Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk 1AJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova - Gr NBV-G
Náboženská výchova - R NBV-R
Náboženská výchova - Ref NBV-Ref
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Novosad
    Letná 90
    07602 Novosad
  • 056 6794332
    056 6794333

Fotogaléria