• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje rodičom žiakov ZŠ, že udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov. V prevádzke nebude ani ŠKD.  

      Vyučovanie v ZŠ bude riadne pokračovať v stredu 16.9.2020.

      Prevádzka v materskej škole sa neprerušuje a pokračuje v riadnom režime !!!

     • Prvý deň v škole

     •  

      ... a začal sa nový školský rok 2020/2021

      alebo

      za dverami prvej triedy...

           2. september je dňom, keď naša škola privítala svojich žiakov po prázdninách, privítala nových žiakov z iných obcí, ale najviac sa hádam tešila na prvákov. Všetkým – žiakom i učiteľom sa začína nové obdobie života a tým je školská práca v novom školskom roku 2020 /2021.

             Dvere do 1.A triedy sa otvorili pre 16 prváčikov a na laviciach ich čakali nové učebnice a darčeky. Neodmysliteľnou súčasťou výbavy prváka je aj školský časopis „Prváčik,“ v ktorom si žiaci našli jednoduché úlohy a krátke čítanie. Prvákov a ich rodičov privítala pani učiteľka Mgr. Darina Kujbušová. Krátko im porozprávala, čo ich v tomto školskom roku čaká, aké povinnosti aj radosti im pribudnú. Aj keď mali žiaci rúška na tvári, bolo vidieť ich nadšenie a radosť, keď sa im podarilo správne a pohotovo odpovedať na otázky pani učiteľky. Každé z prítomných detí smelo vystúpilo pred tabuľu a zoznámilo sa s pani učiteľkou. Za odmenu dostalo spomienkový list na svoj prvý deň v základnej škole.  Nových žiakov a ich rodičov privítal aj riaditeľ školy RNDr. Daniel Kenderka. Poprial im šťastný krok a úspešný štart na ceste za vzdelaním a rodičom veľa trpezlivosti a spolupatričnosti k „školskej rodine.“ Súčasťou prvého dňa v základnej škole boli aj organizačné pokyny týkajúce sa hygienických a pandemických opatrení, organizácie vyučovania a činnosti v ŠKD.

      Veríme, že škola bude prinášať žiakom veľa radosti, množstvo nových vedomostí, priateľstiev a krásnych zážitkov. Rodičom a učiteľom prajeme veľa elánu, trpezlivosti, pochopenia a dostatok síl, zdravia na ceste za novými vedomosťami. Prajeme všetkým, aby plnenie si svojich povinností bolo pre všetkých príjemné a aby sa v našej škole cítili dobre. Pracujme tak, aby sme mohli byť na konci školského roka na seba hrdí.

                                                                       Mgr. D. Kujbušová

     • INFORMÁCIE A POKYNY PRE RODIČOV A ŽIAKOV ZŠ s MŠ NOVOSAD V ČASE POKRAČUJÚCEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE na obdobie školského roku 2020/2021

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad

       

      Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácii platné od 2.9.2020

       

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, RÚVZ a zriaďovateľa Obce Novosad, stanovuje základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a iných predpisov.

       

      Pokyny pre žiakov 1. - 9. roč. a zamestnancov školy:

       

      1. Žiak vchádza do budovy školy najskôr od 7:15 hod. vchodom na spojovacej chodbe
      2. Pred príchodom poverený pracovník školy odmeria telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom vybraným žiakom,
      3. Na vyhradenom mieste po vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky,
      4. Po príchode sa prezuje v šatni a odchádza do svojej triedy
      5. Usadí sa na určené miesto v triede
      • Každý žiak roč. 1.-4. si zloží  ochranné rúško a uloží ho do hygienického obalu,
      • Každý žiak roč. 1.-4. nosí  ochranné rúško mimo svojej triedy.
      • Každý žiak roč. 5.-9. roč. používa ochranné rúško počas všetkých vyučovacích hodín, počas prestávok, presunov do učební, ŠJ a pod....
      1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, vychovávateľ, asistent učiteľa nosí rúško alebo ochranný štít počas vyučovania a pohybu v priestoroch školy počas celej pracovnej doby,
      2. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR počas celej pracovnej doby
      3. Počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu (ďalej VVP), ktorý  prebieha v súlade s pokynom MŠVVaŠ SR sa žiak riadi pokynmi svojho učiteľa,
      4. Žiak sa nepresúva do iných budov školy bez vedomia svojho učiteľa a nenavštevuje svojich spolužiakov v iných triedach,
      5.  Počas školského vyučovania žiaci dodržiavajú Rúško-Odstup-Ruky (ROR)
      6.  Počas školského vyučovania rodičia nevstupujú do budovy školy (iba rodič žiaka 1. roč.)

       

      Organizácia po skončení vyučovania

       

      • Žiak 1.- 9. roč. po skončení VVP (rozvrhu hodín), ak neobeduje, prípadne ak  nepokračuje v ŠKD, prezuje sa a zoberie si svoje osobné veci zo šatne a odchádza domov vchodom respektíve východom na spojovacej chodbe, nezdržuje sa na chodbách školy ani pred budovou školy,
      • Žiak 1.- 4. roč., ktorý po skončení VVP (rozvrhu hodín), ak obeduje v školskej jedálni  riadi sa pokynmi svojho učiteľa resp. vychovávateľa a asistenta učiteľa. Triedny učiteľ v spolupráci s vychovávateľom alebo asistentom učiteľa zabezpečí spoločný organizovaný presun do ŠJ.
      • Žiak 5.- 9. roč., ktorý po skončení VVP (rozvrhu hodín), ak obeduje v školskej jedálni  riadi sa pokynmi  učiteľa s ktorým mal poslednú vyuč. hodinu, prípadne vyuč. hodinu pred obedňajšou prestávkou. Učiteľ v spolupráci s asistentom učiteľa zabezpečí spoločný organizovaný presun do ŠJ.
      • Všetci žiaci opúšťajú školu hlavným vchodom respektíve východom na spojovacej chodbe.

       

      Hygienické pokyny pre všetkých žiakov počas vyučovania:

       

      • Každý žiak musí mať v škole svoje dve rúška a hygienické vreckovky
      • V prípade potreby zabezpečí rúško žiakom triedny učiteľ
      • Po príchode do triedy napr. návrat zo školského areálu si žiak  umýva a dezinfikuje ruky vyhradenými dezinfekčnými prostriedkami podľa pokynov učiteľa,
      • Žiak si pravidelne umýva ruky v triede,
      • Po použití WC, si žiak umýva ruky mydlom z dávkovača a ruky si utiera do papierových utierok,
      • Pravidelne si dezinfikuje ruky určeným prostriedkom,

       

      Pokyny pre žiakov v školskej jedálni:

      • Žiaci 1. stupňa, ktorí po vyučovaní nie sú prihlásení do ŠKD, ale sa stravujú v ŠJ prichádzajú do ŠJ spolu s triednym učiteľom respektíve asistentom učiteľa, (ďalšiu organizáciu stravovania zabezpečuje dozor v ŠJ)
      • Žiakov 5.-9. roč. sprevádza do ŠJ učiteľ respektíve asistent učiteľa po skončení VVP, (ďalšiu organizáciu stravovania zabezpečuje dozor v ŠJ)
      • Pred vstupom do ŠJ si každý žiak dezinfikuje ruky,
      • V ŠJ používa ochranné rúško každý žiak, odkladá si ho výhradne len pri stravovaní,
      • Odber stravy si zabezpečujú žiaci sami
      • Po skončení obeda žiaci odnášajú použitý riad k určenému okienku a odchádzajú zo ŠJ,
      • Na pokyn vychovávateľa respektíve asistenta učiteľa, sa žiaci spoločne presúvajú do svojich oddelení ŠKD

       

      Organizácia činnosti ŠKD

       

      • Žiak sa presúva do svojho oddelenia ŠKD podľa pokynov triedneho učiteľa po skončení vyučovania
      • Vychovávateľ ŠKD skontroluje počet žiakov svojho oddelenia a pripravuje presun do ŠJ
      • Do ŠJ vstupuje každé oddelenie ŠKD podľa pokynov vychovávateľky respektíve asistentky učiteľa
      • Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú
      • Žiaci majú rúško v ŠKD len pri prechode do ŠJ, prípadne na chodbách v spoločných priestoroch
      • Vychovávatelia organizujú svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému premiešavaniu žiakov,
      • Vychovávatelia zabezpečujú dodržiavanie všetkých hygienických opatrení počas pobytu žiaka v ŠKD
      • Spôsob výberu žiaka z ŠKD zabezpečuje vychovávateľ po dohode s rodičmi

       

      Pokyny pre zákonných zástupcov žiaka

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode zo školy resp. ŠKD.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy zdravotný dotazník a vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá neriadené karanténne opatrenia.
      • V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy.
      • Jeho povinnosťou je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo miestne príslušným hygienikom

       

               V Novosade  28.8.2020                                                            Vypracoval RNDr. Daniel Kenderka

                                                                                                                                 riaditeľ školy

     • Letná škola 2020 - 2. cyklus

     • Letná škola 2020 - 2. cyklus

      V dňoch 17. – 21. augusta sa žiaci našej školy  stretávajú opäť.  Pripravili sme si  pre nich rôzne didaktické aktivity na upevňovanie a zopakovanie učiva, otužovanie sociálnych vzťahov  a k  tomu ešte kopec zábavy.

       

      Pondelok 17. 08. 2020

      „Po stopách Indiána“, v tomto duchu sa niesol celý deň Letnej školy. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín na starších a mladších. Prvý deň sa začal ranným kruhom, deti rozprávali svoje zážitky,  z prvého týždňa. Mladší žiaci sa postupne premieňali na statočných indiánov, vyrábali si indiánske čelenky, náhrdelníky, vymysleli si  indiánske mená. Žiaci prechádzali štyrmi stanovišťami v ktorých museli zdolať vedomostné a pohybové úlohy. Úlohou žiakov, bolo nájsť Totenové hlavy, aby ich mohli nájsť museli sa dostať cez pripravené úlohy z prírodovedy, vlastivedy, matematiky, slovenského jazyka, geografie a rôznymi pohybovými úlohami. Deti boli šikovné, ako odmenu dostali darček a sladkosti.

      Utorok 18. 08. 2020

      Tento deň bol pre nás veľmi vzácny. Počasie k nám doobeda nebolo veľmi priaznivé, ale napokon sa slniečko na nás začalo postupne usmievať. Spoločne sme spoznávali prírodné krásy nášho Slovenska.  Prvá zastávka bola Jasovská jaskyňa o ktorej sme sa  dozvedeli veľmi veľa informácií, ako bola vytvorená, čo sa tam vyskytuje a hlavne čo žiakov zaujímalo či tam žijú netopiere. K Hájskym vodopádom sme sa dostali trošku okľukou, ale stálo to zato. Boli veľmi pekné, čistá voda, videli sme až na dno. A nakoniec sme si urobili krátku túru na Slanský hrad, žiaci pozorovali okolitú prírodu. Bodkou za naším výletom bola  zmrzlina. Žiaci si domov odnášali plno zážitkov z prežitého dňa.

      Streda 19. 08. 2020

      Dnešný deň sme začali tradične ranným kruhom, porozprávali sme sa, aké zážitky si doniesli zo včerajšieho výletu. Žiaci sa do jedného zhodli, že to boli vodopády a nakoniec si ich aj nakreslili. Keďže sme už dlho sedeli zahrali sme si futbal. Druhá časť dňa sa začala didaktickými aktivitami. Túlali sme sa po hradoch a jaskyniach. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií, kedy boli postavené, ako vznikli. Pomocou skladačiek mali zistiť o aký hrad, jaskyňu ide. Napokon z úryvku opisovali dôležité informácie, niektorým sa veľmi nedarilo, ale pomalým tempom dokončili úlohy. Keďže nás bolo trocha málo tak tento deň sme ukončili pohybom na ihrisku. Starší žiaci z odpadového materiálu znázornili „Včerajší deň“.

      Štvrtok 20.08.2020

      „Vpravo, vľavo, stop!  Takto sme začali dnešný deň. Zopakovali sme si dopravné značky, ako sa máme správať na ceste a nakoniec sme si pozreli náučné video. Všetky informácie ktoré sa deti dozvedeli sa využili aj na dopravnom ihrisku.  Deti si vo dvojiciach zahrali hru, kde navigoval jeden druhého. Pripravili sme prekážkovú cestu,  cez ktorú mali prejsť iba pomocou navigovania.  Po dobrom obede sme sa s deťmi presunuli na vyhliadkovú vežu- TOKAJ, kde spoznávali prírodu týchto viníc.  Na záver dňa sme sa osviežili v obci Cejkov, kde sme sa zastavili pri fontáne a soche M. R. Štefánika.

      Piatok 21.08.2020

      A je tu piatok. Letná škola nám končí. Každý z nás prežíval tento deň inak. V skupinách si vytvorili svoje vlajky, každý maľoval podľa vlastnej fantázie. V druhej polovici dňa sa žiaci pohybovali v rytme hudby. Privítali medzi sebou Katku, ktorá ich vtiahla do sveta ZUMBY. Učiteľky na konci dňa odmenili žiakov diplomom Letnej školy 2020 za príkladné plnenie si svojich povinností a za vytrvalosť, silu, získané vedomosti a úspechy v tejto ich a našej prvej LETNEJ ŠKOLE.

     • Letná škola 2020 - 1. cyklus

     • V dňoch 10. – 14.  augusta sa žiaci našej školy začali prvýkrát stretávať v areáli našej  školy už počas letných prázdnin.  Letná škola ponúkla priestor na upevnenie a zopakovanie učiva, upevnenie vzťahov a taktiež jej cieľom je pripraviť žiakov na ľahší vstup žiakov do nového školského roka.

       Pondelok – 10.08.2020

      „Stratený poklad „  v tomto tóne sa niesol celý  prvý deň Letnej školy. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – na mladších a starších. Obidve skupiny prechádzali desiatimi stanovišťami, kde boli pre nich pripravené  úlohy do slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, dejepisu, geografie a samozrejme nechýbali ani stanovišťia na odreagovanie, osvieženie a zábavu. Žiaci cez didaktické hry prepájali vedomosti z rôznych predmetov a popritom museli rozmýšľať a riešiť logické i zábavné úlohy. Išlo im to výborne, keďže motivácia bola veľká – pirátsky poklad pre mladších žiakov a hlboko v húštine poklad pre starších žiakov.

      Utorok – 11. 08. 2020

      Tento deň v nás zanechal  veľa krásneho. Spoločne sme išli spoznávať prírodné, ale aj umelé vodné zdroje v našom okolí.  Žiaci sa dozvedeli ako takéto vodné nádrže vznikli, hovorili sme si o rozdieloch, výhodách a nevýhodách každého z nich.  Naše potulky sa začali výstupom na Vinianský hrad, cestou sme mali priestor na spoločné rozhovory, otázky a odpovede malých i tých starších.  Na hrade mali žiaci možnosť sledovať obzor okolitej krajiny. Odmenou nám bolo kúpanie vo Vinianskom jazere. Podvečer sme sa presunuli okolo vodnej nádrže Šírava na Morské oko, kde sme spoločne obdivovali prírodu a bohaté vodné spoločenstvo.

      Streda – 12. 08. 2020

      Dnešný deň sa začal didaktickými aktivitami na upevnenie prebratého učiva, kde žiaci cez rôzne úlohy, ktoré pre nich boli pripravené, museli využiť a pospájať vedomosti z rôznych predmetov.  V druhej časti dnešného dňa sme  pracovali s prírodným materiálom. Žiaci  si  vyrábali fotorámčeky na fotografie zo včerajšieho dňa.  Naše okrasné záhradky sme spestrili farebnými kameňmi z našej tvorivej dielne.

      Skupina starších detí, 5.-7.ročník, začala dnešný deň projektovým vyučovaním na tému vlastenectvo. Pozreli sme si tri krátke videá o Slovensku, následne sme vytvorili skupinky a vytvárali scenár na vlastný video šot, ktorý by propagoval Slovensko. Jednotlivé skupiny svoje výstupy odprezentovali pred ostatnými a projekt sme ukončili diskusiou o vlastenectve, patriotizme a nacionalizme. Po krátkej prestávke v školskom areáli sme pokračovali v kreatívnom tvorení. Vytvorili sme si rámčeky z prírodných materiálov a rôznymi motívmi sme vyzdobili kamene, ktoré budú od nového školského roka skrášľovať skalku na školskom dvore. 😊🙂☺️

      Štvrtok – 13.08.2020

      Tento deň sa začal pre obidve naše bojové skupinky ranným kruhom, v ktorom žiaci zhodnotili predchádzajúce dni. Po krátkych didaktických hrách na nás čakali naši hostia, ktorí nás voviedli do rytmu tancov a oddýchnuť sme si mohli pri piesňach s výchovným charakterom. Parkovisko pred školou sa zmenilo na tanečný parket, kde si každý našiel svoje miesto. Po tomto tanečnom programe nás čakalo zátišie nad Kystou. Žiaci plní nadšenia vykročili na cestu a mali pred sebou cieľ – vinice Kysta. V tomto priestore sme strávili zvyšnú časť dňa, kde sme hrali rôzne hry a oboznamovali sa s prostredím, tvorili a objavovali to, čo nám les ponúka.

      Piatok - 14.8.2020

      Od pondelka nám slnečné lúče priali čoraz viac a intenzívnejšie. Práve teplo a vysoké teploty boli pre nás podnetom na piatkový Aqualand.  Celý tento deň sme strávili súťažne. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín.  Každú skupinu tvorili starší aj mladší žiaci, navzájom si pomáhali a učili sa pracovať ako jeden tím. Takmer na každom stanovišti žiaci pracovali s vodou, ktorá bola pre nich príjemným osviežením. Odmenou pre nás všetkých bol náš penový tobogán a výborné pečené buchty.

     • LETNÁ ŠKOLA 2020

     • Vážení rodičia,

      počas týchto letných prázdnin sa naši žiaci prvýkrát stretnú na Letnej škole, ktorá sa bude realizovať v dvoch turnusoch.

      1. turnus - 10. – 14. 08. 2020
      2. turnus – 17. – 21. 08. 2020

      Tento čas strávený v škole bude zameraný na prehĺbenie a upevnenie  vedomostí žiakov cez rôzne didaktické a športové hry v areáli školy. Žiaci si vyskúšajú vyučovanie v areáli kúpeľov Byšta a to cez projektové vyučovanie  na rôzne témy. Čaká nás spoznávanie nášho okolia a to výletom na vyhliadkovú vežu, prírodné jazero Morské oko. Navštívime  Jasovskú jaskyňu a farmu Veľaty.  

      Veríme, že čas, ktorý spoločne strávime bude príjemný pre všetkých účastníkov.

     • Záver školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Oznamujeme Vám, že ukončenie a vyhodnotenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční najprv na školskom dvore a potom odovzdávanie vysvedčení vo svojich triedach

      dňa 30. júna 2020 ( utorok) v čase od 8:00 do 9:30 hod.

       

      Milí žiaci, prajeme Vám krásne prázdniny.

     • OZNAM - Cestovné, fotografovanie, knihy z knižnice

     •  

      Vážení rodičia a milí žiaci,

       

      Od 22.6.2020 (pondelok) až do 25.6.2020 (štvrtok) má každá trieda urobený rozpis na daný deň a hodinu, kedy má žiak prísť odovzdať učebnice. V tento deň sa usktoční aj fotenie žiakov triedy spolu s triednym učiteľom, ďalej v tento daný deň bude vyplácané aj cestovné dochádzajúcim žiakom a taktiež je potrebné doniesť vrátiť požičané knihy zo školskej knižnice pani vedúcej školskej knižnice.

       

       

     • Letná škola 2019/2020

     •  

      Milí rodičia,

       

           ZŠ s MŠ v Novosade v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravuje pre všetkých žiakov našej školy Letnú školu. Letná škola je dobrovoľná a jej zámerom je poskytnúť deťom zmysluplné využitie času počas letných prázdnin a zároveň im pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach spôsobené prerušením vyučovania počas koronakrízy.

      Jednotlivé činnosti Letnej školy sú prispôsobené  veku a úrovni jednotlivých detí a okrem vzdelávacích  činností zahŕňajú aj pohybové aktivity, tak, aby celistvo rozvíjali osobnosť dieťaťa. Obed pre všetkých účastníkov je zabezpečený a Letná škola je zdarma.

       

      Prosíme Vás, aby ste vyjadrili záujem/ nezáujem svojho dieťaťa na letnej škole a vybrali si termín, ktorý vám vyhovuje ( vaše dieťa sa môže zúčastniť aj obidvoch turnusov)

       

       Letná škola sa bude realizovať v týchto termínoch:

      •  10.08. – 14. 08. 2020      I. turnus
      •  17.08. – 21. 08. 2020     II. turnus

       

      Svoj záujem potvrďte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa alebo vypísaním a doručením návratky alebo mailom na skola@zsnovosad.edu.sk prípadne telefonicky na 0915 845 880, 056 6794332-333 a to najneskôr do 22.6.2020.

      Podrobnejšie informácie o Letnej škole dostanete na webovej adrese https://ucimenadialku.sk/usmernenia/letne-skoly.

      Letna_skola_-_navratka.docx

      Letna_skola_-_navratka.pdf

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     • Vážení rodičia,

      vyučovanie na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je od 22.6. až do 30.6.2020 sprístupnené všetkým žiakom školy vo všetkých ročníkoch, teda pre 1. - 9. ročník. Vyučovanie bude prebiehať podobným spôsobom ako tomu je teraz pre žiakov 1. - 5. ročníka od 1.6.2020, len s tým rozdielom, že vyučovacia doba žiakov 6. - 9. ročníka bude od 8:00 do 12:30. Potom bude nasledovať obed a odchod žiakov domov. Žiadame Vás, aby ste pred nástupom do školy prihlásili Vaše dieťa do ŠJ a to do 19.6.2020. 

      Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. V tomto týždni (22.6. - 26.6.2020) sa budú odovzdávať učebnice podľa Harmonogramu, ktorý je zverejnený nižšie na stránke školy a zároveň v ten deň by sa uskutočnilo krátke spoločné fotografovanie žiakov triedy spolu s triednym učiteľom. Preto by bolo veľmi dobré, aby Vaše deti v ten deň na danú hodinu do školy prišli všetky a zrealizovali tieto aktivity resp. povinnosti v krátkom čase a za nastavených hygienických pravidiel.

      Pri vstupe do školy žiak predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Tešíme sa na návrat všetkých žiakov.

     • Odovzdávanie učebníc - harmonogram

     • Oznam pre všetkých žiakov, rodičov a učiteľov.

      Vedenie školy pripravilo harmonogram pre odovzdávanie učebníc za školský rok 2019/2020.

      Triedy budú prichádzať v určených dátumoch a časových intervaloch. Je potrebné a nutné, aby sa tento harmonogram dodržiaval.
      V prípade, že nebude nariadené dovtedy inak, tak bude potrebné dodržiavať aj hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Pri vstupe do budovy školy použiť dezinfekciu a mať pripravené rúško. Ak by sa niečo v tomto menilo, informácie budú doplnené včas. Zároveň je potrebné dodržiavať pokyny stanovené školou. Zodpovední za plnenie a dodržiavanie všetkých pravidiel a podmienok pri odovzdávaní učebníc budú triedni učitelia, pedagogický dozor, asistentky učiteľa a zástupca riaditeľa školy.
      HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA UČEBNÍC:

      22.6.2020:

      2.A v čase 8:10 - 8:40
      3.A v čase 8:55 - 9:25
      4.A v čase 9:40 - 10:10
      3.B/4.B v čase 10:25 - 10:55

      23.6.2020:

      5.A v čase 8:10 - 8:55
      5.B v čase 9:10 - 9:55
      6.A v čase 10:10 - 10:55
      6.B v čase 11:10 - 11:55

      24.6.2020:

      7.A v čase 8:10 - 8:55
      7.B v čase 9:10 - 9:55
      8.A v čase 10:10 - 10:55
      8.B v čase 11:10 - 11:55

      25.6.2020:

      9.A v čase 8:10 - 8:55
      8.C/9.B v čase 9:10 - 9:55

       

     • Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

     • 30. 4. 2020

      Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

       

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novosade oznamuje, že v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie zo dňa 6.4.2020, aktualizovaným dňa 20.4.2020, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní dňa 28.4.2020 na pedagogickej rade sa v tomto období bude pri hodnotení žiakov postupovať nasledovne:

      1. Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka, že sa v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
      2. Oznamujem zákonným zástupcom žiakov 2. - 9. ročníka, že v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách sa v 2. polroku  školského roka  2019/2020 z dôvodu nemožnosti napĺňania cieľov predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikovať predmety:

      pracovné vyučovanie, technika, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská/etická výchova.

      Všetky tieto predmety budú hodnotené formou „absolvoval/a“ alebo „neabsolvoval/a“.

         3.  Oznamujem zákonným zástupcom žiakov 2. - 9. ročníka, že všetky ostatné predmety budú hodnotené známkou. 

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      Na základe Usmernenia Ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 upozorňujeme na spôsob postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      • V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.
      • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      • V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      UPOZORNENIE:

      Žiadame, aby žiaci zodpovedne plnili pokyny a zadania vyučujúcich všetkých predmetov (bez ohľadu na to, či sú klasifikované alebo neklasifikované).

      V prípade neplnenia si povinností zadávaných na diaľku, môže byť žiak na základe rozhodnutia pedagogickej rady komisionálne preskúšaný.                    

      Vyučovanie bolo počas mimoriadnej situácie prerušené, no pokračuje inými formami. Ak žiak má problém s niektorou z foriem, oznámi to vyučujúcemu. Rodič, žiak a učiteľ spoločne nájdu riešenie, aby sa mohol vzdelávať každý žiak.  

      Ďakujem všetkým rodičom a žiakom, ktorí k plneniu povinností pristupujú zodpovedne.

       

       

                                                                                           RNDr. Daniel Kenderka

                                                                                                riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - pokračovanie

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad

       

      Oznam pre žiakov a rodičov - dištančné vzdelávanie.

       

      Vážení rodičia a žiaci,

      riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom ZŠ s MŠ v Novosade, ktorí sa nezúčastňujú od 1.6.2020 výchovnovzdelávacieho procesu (VVP) priamo v škole, že naďalej sú povinní vzdelávať sa dištančne, teda z domu až do 30.6.2020, a to v tak nastavených podmienkach ako tomu bolo doteraz teda do 1.6.2020.

       

                                                                                                                     RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy

       

     • Organizácia vyučovania od 1.6.2020 - 1. - 4. ročník

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad
       

      OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV  1. - 4. ročníka ZŠ
       
       
      Vážení rodičia,

      na základe uznesenia vlády SR a rozhodnutia Obce Novosad od 1. júna 2020, budú môcť žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ opätovne navštevovať našu školu. Výchovnovzdelávacia činnosť pre žiakov 1. - 4. ročníka bude prebiehať od 1. júna 2020. Žiaci budú zaradení do 5 skupín (tried), v ktorej bude max. 20 žiakov.

      Výchovnovzdelávací proces (VVP) prebieha: od 8:00 do 11:30 hod. Po skončení VVP, podľa záujmu, nasleduje výchovná činnosť v ŠKD max. do 16:00 hod. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá možnosť stravy v školskej jedálni za prísnych hygienických noriem. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať a pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Žiak prichádza do školy s rodičom (zákonným zástupcom) alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti cca od 7:30 a podrobí sa rannému filtru a vstupuje do školy cez určený vchod (cez spojovaciu chodbu). Žiak odchádza zo školy s rodičom (zákonným zástupcom) alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti v presne stanovenom čase a to hneď po vyučovaní alebo po obede alebo po skončení činnosti v ŠKD.

      Rodičovi (zákonnému zástupcovi) alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.  Žiak v pondelok 1.6.2020 pri vstupe do školy predloží Vyhlásenie viď. Príloha č.1. Škola neumožní žiakovi účasť v prípade ak: 

      1. nedodrží určený času príchodu,

      2. pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37°C, strata čuchu, vyrážky/

      3. ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky, 
       
      Ak škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na základnú školu.  V prípade, že žiak bude chýbať viac ako 3 dni, škola bude žiadať písomné odôvodnenie lekára a Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave opakovane. Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID19 v základnej škole.    
       
      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

       
      Žiaci 1. - 4. ročníka budú v 5 skupinách (triedach) v maximálnom počte 20 žiakov v skupine (triede).

      Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, aby nedochádzalo k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K spájaniu skupín žiakov môže dôjsť len v prípade, ak počet žiakov v skupine klesne, ale stále až v pondelok – nasledujúci týždeň.

      Vyučovací proces pre žiakov 1. - 4.ročníka bude každý deň v rozsahu štyroch vyučovacích hodín, do 11:30 hod.

      Celý vyučovací proces bude prebiehať presne podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

      Organizácia stravovania a ŠKD:
       
      1. žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni a nenavštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy v čase od 11:35 hod. – do 11:50 hod.

      2. žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a nenavštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy  v čase od 12:00 hod – do 12:20 hod.

      3. žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a navštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy najskôr v čase od 13:30 hod.

      Vyberanie žiakov z ŠKD bude prebiehať len po telefonickom kontakte s vychovávateľom, prípadne povereným učiteľom, ktorý bude v danej skupine (oddelení) prevádzať činnosť v ŠKD. 
       

      Príloha č.1:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.doc

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

       

                                                                                                                    RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy

       

     • Organizácia vyučovania od 1.6.2020 - 5. ročník

     •  

      Základná škola s materskou školou Novosad
       

      OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV  5. ročníka
       
       
      Vážení rodičia,

      na základe uznesenia vlády SR a rozhodnutia Obce Novosad od 1. júna 2020, budú môcť žiaci 5. ročníka ZŠ opätovne navštevovať našu školu. Výchovnovzdelávacia činnosť pre žiakov 5. ročníka bude prebiehať od 1. júna 2020. Žiaci budú zaradení do 1 triedy, v ktorej bude max. 20 žiakov.

      Výchovnovzdelávací proces (VVP) prebieha: od 8:00 do 11:30 hod. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá možnosť stravy v školskej jedálni za prísnych hygienických noriem. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať a pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Žiak prichádza do školy s rodičom (zákonným zástupcom) alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti cca od 7:30 a podrobí sa rannému filtru a vstupuje do školy cez určený vchod (cez spojovaciu chodbu). Žiak odchádza zo školy s rodičom alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti v presne stanovenom čase a to hneď po vyučovaní alebo po obede.

      Rodičovi (zákonnému zástupcovi) alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.  Žiak v pondelok 1.6.2020 pri vstupe do školy predloží Vyhlásenie viď. Príloha č.1. Škola neumožní žiakovi účasť v prípade ak: 

      1. nedodrží určený času príchodu,

      2. pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37°C, strata čuchu, vyrážky/

      3. ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky, 
       
      Ak škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na základnú školu.  V prípade, že žiak bude chýbať viac ako 3 dni, škola bude žiadať písomné odôvodnenie lekára a Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave opakovane. Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID19 v základnej škole.    
       
      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

       
      Žiaci 5. ročníka budú v jednej skupine (triede) v maximálnom počte 20 žiakov v skupine (triede).

      Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, aby nedochádzalo k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K spájaniu skupín žiakov môže dôjsť len v prípade, ak počet žiakov v skupine klesne na 7 žiakov (a menej), ale stále až v pondelok – nasledujúci týždeň.

      Vyučovací proces pre žiakov 5.ročníka bude každý deň v rozsahu štyroch vyučovacích hodín, do 11:30 hod.

      Celý vyučovací proces bude prebiehať presne podľa usmernenia MŠVVaŠ SR 

      Príloha č.1:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.doc

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

       

                                                                                                                     RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy

     • Zápis do MŠ v Novosade 2020/2021

     • dná škola s materskou školou v Novosade, oznamuje, že

      ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      pre školský rok 2020/2021  sa uskutoční od 30.4.2020 do 31. 5. 2020.

      Žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné :

      -stiahnuť elektronicky zo stránky MŠ (https://www.facebook.com/Novosad-1713838002167417/) a zaslať na mail materskaskola.novosad@trenet.sk, alebo poštou na adresu MŠ Zimná 278, Novosad 07602,

      -prípadne si vyzdvihnúť v materskej škole  aj osobne v týždni od 25.5.do 29.5. 2020 v čase od 9:00 do12:00 hod. Viac informácií na tel. č.: 0911794117 / lekárske potvrdenie zatiaľ nie je nutné, bude dodatočne priložené /

      Čo materská škola deťom ponúka ?

      .kvalitné predprimárne vzdelávanie s pestrou ponukou edukačného procesu,

      .100% kvalifikovanosť, odbornosť a profesionalitu pedagogických zamestnancov,

      .estetické, podnetné a tvorivé prostredie,

      .materiálno-technické vybavenie interiéru a exteriéru školy,

      .rodinnú atmosféru s láskavým prístupom,

      .kvalitnú prípravu na vstup na primárne vzdelávanie.

       

      Rozhodujúcim pri prijatí je dátum podania žiadosti.

      Tešíme sa na Vás !


      Žiadosť a lekárske potvrdenie nájdete tu:


      Ziadost-na-predprimarne-vzdelavanie-MS-Novosad.doc

      Lekarske-potvrdenie-k-ziadosti-do-MS-v-Novosade.doc

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021

     • OZNAM - Zápis do 1. ročníka 2020/2021

       

         Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje rodičom detí, ktoré v školskom roku 2020/2021 majú nastúpiť do 1. ročníka, že Zápis do 1. ročníka sa uskutoční priamo v škole za prísnych hygienických podmienok súvisiacich s epidemiologickými opatreniami proti šíreniu koronavírusu ( COVID-19 ) v termíne od 20.4.2020 do 24.4.2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. Rodičia prídu deti zapísať samostatne bez sprievodu dieťaťa.

       

      Dieťa je možné zapísať aj v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 a to pomocou formulára, ktorý je rodič povinný vyplniť a doručiť do školy mailom, poštou, do schránky školy alebo osobne ( osobne len v termíne 20.4.2020 - 24.4.2020 !!! ).

      Formulár nájdete tu: Zapis_do_1._rocnika.rtf 

       

      Dieťa je tiež možné zapísať v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 aj elektronicky, a to Elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na stránke školy v menu naľavo dole ako Elektronická prihláška: Zápis do 1. ročníka 2020/2021 alebo ju nájdete priamo tu.

      Elektronickú prihlášku je potrebné správne vyplniť a odoslať.

       

      Poznámka: Rodičia sú povinní zapísať aj dieťa, ktoré v školskom roku 2019/2020 mali odklad povinnej školskej dochádzky.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje