• DEŇ ZEME

     • V sobotu 22. apríla si svet pripomenul  Deň Zeme. Environmentálne motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti od cenných darov, ktoré nám poskytuje Zem a ktoré sú vyčerpateľné. Deň Zeme si pripomíname od roku 1970. Iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.

      Ako tento deň prebiehal u nás v škole ?

      Prečítajte si priložený dokument : DEN_ZEME_2023.pdf

     • Stravné v ŠJ - oznam

     • Vedúca ŠJ Vám na základe VZN - č.4/2022, dotatok č.2 oznamuje, že od 01.05.2023 sa menia doplatky za stravu následovne:

      MŠ - okrem predškolákov:

      -2,50 eur/strava/deň

      -3,00 eur/ režijné náklady/mesiac

      MŠ - predškoláci:

      - 0,60 eur/desiata/deň

      - 0,50 eur/olovrantúdeň

      - 3,00 eur/ režijné náklady/mesiac

      I.stupeň ZŠ:

      - 3,00 eur/ režijné náklady/ mesiac

      II.stupeň ZŠ:

      - 3,00 eur/ režijné náklady/ mesiac

      Cudzí stravníci:

      - 3,80 eur/obed/deň

       

      S pozdravom

      Ľubica Capová - vedúca ŠJ

       

     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     •        Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

       

              12.4. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategórií Z6, Z7 a Z8, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V kategórii Z6 našu školu reprezentoval Holiš Patrik zo 6.A triedy, v kategórii Z7 Domaracký Šimon a Geletka Matúš zo 7.A triedy.

       

      Najviac sa darilo Šimonovi Domarackému, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a obsadil pekné 5.miesto.

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       

       

      Mgr. Monika Semanová

     • Slávnostný zápis do I.ročníka

     • Mnohí  z nás si pamätajú svoj prvý deň v škole. Pamätajú si svoju triednu učiteľku, svojich spolužiakov, miesto, kde sedávali. Tým prvým dňom býva zápis do prvého ročníka. Je to jeden z prvých veľkých medzníkov v živote človeka. Začína sa nová etapa. Nastáva školské obdobie.

      Aj našu školu poctili svojou návštevou predškoláci so svojimi  rodičmi, aby sa zapísali do 1. ročníka. Pre tieto deti končí jedna etapa, no začína nová. V školskom roku 2023/2024 budú prvákmi našej školy.

      Hneď na úvod slávnostného zápisu ich privítal pán riaditeľ Mgr. Jaroslav Lajoš, ktorý predstavil  učiteľky  Mgr. Marietu Černejovu a PaedDr. Danku Kenderkovu, ktoré pre budúcich prváčikov prichystali veselý, bohatý program a celý zápis sa budúcim prvákom venovali. Pán riaditeľ poprial žiačikom veľa síl a chuti do učenia, aby sa na našej škole cítili dobre. Zápisu sa zúčastnili aj psychologička z CPaP PhDr. Alena Wagnerová, školská špeciálna pedagogička Mgr. Andrea Geletková, pani učiteľka z materskej škôlky Monika Eštoková a asistentka učiteľa pani Terézia Tancošová.

      Program otvorili žiaci štvrtého ročníka, pripojili sa aj naši prváci a znova pokračovali  štvrtáci. Prváci, ktorí opustili brány škôlky minulý rok, sa na svojich kamarátov veľmi tešili a ukázali budúcim prvákom, čo sa za ten rok stihli naučiť. Žiaci štvrtého ročníka im zaspievali, zatancovali, zahrali rozprávky. Aj predškoláci sa zapojili do programu a zahrali si v rozprávke.

      Po programe si predškoláci vyskúšali rolu žiaka na vyučovaní. Pred úlohami si všetci rozcvičili ruky, aby sa im ľahšie pracovalo. Budúci prváci si vyskúšali hodinu písania, hodinu počítania a aj hodinu výtvarnej výchovy.

      Na záver si všetci zaspievali a zatancovali. Pred odchodom  čakalo budúcich predškolákov sladké  občerstvenie, ktoré pripravili naše kuchárky a darčeky, ktoré vytvorili žiaci špeciálnej triedy s Mgr. Vierou Marošníkovou a žiaci piateho ročníka s Mgr. Alexandrou Lobovou.

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok s novými prvákmi a dúfame, že aj oni sa tak tešia na september, ako my.

     • Literárna súťaž

     •         V mesiaci marec vzdávame hold knihám už od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal marec mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo práve na jar bola malá návštevnosť v obchodoch. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k nášmu národnému buditeľovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa    narodil a zomrel  v marci. Šíril osvetu, vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy.

              Napriek tomu, že mal od detstva zrakovú chybu, veľmi veľa čítal. Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Hrebenda proti tomu bojoval, ako najlepšie vedel. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh.   A takto  sa pričinil o vybudovanie knižníc.

            My sme si mesiac knihy pripomenuli literárnou súťažou, v ktorej sa naši žiaci zahrali na pátračov. Na nástenke pri jedálni si vyhľadali úlohy podľa svojho ročníka, vypátrali správne odpovede a zapísali do odpoveďového kupónu. Odovzdali a čakali na vyhodnotenie.

            Úlohy boli rôznorodé a pestré. Žiaci nižších ročníkov hádali literárne postavy a dešifrovali Andersenove rozprávky zapísané morzeovkou. Deviataci pracovali s textom a lúštili knižnú šifru – museli nájsť čo najviac kníh nakreslených v jednom obrázku.

            Literárna súťaž zaujala viac žiakov nižších ročníkov, ale zahanbiť sa nedali ani starší žiaci. Všetci literárni pátrači boli odmenení zaujímavou knihou. Prajeme im čo najviac času na čítanie zaujímavých kníh.

      M. Hriciková

     • Zápis do 1.ročníka - oznam

     • Vážení rodičia!

      V tomto čase prebieha zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024. Dovoľte, aby sme pripomenuli rodičom, ktorí sa nezúčastnili slávnostného zápisu konaného dňa 13.04.2023 ich povinnosť.

      Aká je prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

      Hlavným kritériom pre vstup dieťaťa do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok života a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok  povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

       

      Zápis do 1. ročníka na našej škole pre nový školský rok 2023/2024 prebieha od 1. apríla do 30. apríla 2023 v kancelárii ekonomického úseku.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      a, kópiu rodného listu

      b, občiansky preukaz oboch zástupcov

      c, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu

      d, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPPaP

      e, 10 eur na pracovné zošity pre žiaka I. ročníka

       

      Zápis si môžete dohodnúť aj telefonicky na čísle: 056 6794333

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Výtvarná súťaž - Vtáctvo mokradí

     • Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko vyhlásila  pri príležitosti svetového dňa mokradí 2023 výtvarnú súťaž Vtáctvo mokradí. Hlavným cieľom súťaže je podpora vnímania mokradí ako významných centier biodiverzity a domova ohrozených druhov vtáctva a dôležitosti ich ochrany.

      V priloženom dokumente sa dozviete viac. Sutaz_-_Mokrade_SR.pdf

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - oznam

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Riaditeľ školy Vám oznamuje, že dňa 14.04.2023 bude riaditeľské voľno.

      Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • PYTAGORIÁDA

     •     20. a 21. marca 2023 sa uskutočnil 44. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali tí najšikovnejší:

      Šimon Fekete a Stela Baranová 3. A, Emanuel Mendeľ a Laura Geletková 4. A, Silvia Feketeová 5. A, Patrik Holiš 6. A a Šimon Domaracký 7. A.

           Príklady boli náročné a čas nepustil. Nakoniec sa úspešným riešiteľom stal Šimon Fekete, ale ani ostatní neostali zahanbení. Domov si odniesli nové poznatky a skúsenosti. Šimonovi srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme veľa šťastia do budúcich rokov. 

       

      M. Hriciková

     • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU - oznam rodičom

     • Vážení rodičia! ( predškoláci v MŠ a žiaci ZŠ )

      Prosím, pozorne si prečítajte celý oznam!

      V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov(1) sa od  01.05.2023 mení  poskytovanie dotácie na stravu na dieťa ( obedy zadarmo ).

      Rodič, ktorý chce získať dotáciu na obedy pre svoje dieťa ( každé dieťa zvlášť ), musí o túto dotáciu požiadať.

       

      Požiadať sa dá 2 spôsobmi :

      1) cez rodičovské konto v EduPage ( pre každé dieťa zvlášť ) - žiadosti/vyhlásenia - Žiadosť o dotáciu na stravu Návratka ( nezabudnite vybrať dátum )

      2) rodičia, ktorí nemajú prístup k rodičovskému kontu - vypíšu tlačivo pri vedúcej školskej jedálne - p.Capovej

       

      Svoje žiadosti ( spôsob 1 alebo spôsob 2 ) treba zrealizovať do:

      17.04.2023

       

      POZOR !!!

       

      Rodič, ktorý si túto povinnosť nesplní do vyššie uvedeného dátumu, nezíska dotáciu na stravu ( obedy zadarmo od 1.5.2023 ) a naďalej bude za školskú stravu platiť plnú sumu.

       

     • Fotenie pre žiakov - oznam

     • Vážení rodičia!

       

      Dňa 17. 3. 2023 bude na škole prebiehať fotenie žiakov.

      Cenová ponuka je zobrazená v pridanej fotke.

       

      RNDr. Ľuboš Maňko 

     • Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Literárna súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín má na Slovensku dlhoročnú tradíciu  a prestíž. Školské kolo tejto sa súťaže sa na našej škole  uskutočnilo 22.2.2023 a zúčastnilo sa ho 23 žiakov druhého stupňa, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií a osobitne súťažili v prednese poézie a prednese prózy.

      Kompletné výsledky sú v priloženom dokumente : HVIEZDOSLAVOV_KUBIN_2023.pdf​​​​​​​

     • Divadelné predstavenie - CHROBÁK V HLAVE

     • Po mnohých rokoch sa nám opäť podarilo navštíviť divadelné predstavenie v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach.

      Situačná komédia Georgesa Feydeaua Chrobák v hlave je jednou    z najslávnejších a najhranejších komédií na svete. Na začiatku je chrobák v Raymundinej hlave, ktorá podozrieva manžela z nevery. Vzápätí dostane nápad s falošným listom a už sa v tom všetci vezú.

      Dej je vystavaný na vtipných nedorozumeniach, zápletkách a rozuzleniach, ktoré spôsobili výbuchy smiechu snáď u každého z nás. A tak sme boli obohatení nielen krásou divadla, ale aj dobrou zábavou, ktorú nám sprostredkovali šarmantné divadelné postavy v podaní známych hercov, či už  to bol Jozef Úradník, Ivan Krúpa, Henrieta Kecerová, Dana Košická, ale aj mnohí ďalší.

      Po skvelom divadelnom predstavení sme sa ešte zastavili v obchodnom centre, kde si každý našiel niečo, čo ho zaujalo. Či už to bolo občerstvenie, hračky, dobrá kniha. 

      Domov sme sa vrátili síce unavení, ale s poznaním, že divadlo dokáže potešiť, rozosmiať, zabaviť. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu divadla.

      M. Hriciková

     • Sférické kino

     •          Dňa 23.februára 2023 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili sférického kina.

      Čo všetko môže priniesť neobyčajné stretnutie tučniaka z južného pólu a ľadového medveďa zo severného pólu?

      Ak chceš vedieť viac, klikni na odkaz: Sfericke_kino.pdf​​​​​​​

     • Súťaž - KARNEVAL NA ŠKOLE

     • Milí priatelia,

      Zapojili sme sa do 6. ročníka obľúbenej súťaže „ Karneval na škole“. Poslali sme našu fotografiu do súťaže.

                                   

                                           Neváhajte a hlasujte za našu fotografiu na stránke:

       

                                      http://talentagent.sk/detail/8867-karneval-v-zs-s-ms-novosad

       

      Zaregistrujte sa na stránke www.talentagent.sk

      Ako môžeme hlasovať?

      1. Kliknutím na tlačidlo Hlasuj  - 1x za 5 minút, za jeden klik získame 5 bodov.

       

      2. Poslaním SMS správy v tvare: talent(medzera)SMS ID(číslo pod každou fotografiou) na 7009, za jednu SMS získame 1000 bodov. Cena spätnej SMS správy je 1,60 € s DPH

      Ale pozor!  - Akcia - zaslaním SMS do 22.2.2023 získame za 1SMS 2000 bodov

      Keď chcete hlasovať za našu fotografiu pošlite SMS na číslo 7009

      SMS TEXT: talent 30867              

      3. Kreditom -  dobitím kreditu na stránke http://talentagent.sk/dobitie/kredit - získate vždy toľko bodov, koľko potrebujete bez obmedzení, kredit môžete pridávať 1x za 60 sekúnd.

      SUPER AKCIA AŽ 30% KREDITU ZADARMO

      dobite si kredit na stránke http://talentagent.sk/dobitie/kredit a získate až o 30% kreditov viac tak neváhajte a využite akciu. Akcia platí od 15.2.2023 (od 18.00 hod.) do 22.2.2023 (do 24.00 hod.)

       

      Koniec hlasovania je:  5.3.2023 o 20:00 hod.

     • 3.školský ples - oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

      Blíži sa termín 3. školského plesu, na ktorý sa už všetci veľmi tešíme.

      Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ples sa začína  o 17.00 a končí o 01.00.

      Dovoz a odvoz detí na ples si každý rodič zabezpečuje sám!

      Ďakujeme sa pochopenie. V prípade akýchkoľvek  otázok sa pokojne obráťte na svoju triednu učiteľku/ triedneho učiteľa, alebo na p. uč. Martinkovú.

     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Z5

     •               Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce       s talentovanými deťmi a mládežou.

              25. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategóriách Z5 a Z9 v Centre voľného času v Trebišove. Našu školu reprezentovala žiačka Silvia Feketeová z 5. A triedy, ktorá sa statočne popasovala s úlohami a stala sa úspešnou riešiteľkou. Obsadila pekné 4. miesto.  Prajeme jej veľa úspechov v ďalších súťažiach.

      vyučujúca matematiky

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje