• Vyučovanie v ZŠ s MŠ v Novosade od 1.3.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe odporúčania RÚVZ ( regionálneho úradu verejného zdravotníctva ) v Trebišove a na základe odporúčania okresného úradu v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa a taktiež z dôvodu pokračujúcej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID -19 v okrese Trebišov sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade naďalej posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že deti z MŠ a žiaci zo ZŠ od 1.3.2021 ostávajú doma a pokračuje dištančné vyučovanie ako doteraz. V prevádzke teda naďalej od 1.3.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Dejepisná olympiáda - 1. miesto

     • Úspešné okresné kolo olympiády z dejepisu

       

              Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo DO.

      Našu školu reprezentovala Martina Hriciková žiačka 9. ročníka, ktorá obsadila krásne 1. miesto a  zabezpečila si tak postup do krajského kola DO.

      Srdečne jej všetci blahoželáme a prajeme ďalšiu úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                       

                                                                                                                                                    Mgr. Daniela Sikorová

     • Pekný úspech našich matematikov


     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 70. ročník,

      školský rok 2020/2021


      Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

      V tomto školskom roku Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k okresným kolám Matematickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní pokynov brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období, a preto úlohy boli distribuované emailom priamo súťažiacim v deň súťaže. Žiaci úlohy riešili doma, a to na papieri. Najneskôr 10 minút po konci súťaže súťažiaci poslali na vopred dohodnutý e-mail skeny alebo fotografie svojich riešení a čestné prehlásenia žiaka, že pracoval úplne samostatne čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok. Ďalej už okresná komisia MO postupovala štandardne podľa Organizačného poriadku MO.

      V stredu 27.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategóriach Z5 a Z9, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Našu školu reprezentovali žiaci Domaracký Šimon a Geletka Matúš z 5.A triedy a Hriciková Martina z 9.A triedy. Najviac sa darilo Martinke Hricikovej, ktorá obsadila medailové 3. miesto a Matúšovi Geletkovi, ktorý obsadil 4. miesto.

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.


                                                                                                                                              Mgr. Monika Semanová

     • Ešte jeden, aj keď starší úspech Martinky Hricikovej

     •  

      Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka

       

      Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Keďže epidemická situácia bola nepriaznivá, test písali žiaci online prostredníctvom www.onlineolympiady.sk.

      Test obsahoval 25 úloh. Všetky úlohy boli s výberom odpovede a mali vždy iba jednu správnu odpoveď. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 30 minút.

      Na takúto formu písania testu žiaci neboli zvyknutí, ale aspoň si vyskúšali nové možnosti.

      Našu školu reprezentovala žiačka 9. A triedy Martinka Hriciková, ktorá sa úspešne popasovala s testom a obsadila 2. miesto.

      Martinke srdečne blahoželáme a veríme, že si aj naďalej zachová pozitívny postoj k nášmu materinskému jazyku.

       

      PaedDr. Martina Hriciková

     • ŠKD v ZŠ s MŠ v Novosade

     •  

      ŠKD v Novosade PREZENČNE AJ DIŠTANČNE

       

      V oboch oddeleniach školského klubu detí ( ŠKD Novosad a ŠKD Slniečka) sa pilne a zaujímavo pracovalo počas prezenčnej výučby od začiatku školského roka 2020/2021, ale naši žiaci v družinách pracujú so svojimi vychovávateľkami aj z domu teda dištančne. Spolupráca vychovávateliek v ŠKD a ich žiakov bola a aj v tejto ťažkej situácii a dobe spôsobenej epidémiou koronavírusu je na výbornej úrovni, o čom svedčia aj všetky ich aktivity, do ktorých sa spolu aj s rodičmi aktívne všetci zapájajú, za čo im všetkým patrí veľká vďaka, uznanie a obrovská pochvala od vedenia školy a Vás všetkých.

      Všetky ich aktivity, výtvory a výsledky žiakov a vychovávateliek si môžete pozrieť na ich facebookových profiloch.

      Ich linky sú hore na lište ŠKD Slniečka a ŠKD Novosad.

       

       

     • Vyučovanie v ZŠ s MŠ v Novosade od 8.2.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe odporúčania RÚVZ ( regionálneho úradu verejného zdravotníctva ) v Trebišove a na základe odporúčania okresného úradu v Trebišove a z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID -19 v okrese Trebišov sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že deti z MŠ a žiaci zo ZŠ od 8.2.2021 ostávajú doma a pokračuje dištančné vyučovanie ako doteraz. V prevádzke  teda od 8.2.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

       

      Zatiaľ ponechávame rodičom k dispozícii Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov pre žiaka a rodiča, ktoré  bude predložiť pri návrate do školy.

       

      Ziak_a_zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

       

      Ziak_a_zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje