• Stravné v ŠJ - oznam

     • Vedúca ŠJ Vám na základe VZN - č.4/2022, dotatok č.2 oznamuje, že od 01.05.2023 sa menia doplatky za stravu následovne:

      MŠ - okrem predškolákov:

      -2,50 eur/strava/deň

      -3,00 eur/ režijné náklady/mesiac

      MŠ - predškoláci:

      - 0,60 eur/desiata/deň

      - 0,50 eur/olovrantúdeň

      - 3,00 eur/ režijné náklady/mesiac

      I.stupeň ZŠ:

      - 3,00 eur/ režijné náklady/ mesiac

      II.stupeň ZŠ:

      - 3,00 eur/ režijné náklady/ mesiac

      Cudzí stravníci:

      - 3,80 eur/obed/deň

       

      S pozdravom

      Ľubica Capová - vedúca ŠJ

       

     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     •        Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

       

              12.4. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategórií Z6, Z7 a Z8, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V kategórii Z6 našu školu reprezentoval Holiš Patrik zo 6.A triedy, v kategórii Z7 Domaracký Šimon a Geletka Matúš zo 7.A triedy.

       

      Najviac sa darilo Šimonovi Domarackému, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a obsadil pekné 5.miesto.

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       

       

      Mgr. Monika Semanová

     • Slávnostný zápis do I.ročníka

     • Mnohí  z nás si pamätajú svoj prvý deň v škole. Pamätajú si svoju triednu učiteľku, svojich spolužiakov, miesto, kde sedávali. Tým prvým dňom býva zápis do prvého ročníka. Je to jeden z prvých veľkých medzníkov v živote človeka. Začína sa nová etapa. Nastáva školské obdobie.

      Aj našu školu poctili svojou návštevou predškoláci so svojimi  rodičmi, aby sa zapísali do 1. ročníka. Pre tieto deti končí jedna etapa, no začína nová. V školskom roku 2023/2024 budú prvákmi našej školy.

      Hneď na úvod slávnostného zápisu ich privítal pán riaditeľ Mgr. Jaroslav Lajoš, ktorý predstavil  učiteľky  Mgr. Marietu Černejovu a PaedDr. Danku Kenderkovu, ktoré pre budúcich prváčikov prichystali veselý, bohatý program a celý zápis sa budúcim prvákom venovali. Pán riaditeľ poprial žiačikom veľa síl a chuti do učenia, aby sa na našej škole cítili dobre. Zápisu sa zúčastnili aj psychologička z CPaP PhDr. Alena Wagnerová, školská špeciálna pedagogička Mgr. Andrea Geletková, pani učiteľka z materskej škôlky Monika Eštoková a asistentka učiteľa pani Terézia Tancošová.

      Program otvorili žiaci štvrtého ročníka, pripojili sa aj naši prváci a znova pokračovali  štvrtáci. Prváci, ktorí opustili brány škôlky minulý rok, sa na svojich kamarátov veľmi tešili a ukázali budúcim prvákom, čo sa za ten rok stihli naučiť. Žiaci štvrtého ročníka im zaspievali, zatancovali, zahrali rozprávky. Aj predškoláci sa zapojili do programu a zahrali si v rozprávke.

      Po programe si predškoláci vyskúšali rolu žiaka na vyučovaní. Pred úlohami si všetci rozcvičili ruky, aby sa im ľahšie pracovalo. Budúci prváci si vyskúšali hodinu písania, hodinu počítania a aj hodinu výtvarnej výchovy.

      Na záver si všetci zaspievali a zatancovali. Pred odchodom  čakalo budúcich predškolákov sladké  občerstvenie, ktoré pripravili naše kuchárky a darčeky, ktoré vytvorili žiaci špeciálnej triedy s Mgr. Vierou Marošníkovou a žiaci piateho ročníka s Mgr. Alexandrou Lobovou.

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok s novými prvákmi a dúfame, že aj oni sa tak tešia na september, ako my.

     • Literárna súťaž

     •         V mesiaci marec vzdávame hold knihám už od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal marec mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo práve na jar bola malá návštevnosť v obchodoch. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k nášmu národnému buditeľovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa    narodil a zomrel  v marci. Šíril osvetu, vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy.

              Napriek tomu, že mal od detstva zrakovú chybu, veľmi veľa čítal. Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Hrebenda proti tomu bojoval, ako najlepšie vedel. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh.   A takto  sa pričinil o vybudovanie knižníc.

            My sme si mesiac knihy pripomenuli literárnou súťažou, v ktorej sa naši žiaci zahrali na pátračov. Na nástenke pri jedálni si vyhľadali úlohy podľa svojho ročníka, vypátrali správne odpovede a zapísali do odpoveďového kupónu. Odovzdali a čakali na vyhodnotenie.

            Úlohy boli rôznorodé a pestré. Žiaci nižších ročníkov hádali literárne postavy a dešifrovali Andersenove rozprávky zapísané morzeovkou. Deviataci pracovali s textom a lúštili knižnú šifru – museli nájsť čo najviac kníh nakreslených v jednom obrázku.

            Literárna súťaž zaujala viac žiakov nižších ročníkov, ale zahanbiť sa nedali ani starší žiaci. Všetci literárni pátrači boli odmenení zaujímavou knihou. Prajeme im čo najviac času na čítanie zaujímavých kníh.

      M. Hriciková

     • Zápis do 1.ročníka - oznam

     • Vážení rodičia!

      V tomto čase prebieha zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024. Dovoľte, aby sme pripomenuli rodičom, ktorí sa nezúčastnili slávnostného zápisu konaného dňa 13.04.2023 ich povinnosť.

      Aká je prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

      Hlavným kritériom pre vstup dieťaťa do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok života a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok  povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

       

      Zápis do 1. ročníka na našej škole pre nový školský rok 2023/2024 prebieha od 1. apríla do 30. apríla 2023 v kancelárii ekonomického úseku.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      a, kópiu rodného listu

      b, občiansky preukaz oboch zástupcov

      c, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu

      d, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPPaP

      e, 10 eur na pracovné zošity pre žiaka I. ročníka

       

      Zápis si môžete dohodnúť aj telefonicky na čísle: 056 6794333

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Výtvarná súťaž - Vtáctvo mokradí

     • Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko vyhlásila  pri príležitosti svetového dňa mokradí 2023 výtvarnú súťaž Vtáctvo mokradí. Hlavným cieľom súťaže je podpora vnímania mokradí ako významných centier biodiverzity a domova ohrozených druhov vtáctva a dôležitosti ich ochrany.

      V priloženom dokumente sa dozviete viac. Sutaz_-_Mokrade_SR.pdf

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - oznam

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Riaditeľ školy Vám oznamuje, že dňa 14.04.2023 bude riaditeľské voľno.

      Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje