• Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Vážení rodičia.

      Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a ÚVZ Vám oznamujeme, že od zajtrajšieho dňa      / 30.11.2021 / prechádzajú triedy 5.A, 7.A, 7.B a 8.A na dištančné vzdelávanie.

      Tieto triedy sa budú počas nasledujúcich 10 dní vzdelávať podľa redukovaného rozvrhu hodín, ktorý bude pre jednotlivé triedy zverejnený na EduPage.

      Naďalej na dištančnom vzdelávaní ostávajú aj žiaci 6.B triedy / do 2.12.2021 / ale aj žiaci 6.A triedy / do 5.12.2021 /.

       

      Žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - 5.B a žiaci 9.A triedy sa učia bez zmeny - prezenčnou formou / zajtra riadne do školy /

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno - žiaci II.stupňa ZŠ

     • Riaditeľ školy Vám týmto oznamuje, že zajtra ( 29.11:2021 ) udeľuje žiakom 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triede riaditeľské voľno.

      Žiaci týchto tried nebudú mať 29.11.2021 ani dištančné vzdelávanie.

       

      Žiaci I. stupňa ZŠ - 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a žiaci 4.B-5.B sa učia riadne - prezenčnou formou.

       

      V utorok ( 30.11.2021 ) výučba bude prebiehať na celej škole riadne - prezenčnou formou. Prípadné zmeny sa rodičia a žiaci včas dozvedia.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Prevádzka školy - oznam

     • Vážení rodičia.

      V poslednej dobe sa veľmi často šíria poplašné informácie o tom, že  v ZŠ s MŠ v Novosade sa prerušuje vyučovanie z dôvodu šírenia sa COVID - 19.

      Do pozornosti dávam fakt, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť len Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, riaditeľ školy alebo Ministerstvo školstva SR svojím rozhodnutím.

      Ďalej upozorňujem na to, že takáto informácia sa podáva rodičom žiakov  a zamestnancom školy výlučne prostredníctvom oficiálnej stránky školy / www.zsnovosad.edupage.org / resp. prostredníctvom EduPage./ nie ústnym alebo telefonickým podaním /

      Pokiaľ nebude takáto informácia zverejnená triede, triedám alebo celej škole na vyššie uvedených stránkach, tak trieda, triedy ako aj ZŠ s MŠ v Novosade funguje v nezmenenom režime t.j. VYUČOVANIE PREBIEHA RIADNOU PREZENČNOU FORMOU

      Prajem pekný víkend.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam - zatvorenie MŠ

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade týmto oznamuje, že z dôvodu veľkej chorobnosti detí, bude od zajtra / 23.11.2021 /  do konca týždňa / 26.11.2021 / materská škola zatvorená.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Oznam Ag - testy

     • Vážení rodičia.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade  oznamuje, že od 19.11.2021 / od 8:00 hod. /, si môžu rodičia, tí ktorí prejavili písomný záujem na začiatku školského roka,  vyzdvihnúť ďalšiu sadu Ag - testov / 5ks / u p.Maďarovej. 

      Testy sa vydávajú len do rúk rodičov oproti ich  podpisu.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • KOMPARO

     •                  Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách. 

               11. novembra 2021 si aj  naši deviataci vyskúšali prípravné testovanie KOMPARO, ktoré pozostávalo z 2 testov zameraných na hlavné testované predmety v oficiálnom testovaní T9, teda na matematiku a slovenský jazyk. Všetci pracovali ako včielky, počítali, čítali, rozmýšľali, uvažovali...

                Výsledky testovania budú zverejnené na stránke www.komparo.sk 9. decembra tohto roka. Písomné vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých žiakov, ale aj tried a školy môžeme očakávať v januári 2022.

                      Naša škola príspevkom na účastnícky poplatok za testovanie KOMPARO podporuje vzdelávanie a sebahodnotenie svojich žiakov     v rámci Slovenska aj v medzinárodnom meradle.

       

       

      PaedDr. Martina Hriciková

       

     • Vyhodnotenie zberu gaštanov

     • J E S E Ň 2021 

                        Dňa 22.X.2021 bol ukončený zber gaštanov. Do zberu sa zapojilo 7 žiakov a 3 triedy. Víťazom 14. ročníka zberu gaštanov sa stal žiak III. A triedy Emanuel Mendeľ, na druhom mieste sa umiestnila minuloročná víťazka, žiačka III. A triedy Laura Geletková a na treťom mieste sa umiestnili žiačka IV. A triedy Adriana Pajtášová a žiačka V. A triedy Viktória Pajtášová. Spolu priniesli žiaci do zberu 386 kilogramov gaštanov.

                   Zároveň so zberom gaštanov na škole stále prebieha aj zber papiera - do 17.12.2021. Jeho priebežné výsledky sú v priloženej prílohe.

                         Aj napriek tomu, že to bola v doterajšej histórii druhá najslabšia sezóna, chcem sa poďakovať všetkým žiačkam a žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ako aj všetkým rodičom a starým rodičom. Víťazovi, ako aj ostatným medailistom, srdečne blahoželám. Každý, kto sa do zberu zapojil, bude odmenený vecnou cenou.


      Podrobný a presný rozpis víťazov zberu gaštanov od roku 2007 si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

      Zber_gastanov___vyhodnotenie.pdf​​​​​​​


      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ ľkoly

     • Geografická exkurzia Slanské vrchy – Bogota 2021

     •             V pondelok 4.10.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili geografickej exkurzie, ktorej cieľom bol výstup na vrch Bogota v Slanských vrchoch. Exkurzia bola určená predovšetkým pre žiakov 8. ročníka, v ktorom sa v predmete geografia preberá učivo o Slovensku. Nakoľko kvôli pandemickej situácii sa v minulom školskom roku exkurzia neuskutočnila, zúčastnili sa je aj žiaci 9.ročníka. Doplnilo ich niekoľko siedmakov. Celkovo sa exkurzie zúčastnilo 29 žiakov. Pedagogický dozor zabezpečili p. uč. Dobošová, p. uč. Ujhelyi a p. uč. Juroš. Žiakov čakala dvojhodinová túra z Dargovského priesmyku krásnou jesennou prírodou až na vrchol Bogoty (856 m.n.m.), kde na nich čakal výhľad, z ktorého bolo vidieť ako na dlani oblasť Novosadu a okolitých obcí , Zemplínskych vrchov, Stuchlej a vzdialenejších kopcov až v okolí Kráľovského Chlmca. Žiaci sa zároveň oboznámil s faunou a flórou Slanských vrchov a ich geologickým zložením. Exkurzii prialo aj príjemné počasie, ktoré umocnilo celkový dojem exkurzie.

       

       

                                                                                                                                                           Mgr. Martin Ujhelyi

     • Účelové cvičenie – 26. – 27. 10. 2021

     • V dňoch 26. a 27. októbra sa na druhom stupni našej školy uskutočnilo účelové cvičenie. Bolo rozdelené do dvoch dní. V prvý deň (utorok, 26.10.) sa realizovala prvá časť. Žiaci postupne absolvovali päť hodín, ktorých obsah bol zameraný na vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy, zdravotníckej výchovy, pohybu a pobytu v prírode, riešenia mimoriadnych situácií a výchovy k bezpečnému správaniu. Obsah jednotlivých hodín bol prispôsobený veku žiakov v jednotlivých ročníkoch. Činnosť žiakov a vyučujúcich počas druhého dňa bola prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii. Úlohou žiakov spolu s triednymi učiteľmi bolo absolvovať vychádzku do okolia školy. Činnosť  žiakov v cieli ich vychádzky bola v réžii triednych učiteľov. Väčšinou bola zameraná na loptové hry a spríjemnená opekačkou, čomu prialo aj príjemné jesenné počasie

       

      Mgr. Martin Ujhelyi

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – školské kolo

     •           Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálnu epidemiologickú situáciu a   školské kolo OSJL (kategória C) sa uskutočnilo 15. októbra 2021 dištančnou formou.

             Súťaž prebehla prostredníctvom online testu v platforme EduPage. Zúčastnili sa jej žiačky 9. ročníka Cynthia Lazorová, Vanesa Reháčková, Anna Hisemová, Lenka Repická, Daniela Jakabová a Katarína Naďová.

                Test pozostával z troch textov, rôznych úloh zameraných  na čitateľskú gramotnosť a teoretických úloh. Čas na vypracovanie online testu bol 35 minút. Takýto spôsob písania testu zo slovenského jazyka a literatúry bol pre dievčatá  nový. A napriek tomu, že nepostúpili do ďalšieho kola, získali cenné skúsenosti, ktoré môžu zúročiť v ďalších súťažiach.

      PaedDr. M. Hriciková

     • Nástup do školy po jesenných prázdninách.

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Jesenné prázdniny sú za nami a zajtra / 2.11.2021 / žiaci nastupujú na riadne vyučovanie do školy. S nástupom do školy je však spojený aj administratívny úkon zo strany zákonných zástupcov, a to podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti", kedže žiaci neboli v škole 3 a viac dní za sebou.

      Preto Vás chcem touto cestou požiadať, aby ste písomné vyhlásenie podali v priebehu dnešného dňa / bez neho nemôže byť žiak vpustený do priestorov školy /.

      Za ochotu a porozumenie ďakujem.

      S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa

      RNDr. Ľuboš Maňko - ZRŠ

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje