• Oznam pre zákonných zástupcov žiakov školy

     • Rodičia žiakov školy si môžu na príslušných Obecných úradoch vyzdvihnúť tlačivo o bezpríznakovosti / týka sa to tých, ktorí nemajú prístup na internet /. Ostatní rodičia podávajú vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez rodičovské konto v EduPage.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy, je žiak povinný sa preukázať týmto prehlásením.

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novosad oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 so začiatkom o 8:30 hod. na školskom dvore.

      V prípade zlého počasia sa žiaci presunú na chodbu I.pavilónu.

      Všetci žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu vstúpiť do vnútorných priestorov školy len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

     • Letná škola 2021

     • Milí rodičia,

      Aj tento rok naša škola usporiada Letnú školu, ktorej je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

       

      Letná škola 2021 na našej škole sa bude realizovať od 9.8.2021 (pondelok) do 13.8.2021 (piatok) s týmto programom:

       

      Pondelok:

      8.00 – 16.00

      Privítanie, registrácia, rozdelenie žiakov do skupín, didakticko – edukačné hry v areáli školy.

      Utorok:

      8.00 – 13.00

      Realizácia projektových vyučovaní:  „Príroda nám, my prírode“, “Malý kuchár“

      Streda:

      8.00 – 16.00

      Didaktické, edukačno – športové aktivity  na tému Olympijské hry

      Štvrtok:

      8.00 – 19.00

      Prírodovedná exkurzia v okolí Veľkej Domaše

      Piatok:

      8.00 – 13.00

      Tvorivé dielne, zumba, vodné hry, vyhodnotenie týždňa

       

      Dňa 12. 08. 2021 sa všetci účastníci Letnej školy zúčastnia prírodovednej exkurzie v okolí Veľkej Domaše.

       

      Časový harmonogram  prírodovednej exkurzie:

       

      08.00  -   príchod žiakov do školy, ranný kruh

      08.30  -   odchod autobusu do obce Sedliská – miestna časť Podčičva

      10.00 -    desiata, výstup k zrúcaninám hradu, prehliadka hradu

      12.00 -    obed, oddychové činnosti

      14.00 -  náučná okružná plavba po Domaši, počas viac ako hodinovej plavby žiaci spoznajú  krásy Domaše a dozvedia sa zaujímavosti v zvukovom dokumente pod názvom „Míľníky histórie vodného diela v kontexte doby“

      15.40 -  olovrant, obhliadka časti Domaše Kvakovce, v prípade horúceho počasia možnosť osviežiť sa v Domaši. Voda nie je hlboká a vaše deti budú nonstop pod prísnym pedagogickým dozorom, nemusíte sa báť J

      19.00 -  predpokladaný návrat pred budovu školy v Novosade, odkiaľ si svoje dieťa prevezmete

      Žiaci majú zabezpečené:

      • Dopravu autobusom tam a späť
      • Desiatu, obed a olovrant
      • Pitný režim
      • Pedagogický dozor

      So sebou je potrebné si doniesť:

      • Kartičku poistenca, malé deti odovzdajú svojim vychovávateľkám
      • Športové oblečenie, pršiplášť alebo dáždnik
      • Pevnú obuv, potrebnú na výstup na hrad
      • Vreckové, ale nie veľký obnos peňazí, za tieto peniaze zodpovedá každé dieťa samo
      • ( max. 5 eur stačí)
      • Poprípade plavky a uterák

       

       Ak by ste čokoľvek potrebovali kontaktujte nás na týchto telefónnych číslach.

      0918 459 332   - Henrieta Serbinová

      0918 517 587   - Soňa Bulová

      0902 100 324   - Andrea Geletková

       

      Všetci sa na tento týždeň  veľmi tešíme a veríme, že nám bude spolu fajn.

     • Deň detí v 5.A

     • Deň detí v 5.A

      Dňa 1. 6. 2021 bol sviatkom všetkých detí – takže aj náš.  My sme si ho užili úžasne. Všetci sme sa zhodli na tom, že tento deň chceme prežiť spolu a v prírode. Z Novosadu sme išli do Kysty, a potom poľnou cestou k viniciam medzi Kystou a Hrčeľom.  Cestou sme si nazbierali suché drevo a rozložili oheň.  Po ceste sme si trochu oddýchli, ale nie dlho J.  Chlapci rozložili oheň a dievčatá chystali dobroty na opekanie.  Pri opekaní sme si spievali a rozprávali vtipné príhody.  Po opekačke sme  spoznávali okolitý les. Hrali sme hry, behali, schovávali sa, liezli po stromoch. Mali sme aj malú spoločníčku Bellu.  Hrali sme sa s ňou na skrývačky a robili všelijaké kúsky.  Pred odchodom sme všetko upratali, aby po nás neostali žiadne odpadky, tie svoje sme si so sebou zobrali. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

      Bolo nám super

     • Deň víťazstva nad fašizmom

     •  

      Deň víťazstva nad fašizmom – 8.5.

      a pripomenutie si Dňa oslobodenia obce – 1.10.

       

      Dňa 17. mája 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na oslave pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a oslobodenia obce, ktoré bolo kvôli zlej epidemiologickej situácii odložené. Zároveň sme si spoločne uctili pamiatku padlých vojakov kladením  venca k pamätníku za účasti starostu obce Jozefa Jastraba, predsedu  Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pána Kseňáka a pozvaných hostí.

      Po krátkom príhovore starostu obce, predsedu odbojárov pána Kseňáka a člena ZO SZPB nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci 7., 8., a  9. ročníka a pod vedením p.uč. D. Kenderkovej a asistentky učiteľa p.Terézie Tancošovej zaspievali piesne s vojnovou tematikou. Básne o hrôzach vojny zarecitovala žiačka Martina Dobošová.

      Kultúrny program ukončil ďakovnou rečou pán Kseňák.

                                                                                                                                   PaedDr. D. Kenderková

     • Návšteva u prvákov

     •  

      Návšteva u prvákov

           Školský rok je pre mnohých našich žiakov už známa klasika, pre prvákov je to však veľký krok na ceste za vedomosťami, skúsenosťami, zručnosťami i novými priateľstvami.

           V 1.A sa stretla „partia“ šikovných, veselých a  múdrych  detí, ktoré s radosťou otvárajú denne svoj šlabikár, „lúskajú“ hlásky a bojujú s prvými tvarmi písmen. Pomáha im v tom kráľ „Abecedár“ so svojimi pomocníkmi a Mimo. Na hodinách matematiky smelo riešia pracovné listy, počítajú a zoznamujú sa s tajomstvami čísel. Každú hodinu si spestria riekankou, básničkou a pesničkou. Na výtvarnej výchove najradšej maľujú, ale nedajú zaháľať ani nožniciam a lepidlu. K ich obľúbeným patrí hudobná výchova – prečo? Krásne pesničky, ktoré ich učí pani učiteľka D.Kenderková, im dodávajú dobrú náladu a úsmev na tvári. Prváci si doniesli veľa vedomostí z materskej školy a tak na hodine prvouky máme vždy postarané o dostatok správnych odpovedí a úsmevných momentov.

            Úspešný štart už máme za sebou, verím, že tak  dobre nám to pôjde aj ďalej.

            Milí moji prváci, prajem vám, aby sa vám v škole darilo, aby ste sa veľa naučili a robili radosť nám dospelákom...

                                         Vaša p. učiteľka Darina Kujbušová

       

                 KUK do 1.A !

     • Prváci a dištančné vzdelávanie

     •  

      Ako sa darilo prvákom
       počas dištančného vzdelávania 
      v školskom roku 2020 /2021

       

           Školský rok 2020 /2021 bol pre žiakov 1.A triedy výnimočným hneď z dvoch strán: začal sa im život školákov, denné vstávanie do školy, školská práca, domáca príprava, nové priateľstvá ....a zároveň si vyskúšali, čo znamená dištančné vzdelávanie. V prváckej triede bolo veselo i vážne.

            Deti sa s veľkou chuťou pustili do boja s nešikovným perom, spoznali  neposlušného Huga, čo prvácke ruky drgá....a prvácka guma, bola veľká kamoška. Všetko išlo ľahúčko, ale iba krátko – kratúčko. Potom prišlo dištančné vzdelávanie. Prváci to však nevzdali a každý deň pribudla nová strana v šlabikári. Príklady z matematiky počítali hravo a videa z prvouky hovorili za všetko. Samozrejme nechýbala telesná, hudobná a  výtvarná výchova. Prváci kreslili, strihali, vyrábali... Aj keď iba cez monitor počítača. Zvládli to všetko na jednotku.

      A keď prišiel ten očakávaný deň „D,“ mohli sme znova nastúpiť do školy, nebolo radosti konca – kraja. Prvácka trieda hneď ožila smiechom a vravou, pomôcky sa znova cítili potrebné a užitočné.

     • Biologická olympiáda

     •  

      Biologická olympiáda POZNAJ A CHRÁŇ – kategória E

      Dňa 8.4.2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády POZNAJ A CHRÁŇ.

      Keďže epidemická situácia bola nepriaznivá, test písali žiaci online prostredníctvom www.onlineolympiady.sk. a prostredníctvom platformy EduPage .

      Témou tohtoročnej biologickej olympiády boli rastliny polí,  lúk a pasienkov ( agrocenóz ). Účastníci súťaže sa naučili poznať 50 druhov predpísaných rastlín. Vyžadovala sa od nich znalosť slovenských a vedeckých názvov a poznatky o ich systematickom zaradení. Súťažiaci si naštudovali poznatky o plodoch a semenách predpísaných rastlín, typoch kvetov a dobe kvitnutia, spôsobe rozmnožovania, životných cykloch, stanovištných nárokoch, jedovatosti, využiteľnosti pre živočíchy a človeka. Okrem toho sa žiaci naučili pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov, ktoré prezentovali v praktickej časti súťaže formou zbierky. Každý súťažiaci si pripravil herbár z predpísaných rastlinných druhov a správu z pozorovania a mapovania rastlín.

      V kategórii E - odbornosť botanika sa Danielke Jakabovej z VIII. A podarilo popasovať s poznávaním rastlín a vyhrať 2.miesto.

      Žiačka VIII.A Cyntia Lazorová obsadila 3.miesto.

      V odbornosti geológia sa do súťaže zapojil aj Rastislav Ivan z VIII.A. Test obsahoval teoretickú časť a  identifikáciu druhov (poznávanie minerálov a hornín)  .

      Danielka Jakabová sa 18.5.2021 zúčastnila krajského kola a bola úspešnou riešiteľkou.

      Srdečne blahoželáme !                                                                   Mgr. Tatiana Dobošová

     • Svetový deň jablka v 1.A

     • Svetový deň jablka

       

      ....Bolo raz jablko krásne, malo líčka červené,

      jeho jasná farba žiari a mamka daj ho mne....

       

            Svetový deň jablka si pripomenuli aj žiaci v 1.A triede. Keď zbadali plný košík jabĺk, hneď sa spustila záplava otázok. Načo? Prečo? Čo budeme robiť?

           Spolu s pani učiteľkou sa porozprávali o tom odkiaľ máme jablká, aké vitamíny a iné užitočné látky nám dávajú. Prváci vedeli odpovedať na všetky otázky. Dozvedeli sa aj niečo nové a pridali aj svoje skúsenosti s oberačkou, alebo vylomeným zubom.  Práve v tento deň nemal nikto na desiatu jabĺčko a tak nám  malý darček plný vitamínov  prišiel vhod. Dievčence jablká poumývali, pani učiteľka nakrájala a spoločne sme si pochutnávali. Jabĺčka boli z bio záhrady, mali krásnu červenú farbu a boli sladučké.

          Na pamiatku a oslavu tohto dňa si prváci vyrobili aj papierové jabĺčko a pridali tam aj červíka , aby aj ten mal radosť, že má chutný dom...

       

      Pozývame vás nakuknúť k prvákom...

       

                                                                         Tr. učiteľka Darina Kujbušová

     • Deň Zeme

     • Zaslúži si našu vďačnosť – naša Zem

       

      Pandémia koronavírusu síce výraznou mierou obmedzila spoločenský život, no spomalenie až zastavenie stále rastúceho spoločenského tempa sa v dobrom smere odráža na životnom prostredí.

      Všetky doterajšie opatrenia sa už v priebehu niekoľkých týždňov premietli do nižšieho znečistenia ovzdušia, čo potvrdzujú aj satelitné snímky Európskej vesmírnej agentúry.

      Čas, kedy sme boli doma a náš pohyb bol obmedzený sa stál na chvíľu minulosťou. Určite mi väčšina z vás dá za pravdu, že bola to práve príroda, ktorá nám ponúkala možnosti oddychu a ventilácie.

      Ona svoje ponúkla, je čas jej to vrátiť.  Spolu so žiakmi v malej skupine sme sa spoločne rozprávali o spôsoboch, ktorými my môžeme pomôcť našej Zemi. Zhodli sme sa na tom, že pozerať rôzne videá a kresliť si našu vysnívanú Zem, jej nepomôže. A práve preto sme sa spoločne vybrali k rieke Ondava a naše reči premenili na skutky.

           To, čo sme počas  dopoludnia videli nám vháňalo slzy do očí. Stavebný odpad v lese a pri potoku, pneumatiky rozkotúľané po čistinkách, plasty z áut na okraji cesty, plastové fľaše a obaly skoro všade, sklenené fľaše pod stromami, staré umývadlá, bazény úplne blízko pri tečúcej vode - to všetko dokáže urobiť človek.

      A preto Vás prosíme:

      • nevyvážajte odpad do lesa
      • nevyhadzujte sklo a plasty popri ceste
      • trieďte odpad v najvyššej možnej miere už doma pri kuchynskej linke

       

      Všetko čo vykonáme, zlé aj dobré, sa nám raz vráti.
       

      PS: To, ako sme pomohli my, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

     • Čerstvé hlavičky 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke https://www.cerstvehlavicky.sk/ nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 priamo na tejto stránke https://www.cerstvehlavicky.sk/. Každý deň môžete našej škole odovzdať jeden hlas.  

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Oznam - povinnosti v škole od 10.5.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe uznesenia vlády č. 229 z 28.04.2021, vyhlášky ÚVZ SR č.200 s účinnosťou od 03.05.2021 a Manuálom pre základné školy platného od 19.04.2021 sa od 10. mája 2021:

      Všetci žiaci našej školy sa budú vzdelávať prezenčne. Zákonný zástupca žiaka podá elektronicky Vyhlásenie o bezinfekčnosti č.8 alebo papierovo (je v prílohe pre tých, ktorí to nemajú možnosť podať elektronicky) pri nástupe. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.


      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.docx

      ​​​​​​​Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.pdf


     • Aktualizácia podmienok vyučovania od 3.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne a kolegovia,

      Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

      Nakoľko sa naša škola v Novosade nachádza v červenom okrese a zmierňujú sa podmienky vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, tak zmeny sa týkajú aj testovania zákonných zástupcov žiaka a žiaka školy. A to tak, že pri vstupe do školy od 3.5.2021 test už potrebný nie je ani pre rodiča ani pre žiaka.

      Ďalšou zmenou je predloženie Vyhlásenia o bezinfekčnosti (8) žiak a zákonný zástupca, ktoré je potrebné podať elektronicky cez rodičovské konto v Edupage (podľa pokynov triednych učiteľov) alebo predložiť v pondelok ráno 3.5.2021 na rannom filtri a to vypísané a podpísané rodičom.

      Ďalšou podmienkou je nosenie rúška v škole.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.docx

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.pdf


     • Vyučovanie od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 12. apríla 2021 číslo: 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 pokračuje prezenčné (v materskej a aj základnej škole) vyučovanie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Novosade pre:

      1. všetky deti v materskej škole v Novosade

      2. všetci žiaci 1. stupňa ZŠ

      3. všetci žiaci špeciálnych tried

      4. žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      a s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa obnovuje prezenčné vyučovanie od pondelka 26.4.2021 aj pre

      5. žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

      Manuály k návratu jednotlivých ročníkov do školy a do tried konzultujte s triednymi učiteľmi !!!

      Od 19.4.2021 budú v platnosti cestovné poriadky v autobusovej doprave v režime "dni školského vyučovania" v plnom rozsahu !!!!!!

      Podmienkou vstupu pre žiakov 1. stupňa ZŠ do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (najlepšie aj oboch rodičov) alebo výnimka z testovania, o ktorých vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.  U rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stu.docx

       

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stup.pdf

       

      Žiaci 5. až 9. ročníka sa budú vzdelávať prezenčne. Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu a pri nástupe v týždni sa preukáže svojím negatívnym testom a negatívnym testom zákonného zástupcu (kópiou, foto v mobile, prílohou čestného vyhlásenia) alebo výnimkou z testovania. V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. 

      Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2, ktorý je možné podľa novej Vyhlášky č. 175 nahradiť rúškom.

      POZOR ZMENA:

      Na základe vyhlášky č.175 ÚVZ zo dňa 15.04.2021 použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky !!!

      Vyhlaska_175(1).pdf

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov žiakov 2. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.st.docx

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.stu.pdf

       

      Zamestnanci školy majú povinnosť nosiť respirátor alebo rúško a predložiť pri svojom nástupe do zamestnania elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca.

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

     • Prezenčné vyučovanie od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 12. apríla 2021 číslo: 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 pokračuje prezenčné (v materskej a aj základnej škole) vyučovanie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Novosade pre:

      1. všetky deti v materskej škole v Novosade

      2. všetci žiaci 1. stupňa ZŠ

      3. všetci žiaci špeciálnych tried

      4. žiaci 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k internetu v dvoch päťčlenných skupinách 

      a obnovuje sa prezenčné vyučovanie od pondelka 19.4.2021 aj pre

      5. žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      Manuály k návratu jednotlivých ročníkov do školy a do tried konzultujte s triednymi učiteľmi !!!

      Od 19.4.2021 budú v platnosti cestovné poriadky v autobusovej doprave v režime "dni školského vyučovania" v plnom rozsahu !!!!!!

      Podmienkou vstupu pre žiakov 1. stupňa ZŠ do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (najlepšie aj oboch rodičov) alebo výnimka z testovania, o ktorých vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.  U rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stu.docx


      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stup.pdf


      Žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ sa naďalej vzdelávajú dištančne s výnimkou tých, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Títo žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ, ktorí nemajú možnosť sa vzdelávať dištančne, sa budú vzdelávať prezenčne (v škole) v 2 skupinách 5+1.

      Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka ( najlepšie oboch rodičov ), o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu. Taktiež u rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2, ktorý je možné podľa novej Vyhlášky č. 175 nahradiť rúškom.

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa budú vzdelávať prezenčne. Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu a pri nástupe v týždni sa preukáže svojím negatívnym testom a negatívnym testom zákonného zástupcu (kópiou, foto v mobile, prílohou čestného vyhlásenia) alebo výnimkou z testovania. V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. 

      Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2, ktorý je možné podľa novej Vyhlášky č. 175 nahradiť rúškom.

      POZOR ZMENA:

      Na základe vyhlášky č.175 ÚVZ zo dňa 15.04.2021 použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky !!!

      Vyhlaska_175(1).pdf​​​​​​​

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov žiakov 2. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.st.docx

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.stu.pdf


      Zamestnanci školy majú povinnosť nosiť respirátor alebo rúško a predložiť pri svojom nástupe do zamestnania elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca.

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

      Dôležitá informácia:

      Ako škola opäť iba overujeme platnosť dokumentov !!!

      Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať opätovne !!!

      Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 

      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

     • Návrat do školských zariadení v Novosade od 12.4.2021

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      dovoľte nám s radosťou oznámiť Vám, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11929:1-A1810 v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 do 16. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné (v materskej a aj základnej škole) vyučovanie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Novosade.

      Do školy sa vrátia a prezenčného vyučovania sa budú zúčastňovať od pondelka 12.4.2021:

      1. všetky deti v materskej škole v Novosade

      2. všetci žiaci 1. stupňa ZŠ

      3. všetci žiaci špeciálnych tried

      4. žiaci 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k internetu v dvoch päťčlenných skupinách 

      Podmienkou vstupu pre žiakov 1. stupňa ZŠ do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (najlepšie aj oboch rodičov) alebo výnimka z testovania, o ktorých vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.  U rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútornýh priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stu.docx

       

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stup.pdf

       

      Žiaci 2. stupňa ZŠ sa naďalej vzdelávajú dištančne s výnimkou tých, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Títo žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí nemajú možnosť sa vzdelávať dištančne, sa budú vzdelávať prezenčne (v škole) v 2 skupinách 5+1. Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka ( najlepšie oboch rodičov ), o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu. Taktiež u rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov žiakov 2. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.st.docx

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.stu.pdf

       

      Zamestnanci školy predložia pri svojom nástupe do zamestnania elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca.

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

     • Marec -mesiac knihy

     •  

      Marec – mesiac knihy

      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? 
                 
      Marec - mesiac knihy
       bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu  o knihy.

      Martin Hrebenda Hačavský sa narodil a zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy, najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

      „Viac pokladov nájdete v knihách, než na pirátskom ostrove.“

      Walt Disney

      V tomto období koronakrízy máme viac času na čítanie, ale málo možností navštíviť knižnice. A hoci naša škola prebieha online, urobili sme si spoločne so žiakmi 6.A, 7.A, 8.A a 9.A hodinu venovanú knihám. Predchádzalo tomu čítanie rôznych kníh:

      • 6. A Ezopove bájky;
      • 7. A Pán Tragáčik a neviditeľný, Pán Tragáčik a Fantomas – detektívna literatúra;
      • 8. A  Anna zo Zeleného domu, Tajný denník 13 a polročného Adriana Mola – dievčenský román, denník;
      • 9. A Darik – vedecko-fantastická poviedka.

      Keďže nie každý žiak má možnosť držať v ruke knihu, listovať v nej, počúvať šuchot papiera a hlavne čítať ju, (našli sa však aj takí), zvolili sme možnosť neustále sa rozvíjajúcu a stále populárnejšiu -  eknihu.

      Žiaci mali určený čas na prečítanie knihy, ktorú potom spracovali do čitateľského denníka. Zapísali si základné údaje o knihe, stručný obsah, postavy a ich charakteristiku. Samozrejme, nezabudli si zapísať, čo ich najviac zaujalo. Na spoločnej hodine sa dozvedeli prostredníctvom prezentácie niečo navyše o konkrétnom autorovi, knihách, ktoré napísal. Diskutovali o prečítanej knihe.

      Záver hodiny tvorili rôzne tvorivé aktivity. Šiestaci písali spoločnú báseň, každý žiak vytvoril jeden riadok. Vytvorili aj päťriadkovú báseň – cinquain – o bájke. Siedmaci tvorili dramatickú báseň o pánovi Tragáčikovi. Ôsmaci dramatickú báseň o Anne zo Zeleného domu a vlastnú spomienkovú báseň. Deviataci napísali vlastnú vedecko-fantastickú poviedku.

      Vytvorili naozaj zaujímavé literárne diela, niektoré priam so spisovateľskou kvalitou. Posúďte sami...

       

      6. A Ezop Bájky

       

      Cinquain (päťlístok, päťriadková báseň)

       

      Líška myšku oklamala

      Išla myš

      Líška bola prefíkaná

      Líška videla myš

      Išiel pes

      Psa mačka zmaľovala

      Bola raz jedna líška,

      ktorá sa naháňala s Mišom

      Líška bola lenivá

      Pes a mačka sú super

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje