúbeným patrí hudobná výchova – prečo? Krásne pesničky, ktoré ich učí pani učiteľka D.Kenderková, im dodávajú dobrú náladu a úsmev na tvári. Prváci si doniesli veľa vedomostí z materskej školy a tak na hodine prvouky máme vždy postarané o dostatok správnych odpovedí a úsmevných momentov.

            Úspešný štart už máme za sebou, verím, že tak  dobre nám to pôjde aj ďalej.

            Milí moji prváci, prajem vám, aby sa vám v škole darilo, aby ste sa veľa naučili a robili radosť nám dospelákom...

                                         Vaša p. učiteľka Darina Kujbušová

       

                 KUK do 1.A !

     • Prváci a dištančné vzdelávanie

     •  

      Ako sa darilo prvákom
       počas dištančného vzdelávania 
      v školskom roku 2020 /2021

       

           Školský rok 2020 /2021 bol pre žiakov 1.A triedy výnimočným hneď z dvoch strán: začal sa im život školákov, denné vstávanie do školy, školská práca, domáca príprava, nové priateľstvá ....a zároveň si vyskúšali, čo znamená dištančné vzdelávanie. V prváckej triede bolo veselo i vážne.

            Deti sa s veľkou chuťou pustili do boja s nešikovným perom, spoznali  neposlušného Huga, čo prvácke ruky drgá....a prvácka guma, bola veľká kamoška. Všetko išlo ľahúčko, ale iba krátko – kratúčko. Potom prišlo dištančné vzdelávanie. Prváci to však nevzdali a každý deň pribudla nová strana v šlabikári. Príklady z matematiky počítali hravo a videa z prvouky hovorili za všetko. Samozrejme nechýbala telesná, hudobná a  výtvarná výchova. Prváci kreslili, strihali, vyrábali... Aj keď iba cez monitor počítača. Zvládli to všetko na jednotku.

      A keď prišiel ten očakávaný deň „D,“ mohli sme znova nastúpiť do školy, nebolo radosti konca – kraja. Prvácka trieda hneď ožila smiechom a vravou, pomôcky sa znova cítili potrebné a užitočné.

     • Biologická olympiáda

     •  

      Biologická olympiáda POZNAJ A CHRÁŇ – kategória E

      Dňa 8.4.2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády POZNAJ A CHRÁŇ.

      Keďže epidemická situácia bola nepriaznivá, test písali žiaci online prostredníctvom www.onlineolympiady.sk. a prostredníctvom platformy EduPage .

      Témou tohtoročnej biologickej olympiády boli rastliny polí,  lúk a pasienkov ( agrocenóz ). Účastníci súťaže sa naučili poznať 50 druhov predpísaných rastlín. Vyžadovala sa od nich znalosť slovenských a vedeckých názvov a poznatky o ich systematickom zaradení. Súťažiaci si naštudovali poznatky o plodoch a semenách predpísaných rastlín, typoch kvetov a dobe kvitnutia, spôsobe rozmnožovania, životných cykloch, stanovištných nárokoch, jedovatosti, využiteľnosti pre živočíchy a človeka. Okrem toho sa žiaci naučili pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov, ktoré prezentovali v praktickej časti súťaže formou zbierky. Každý súťažiaci si pripravil herbár z predpísaných rastlinných druhov a správu z pozorovania a mapovania rastlín.

      V kategórii E - odbornosť botanika sa Danielke Jakabovej z VIII. A podarilo popasovať s poznávaním rastlín a vyhrať 2.miesto.

      Žiačka VIII.A Cyntia Lazorová obsadila 3.miesto.

      V odbornosti geológia sa do súťaže zapojil aj Rastislav Ivan z VIII.A. Test obsahoval teoretickú časť a  identifikáciu druhov (poznávanie minerálov a hornín)  .

      Danielka Jakabová sa 18.5.2021 zúčastnila krajského kola a bola úspešnou riešiteľkou.

      Srdečne blahoželáme !                                                                   Mgr. Tatiana Dobošová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje