Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Novosad
Adresa školyLetná 90, 076 02 Novosad
Telefón056 6794332-3
E-mailskola@zsnovosad.edu.sk
WWW stránkawww.zsnovosad.sk
ZriaďovateľObec Novosad

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Daniel Kenderka   
ZRŠMgr. Jaroslav Lajoš - ZŠ   
ZRŠIveta Sotáková - MŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Semanová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Monika Semanová - ZŠ 
 Jana Vinceová - MŠ 
   
ostatní zamestnanciStanislav Pajtáš 
   
zástupcovia rodičovMgr. Antónia Feketeová 
 Slavomíra Girmanová 
 Iveta Petrigalová 
 Darina Kačová 
   
zástupca zriaďovateľaBibiána Levická 
 Jozef Lechman 
 Jaroslav Jacko 
 Juraj Cenky 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 321

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11112231113
počet žiakov312521234934402324270
z toho ŠVVP2251131093752
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1AJBIOCVMCvSJDEJDSIDACEVETVFYZGEGHUVCHEILS
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A            1  
2.A            1  
3.A1,73           1  
4.A1,5           1  
5.A 1,942,11  2,11     2,221  
5.B 2,352,53  3,06     2,941  
6.A 2,522,91  2,78    3,222,741,17  
7.A 2,42,53  2,73    2,872,41,532,47 
7.B 2,593,06  3,12    3,293,1812,76 
8.A 2,452,73  2,64    3,412,51,413,09 
9.A 2,52,45  2,55    3,052,55 2,36 
Špeciálna trieda 1  2,8  3    2,631  
Špeciálna trieda 2            1  

TriedaILCIFVINFMATNBVNBV-GNBV-RNBV-RefNBV/ETVNEJNJDOBNOVOZŽPVC
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A   2,14           
2.A  1,21,88           
3.A 1,36 2,15          1
4.A 1,05 1,95          1
5.A  22,61       1,24   
5.B  2,183,18       1,65   
6.A  2,043,17       1,43   
7.A  22,8      2,132   
7.B  1,883,12      32   
8.A  1,773,23      2,621,55   
9.A  1,293,14      1,931,33   
Špeciálna trieda 1 3,53,42,9       3,4  1,33
Špeciálna trieda 2  3,252          1,25

TriedaXCBXCGXCHPrPDAPVORGEREVREVRNPRGZRKSRŠFRUJ2RJ
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A     1,27         
2.A     1,47         
3.A    2          
4.A    2,11          
5.A               
5.B               
6.A               
7.A              2,86
7.B              2,8
8.A              3,33
9.A              3,17
Špeciálna trieda 1               
Špeciálna trieda 2          33   

TriedaAJsGEOsCHEsINFsMATsNJsPVsRJsSJLsSLYSJLSPRSEESPHTchV
Materská škola 1               
Materská škola 2               
1.A          2,411   
2.A          2,131   
3.A          21,08   
4.A          2,161   
5.A          2,221,17   
5.B          31   
6.A          2,871,42   
7.A          2,471,13   
7.B          3,181,06   
8.A          2,731,27   
9.A          2,6811  
Špeciálna trieda 1          2,81,552,5  
Špeciálna trieda 2          2,631,75   

TriedaTHDTSVTEVTYUVUCVRSVLAVYUVYVZZV
Materská škola 1           
Materská škola 2           
1.A  1     1  
2.A  1 1   1  
3.A  1 3,5 2 1  
4.A  1,05   2,05 1  
5.A1,061,13      1  
5.B11,59      1  
6.A11,04      1,26  
7.A11      1,27  
7.B11,07      1,24  
8.A1,141,33      1,41  
9.A 1,06     1,05   
Špeciálna trieda 1 23,33   2,4 1,22  
Špeciálna trieda 2 22 2 1,6 1,13  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Materská škola 1160016
Materská škola 2250032
1.A261747
2.A241608
3.A211308
4.A201712
5.A201523
5.B191612
6.A261844
7.A171502
7.B181432
8.A181620
9.A2200
Špeciálna trieda 19810
Špeciálna trieda 27700

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Materská škola 11600,0000,0000,00
Materská škola 22500,0000,0000,00
1.A262414114,952272108,191426,76
2.A241677104,81159099,38875,44
3.A211505115,771489114,54161,23
4.A20141778,72133173,94864,78
5.A201998117,531998117,5300,00
5.B192218130,472211130,0670,41
6.A262673124,492580120,26934,23
7.A172104140,272060137,33442,93
7.B182400149,922400149,9200,00
8.A181983110,171930107,22532,94
9.A2313156,50313156,5000,00
Špeciálna trieda 192472274,672068229,7840444,89
Špeciálna trieda 271478211,141338191,1414020,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11112231113
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atleticko - turistický2 Mgr. Jaroslav Lajoš
Florbal 1. - 4. ročník15 Mgr. Jaroslav Lajoš
Florbal 5. - 9. ročník16 Mgr. Jaroslav Lajoš
Matematika hrou2 Mgr. Monika Semanová
Mladí záhradkári5 Mgr. Daniela Sikorová
Mladí záchranári9 Mgr. Tatiana Dobošová
Počítačový22 Terézia Tancošová
Počítačový 3. - 4. ročník17 Mgr. Viera Lajošová
Počítačový 5. - 9. ročník21 RNDr. Ľuboš Maňko
Ručné práce12 Mgr. Viera Marošníková
Spevácky14 PaedDr. Danka Kenderková
Strelecký10 Mgr. Martin Ujhelyi
Šikovné ruky27 PaedDr. Miroslava Bajusová
Športové hry25 Mgr. Dušan Bajus
Zázračný ateliér13 Mgr. Andrea Geletková

Záver

Vypracoval: RNDr. Daniel Kenderka

V Novosade, 29. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Novosad
    Letná 90
    07602 Novosad
  • 056 6794332
    056 6794333

Fotogaléria