• Modrý gombík v 3.A

     • Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť. 

      Ako prebiehala zbierka v 3.A sa dozviete z priloženého súboru: Modry_gombik_v_3.A.pdf

     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej vyhlasovateľom je KANGOUROU SANS FRONTIERES ( Klokan bez hraníc). 

      Viac o súťaži na našej škole v priloženom dokumente: Matematicky_klokan.pdf

     • DEŇ MATIEK

     •      Niektorí ľudia si májové dni spájajú hlavne s jarným počasím a rozkvitajúcou prírodou, iní vyťahujú svoje bicykle na túry a deti zas na začiatku mesiaca usilovne vymýšľajú darček pre svoje mamičky. Na druhú májovú nedeľu totiž v Slovenskej republike pripadá Deň matiek, čo je medzinárodný sviatok, ktorý oslavuje materstvo.  A akým darčekom urobili mamičke najväčšiu radosť žiaci 3.A?

      Tretiaci sa pre svoje mamky naučili krásnu pieseň, kde sa v refréne spievalo: „Najlepšia mama, akú si len môžem priať....“ Nakreslili srdiečka s milým venovaním a vyznaním ako ju ľúbia a aká je v ich život nenahraditeľná. Keď boli srdiečka pripravené a pieseň naučená s veľkou radosťou a nadšením zaspievali pieseň. Aby sa pieseň dostala ku každej mamičke, natočilo sa video, ktoré si všetci môžu pozrieť na webovej stránke našej školy.

      Na hodine čítania vymysleli aj báseň o mamke:

      Pre mamku

      Mamka moja mamulienka,

      ty si krásna ako lienka.

      Veľa lásky mi vždy dávaš,

      svoje srdce mi otváraš.

      Rozprávaš mi rozprávočku,

      keď mám spánok už na očku.

      Ľúbim ťa vždy mamička,

       pobozkám ťa na líčka.

      Prajem ti všetko najlepšie,

      veď ty si moje zlatko najdrahšie.

       

      Mgr.D.Kujbušová

     • Čítajme si 2023

     • Milí žiaci,

      v dňoch 22. 5. – 26. 5. 2023  sa  aj naša škola zapojila do celoslovenského projektu

      Čítajme si...2023.

      Projekt čítania na pokračovanie organizuje LDI – Linka detskej pomoci a tohto roku  garantom tohto projektu bola aj naša prezidentka p. Zuzana Čaputová.

      Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, podporuje  rozvoj reči a slovnej zásoby.

      Tento ročník bol 14. a každoročne počet čítajúcich vzrastá. Tento rok bolo prihlásených

      100 591 čítajúcich.

      Zatiaľ nevieme presný počet z celého Slovenska, ale počet  aktívnych čitateľov na našej škole je známy. Tohto roku sa  zapojilo presne

      110 žiakov.

      Tešíme sa už na ďalší ročník s ešte väčším počtom čítajúcich!

       

      Mgr. Lajošová Viera ,

     • Botanikiáda

     • Hlavným cieľom projektu BOTANIKIÁDA je vzbudiť záujem žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom súťaže, hravou a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať učiteľov biológie k väčšej kreativite pri výučbe.

      V tomto školskom roku sme sa štvrtý krát zapojili do projektu Botanikiáda. Aktuálny dvanásty ročník projektu dostal podtitul „Voda, základ života.“ Tematicky bol zameraný na dôležitosť vody v prírode.

      Aj tento rok projekt prebiehal v dvoch kolách. Školské kolo projektu sa uskutočnilo on – line formou v týždni od 17. -  21. apríla 2023. V našej škole sa do školského kola zapojilo 9 piatakov. Po vyhodnotení školského kola pokračoval projekt v botanickej záhrade v Košiciach regionálnym kolom.

      Regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2023 v priestoroch botanickej záhrady UPJŠ Košice, sa zúčastnili žiačky 5. A. triedy Aneta Hriciková a Silvia Feketeová, ktoré boli najúspešnejšie v školskom kole. Súťaž prebiehala vo vnútorných priestoroch skleníkov, ako aj vo vonkajšom areáli botanickej záhrady. Okrem teoretických vedomostí z učiva biológie museli súťažiaci prejaviť aj všeobecný botanický rozhľad a praktické zručnosti v starostlivosti o rastliny. Žiaci postupne plnili problémové úlohy na šiestich stanoviskách. Zoznámili sa so širšími priestormi Botanickej záhrady UPJŠ a jej pestovateľským zázemím. Pre pedagógov bol pripravený osobitný program. Kým žiaci súťažili, pani učiteľky sa vzdelávali na prednáškach vysokoškolských pedagógov. Ďalej im boli predstavené novinky v botanickej záhrade a v  dendrologickom náučnom chodníku. Zaujímavé  rastliny sa organizátori súťaže snažili priblížiť nielen prostredníctvom informácií, prednášok, ale aj prostredníctvom sady rastlinného materiálu, ktorú dostala každá škola od botanickej záhrady ako dar na ďalšie pestovanie. 

      Ďakujeme organizátorom projektu a tešíme sa na stretnutie ďalší školský rok!

                                                                                                                                        

                                                                                            Mgr. Tatiana Dobošová

     • Prvá pomoc sa týka nás všetkých

     • Humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a svetovosť

       

      -sedem základných princípov, na ktorých je postavená existencia celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Včasné a správne poskytnutie prvej pomoci môže každý deň v najrôznejších kritických situáciách prispieť k záchrane ľudského života.

      Dňa 9. mája 2023, pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža, sme boli pozvaní Slovenským červeným krížom v Trebišove na prezentáciu o organizácii a aktivitách červeného kríža a na ukážky prvej pomoci .

      Viac o akci v priloženom dokumente: SCK_-_2023.pdf

     • Zber papiera

     • Milí žiaci.

      Do konca školského roka nám zostávajú necelé dva mesiace. So záverom školského roka, blíži sa aj záver zberu papiera. Ak máte doma starý papier, staré časopisy alebo staré kartóny, tak ich doneste do zberu. Aktuálne sú najusilovnejší žiaci prvého ročníka, ktorí sú prví ako v súťaži jednotlivcov, tak aj v súťaži tried.  

      Aktuálne poradie si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente : zber_papiera___maj_2023.pdf

       

     • Modrý gombík 2023

     • Dňa 17.5. 2023 sme sa zapojili do projektu Modrý gombík a vďaka štedrým a ochotným ľuďom z našej školy a okolitých obcí sa nám podarilo vyzbierať 455 eur, ktoré pomôžu deťom na celom svete.

      Ďakujeme za Vašu spoluprácu a štedré dary!

                                                    ZŠ Novosad

     • Biologická olympiáda "E"

     • Dňa 13.4.2023 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E - POZNAJ A CHRÁŇ. Naše žiačky sa zapojili do odbornosti BOTANIKA a ZOOLÓGIA.

      Témou tohtoročného, už 57. ročníka biologickej olympiády boli rastliny a živočíchy lesov.  Účastníci súťaže sa naučili poznať 50 druhov predpísaných rastlín a živočíchov.

      V BOTANIKE sa vyžadovala  znalosť slovenských a vedeckých názvov a poznatky o ich systematickom zaradení. Súťažiaci si naštudovali poznatky o plodoch a semenách predpísaných rastlín, typoch kvetov a dobe kvitnutia, spôsobe rozmnožovania, životných cykloch,  nárokoch na stanovište, jedovatosti, využiteľnosti pre živočíchy a človeka. Okrem toho sa žiaci naučili pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov, ktoré prezentovali v praktickej časti súťaže formou zbierky. Každý súťažiaci si pripravil herbár z predpísaných rastlinných druhov .

      V odbornosti ZOOLÓGIA sa tiež vyžadovala znalosť slovenského a vedeckého názvu, systematické zaradenie, poznatky o stanovišti (biotope), potrave, rozmnožovaní, starostlivosti o potomstvo, spôsobe zimovania a ochrany predpísaného druhu (či je chránený, príčiny a stupeň ohrozenia, ochranné opatrenia). V praktickej časti súťaže sa účastníci naučili pozorovať, mapovať a zdokumentovať zbierkou 10 vybraných druhov z vybraného typu lesa.

      V odbornosti BOTANIKA  súťažila žiačka 7.A triedy Saskia Lazorová.

      V odbornosti ZOOLÓGIA  reprezentovali školu žiačky Mia–Aurélia Martinková z 9.A  a Martina Palková z 8.B. Obe žiačky boli úspešné riešiteľky.

      Blahoželáme!

       

                                                                                                             Mgr. Tatiana Dobošová

     • Biologická olympiáda "D"

     • Vo štvrtok 20. apríla 2023 sa uskutočnilo v CVČ Trebišov okresné kolo Biologickej olympiády kategória D – teoreticko-praktická časť a projektová časť.

      Našu školu reprezentoval žiak 7.A triedy Matúš Geletka v teoreticko – praktickej časti. Svoje schopnosti a vedomosti predviedol najskôr v praktickej časti,  kde pozoroval šišku borovice, a následne aj v teste.

      Rozsah teoretických a praktických vedomostí a zručností vychádza z rozsahu učiva podľa obsahových a výkonových požiadaviek vzdelávacieho štandardu biológie pre nižšie stredné vzdelanie a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Vedomosti sa týkajú stavby tela organizmov, zástupcov príslušných taxonomických skupín, spôsobu života a životných prejavov organizmov, vzájomných vzťahov organizmov a ich vzťahov k životnému prostrediu, prispôsobeniu sa organizmov životnému prostrediu, poznatkom environmentálneho charakteru, ochrane prírody a organizmov, poznatkom a zručnostiam na úrovni praktických cvičení a odporúčaných praktických aktivít príslušných ročníkov.

      Matúš bol úspešný riešiteľ a umiestnil sa na 8. mieste.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       

                                                                                                                       Mgr. Tatiana Dobošová

     • Sninsky kameň 2023

     •          28.4.2023 naša škola zorganizovala už tradičnú geografickú vychádzku, ktorej cieľom bol Sninsky kameň v pohorí Vihorlatské vrchy vo výške 1005 m. n. m.

      Viac v priloženom dokumente : Sninsky_kamen_2023.pdf

     • Modrý gombík 2023

     •        Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život.

             Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

             Žiaci ZŠ Novosad sa 17. mája 2023 zapoja do zbierky “MODRÝ GOMBÍK 2023”, aby svojim malým dielom pomohli kamarátom na celom svete. Prispieť môžete aj vy, vhodením  dobrovoľného príspevku do pokladničky alebo prostredníctvom QR kódu, ktorý sa nachádza na pokladničkách v hodnote 5 eur a plagáte ku zbierke MODRÝ GOMBÍK v hodnote 9 EUR alebo na stránke www.modrygombik.sk.

      Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku.

      Ďakujeme za Vašu pomoc!

     • Deň Detí 2023

     • Vážení rodičia.

      Dňa 1.6.2023 sa žiaci ZŠ s MŠ v Novosade zúčastnia Medzinárodného dňa detí na vojenskom letisku v Prešove. Pre žiakov je pripravený program u ukončením cca o 14:00 hod.

      Jednotlivými atrakciami bude našich žiakov sprevádzať sprievodkyňa, ktorá ich oboznámi so všetkým, čo ich bude zaujímať.

      K dispozícií budú mať žiaci rôzne druhy občerstvenia, ktoré si môžu zakúpiť.

       

      Odchod bude ráno : 7:45

      Predpokladaný príchod : cca 16:00

      Poplatok za autobus je 8 eur/žiak.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš

     • Literárna súťaž - výsledky

     • Milí žiaci,

      aj keď v neskoršom čase, ale predsa len vyhlasujeme výsledky literárnej súťaže, ktorú školská knižnica vyhlásila po jarných prázdninách.

         Do súťaže sa zapojilo 5 . žiakov z druhého stupňa a  4  žiaci  prvého stupňa našej školy. Je to trochu málo, čo poviete?  Hlavne, ak my, vyučujúce slovenského jazyka vieme, ako veľa a radi rozprávate. Stačí to len dať na papier.

         Ale k výsledkom: keďže našich súťažiacich veľa nebolo, rozhodli sme sa udeliť len 1. miesta na oboch stupňoch. Na 1. stupni získala

      1. miesto  žiačka  3. A triedy Baranová  Stela

      za príbeh Vesmír. Je to kombinácia prózy a poézie

         Na 2. stupni sa umiestnili  na prvom mieste dvaja nádejní spisovatelia:

      1. miesto žiačka  6. A triedy Dragošeková Karin

      za príbeh Anika a kamarátsky piknik  a

      1. miesto  získal aj žiak 6. A triedy Vaško  Tomáš

      takmer hororový príbeh Harryho strašidelný výlet.

          Príbehy si budete mať možnosť prečítať v koncoročnom čísle školského časopisu a určite sa nájde aj čas v niektorej školskej  rozhlasovej relácii.

         Dúfame, že sa rady našich spisovateľov rozrastú a my sa budeme musieť  poriadne potrápiť, kým nájdeme víťaza.

       

       

      Mgr.  Lajošová Viera

     • DEŇ ZEME

     • V sobotu 22. apríla si svet pripomenul  Deň Zeme. Environmentálne motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti od cenných darov, ktoré nám poskytuje Zem a ktoré sú vyčerpateľné. Deň Zeme si pripomíname od roku 1970. Iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.

      Ako tento deň prebiehal u nás v škole ?

      Prečítajte si priložený dokument : DEN_ZEME_2023.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje